Skaitmeninė humanitarika

  • Dalyko kodas: HMI 0101
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Digital Humanities
  • Dalykas atestuotas: 2017-03-21
  • Atestacija galioja iki: 2020-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    doc. dr. Egidija Kiškina, doc. dr. Daiva Vitkutė – Adžgauskienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas studentams, kurie domisi aktualiais visuomenės/ kultūros procesais ir kompiuterinių technologijų panaudojimu jiems tyrinėti. Studentai kartu su dėstytojais kurs ir įgyvendins skaitmeninės humanitarikos projektą, studijuos ir išbandys kompiuterinius duomenų rinkimo, apdorojimo/ kodavimo, sisteminimo ir vizualizavimo įrankius. Studentai giliau susipažins su socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimų objektu ir sužinos, kaip kompiuterinės technologijos gali padėti atliekant visuomenės/ kultūros tyrimus, kokie tyrimo įrankiai reikalingi šių dienų tyrėjams ir kaip galima prisidėti kuriant šiuos įrankius.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course introduces the computer tools for data collection, processing and encoding, analysis and visualization that are useful in the social sciences and humanities research and practice. Students become aware of different kinds of data, methods of their collection and analysis and ethical issues. During the course, students create collaborative and multidisciplinary digital humanities projects based on their research of sociocultural phenomena.

Dalyko studijų rezultatai

Apibūdinti integruotus metodus, taikomus visuomenės/ kultūros procesų analizei ir kompiuterinių technologijų panaudojimo tyrimuose galimybes. Taikyti ir derinti lauko tyrimų metodus ir skaitmeninius įrankius tekstiniams, garsiniams ir vizualiniams duomenims surinkti ir analizuoti.
Apibūdinti tradicinius ir skaitmeninius istorijos šaltinius bei tyrimo metodus, taikyti juos duomenims surinkti ir analizuoti.
Panaudoti išmaniuosius tyrimo įrankius (elektroninius klausimynus su žaidimo elementais ir mobiliųjų telefonų programėles) tyrimo duomenims surinkti.
Taikyti kompiuterinius analizės įrankius skaitiniams ir tekstiniams duomenims.
Apibūdinti 'socialinių tinklų' tyrimų galimybes, jas panaudoti tyrimų pavyzdžių surinkimui ir analizei.
Apibūdinti duomenų gavybos metodus ir taikyti juos tekstų analizei, atpažįstant tekste objektus ir įvykius.
Paaiškinti komunikacijų dizaino principų taikymą projekto rezultatams vizualizuoti, formuoti tinkamą informacijos architektūrą.
Parinkti efektyvų prezentacijos tipą, suformuoti jo struktūrą ir sukurti prezentaciją.

Dalyko turinys

1. Kas yra skaitmeninė humanitarika? Aktualūs visuomenės/ kultūros procesai ir tyrimų klausimai. Kompiuterinių technologijų panaudojimas tyrimuose. Tyrimo modelis. Integruoti tyrimo metodai ir duomenys.
1.1 Skaitmeninės humanitarikos projekto apibūdinimas, projektų pavyzdžių analizė.
(Studentų grupės (3-5 asmenys) pasirenka temą praktiniam darbui – tyrimų projektui, kurį įgyvendina naudodami kurse studijuojamus metodus, integruodami savarankiškai surinktus tekstinius, garsinius, vizualinius bei skaitinius duomenis. Analizuojami ir pristatomi visuomenės ir kultūros procesai bei kultūros tekstai, kuriais domisi įvairių humanitarinių ir socialinių mokslų disciplinų tyrinėtojai.)
Skaitmeninės humanitarikos projektų pavyzdžiai: (a) Etninių grupių migracija (kultūros, religijos, patirtys ir jų atvaizdavimas medijose). (b) Miesto kultūrinis paveldas (istorija, architektūra, literatūra, socialinės erdvės, gyvenimo stiliai bei reikšmės); (c) Miesto ekologinis žemėlapis (objektai, asmenys, grupės, organizacijos, europinis kontekstas); (d) Krepšinio sirgalių tapatybės tyrimai naudojant išmaniuosius telefonus ir socialinių tinklų analizę.
1.2. Elektroninis žemėlapis ir jo panaudojimas vizualiniam duomenų pristatymui, tyrėjų bendruomenės subūrimui ir valdymui.
2. Realioji ir virtualioji etnografija – realių ir virtualių grupių (Twitter, FB) stebėjimas, interviu, dokumentų analizė. Kokybinių ir kiekybinių metodų derinimas. Tyrimų klausimai ir tyrimų pavyzdžiai. Lauko tyrimų etika, tyrėjo darbo pagrindai ir skaitmeniniai įrankiai.
3. Kompiuterinių įrankių panaudojimas lauko tyrimų tekstinių, garsinių, vizualinių duomenų apdorojimui ir analizei. Duomenų skaitmeninimas ir saugojimas, paruošimas analizei, kodavimas, objektų ir įvykių atpažinimas bei lyginimas. Tekstinės informacijos vizualizavimo metodai ir įrankiai.
4. Skaitmeniniai istorijos šaltiniai. Aktualūs tiriamieji klausimai, tradiciniai ir skaitmeniniai tyrimo metodai – tekstų analizė, duomenų ir tekstų gavyba, žemėlapiai, duomenų vizualizavimas. Istorinių tekstų skaitmeninimo, saugojimo ir vizualinio pristymo pavyzdžiai.
5. Duomenų ir tekstų skaitmeninimas ir saugojimas. Žemėlapių kūrimas.
6. Išmanieji tyrimo įrankiai – elektroniniai klausimynai ir mobiliųjų telefonų programėlės, jų panaudojimo galimybės ir tyrimų pavyzdžiai. Žaidimo elementų integravimas į klausimynus. Darbo su klausimynais etika ir tyrėjo darbo pagrindai.
7. Kompiuterinės klausimyno duomenų analizės pagrindai, skaitinių ir tekstinių duomenų integravimo privalumai, duomenų vizualizavimas, pristatymas.
8. 'Socialiniai tinklai', jų tyrimų galimybės ir perspektyvos, susiję tiriamieji klausimai, pavyzdžių analizė. Tyrimo etika ir tyrėjo darbo pagrindai.
9. Kompiuterinė socialinių tinklų duomenų analizė ir vizualizavimas.
10. Dideli duomenys, duomenų gavyba ir jų panaudojimo pavyzdžiai (pvz., Šekspyro kūryba, spaudos tekstai, virtualių forumų tekstai, rašytiniai istorijos dokumentai ir kt.). Duomenų saugyklos. Metaduomenų formatai. Darbo su dideliais duomenimis etika ir tyrėjo darbo pagrindai.
11. Tekstų paruošimas analizei. Tekstinių duomenų analizės ir tekstų klasifikavimo metodai. Objektų ir įvykių atpažinimas tekste. Informacijos žemėlapiai, tinkami dideliems duomenims. Informacijos vizualizavimo metodai ir įrankiai.
12. Projekto rezultatų konceptualizavimas ir vizualizavimas.
12.1. Komunikacijų dizainas, informacijos architektūra, įvairialypės informacijos prezentavimo būdai.
13. Prezentacijos tipo pasirinkimas, prezentacijos struktūros formavimas ir kūrimas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 15 val., seminarai/ praktiniai užsiėmimai – 15 val., bendradarbiavimas virtualioje aplinkoje – 15 val., individualus savarankiškas darbas (projekto rengimas) – 75 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Projektas − 35 %, kolokviumas − 15 %, egzaminas – 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

Bird, S., Klein, E., Loper, E. Natural Language Processing with Python: Analysing Text with the Natural Language Toolkit. O'Reilly Media Inc., 2009. Laisva prieiga internete: http://www.freetechbooks.com/natural-language-processing-with-python-analyzing-text-with-the-natural-anguage-toolkit-t1019.html
Denzin, N. K., Lincoln, Y. S.The Sage Handbook of Qualitative Research (4 Edition). 2011. London: Sage.
Fielding, N.G., Lee, R. M., Blank, G. The Sage Handbook of Online Research Methods. 2008. London: Sage.
Gdawiec, K., Kotarski, W., Machnik, G.T. Basics of Modelling and Visualisation. Institute of Computer Science, University of Silezia, Katowice, 2009.
Laisva prieiga internete:
http://www.freetechbooks.com/basics-of-modelling-and-visualization-t1023.html
Kozinets, R. V. Netnography: Doing Ethnographic Research Online. 2010. London:
Sage.
Markham, A. N. Baym, N.K. Internet Inquiry: Conversations about Method. 2009. London: Sage.
Pink, S. Doing Visual Ethnography. Revised and expanded 3rd edition. London: Sage.
Sakurai, Sh. (Ed.) Theory and Applications of Advanced Text Mining. 2012. Open Aceess: http://www.intechopen.com/books/theory-and-applications-for-advanced-text-mining
Zafarani, R., Abbasi, M.A., Liu, H. Social Media Mining. Cambridge University Press, 2014.
Laisva prieiga internete:
http://www.onlineprogrammingbooks.com/social-media-mining/
Zaki, Mohammed J., Meira, W. Data Mining and Analysis. Cambridge University Press, 2014.
Laisva prieiga internete:
http://www.onlineprogrammingbooks.com/data-mining-and-analysis/
Skaitmeninės humanitarikos infrastruktūra
Žurnalai: https://wiki.commons.gc.cuny.edu/Journals/
DARIAH Skaitmeninių tyrimų infrastruktūra humanitariniams mokslams ir menams: http://dariah.eu
CLARIN Kalbos resursai ir technologijos; kalbos/tekstų analizės įrankiai: https://www.clarin.eu/
Organizacijos: http://guides.lib.umich.edu/c.php?g=283104&p=1886131
Skaitmeninės humanitarikos projektų pavyzdžiai
Skaitmeninis Detroitas: http://detroitdigital.matrix.msu.edu/index.html
Skaitmeninio archyvo pavyzdys: http://whitmanarchive.org/
Projektai: https://digitalhumanities.ucsc.edu/projects/