loader image

Pasaulio lietuvių istorija

  • Dalyko kodas: IST 0103
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: History of Lithuanian Diaspora
  • Dėstytojas(-ai):

    Egidijus Aleksandravičius, Daiva Dapkutė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Tai įvadinis kursas, skirtas platesnei, nespecializuotai auditorijai, kuris atveria svarbiausias istorines lietuvių diasporinės tautos susiformavimo aplinkybes nuo seniausių laikų iki šiandien. Iki šiolei labiausiai migruojančios Europos Sąjungos tautos bendrasis pasakojimas (bent jau bendrų vidurinės mokyklos programų lygmenyje) yra perdėm grindžiamas uždaros etno-lingvistinės bendruomenės vaizdiniais. Šiame kurse atskleidžiama ilgaamžė lietuvių mobilumo trajektorija nuo Viduramžių užkariautojų iki pramoninės epochos ekonominių emigrantų, parodoma pasikartojantys masinės išeivystės periodai, juos atitinkantys savos praeities aiškinimai, pastebimi jau A.Vijuko-Kojalavičiaus istorijoje, ir daug vėliau - pirmuosiuose S.Daukanto veikaluose. Kurse dėstomos lietuvių diasporos visuomeninės, kultūrinės, politinės veiklos patirtys, pristatomas atminties vertas paveldas. Kreipiamas dėmesys į liaudies diplomatijos veiksmus bei pasaulio lietuvių vaidmenį modernios Lietuvos atsiradimo ir pasikartojančio atgimimo epochose. VDU vaidinant pasaulio lietuvių universiteto vaidmenį, šis kursas labiausiai reprezentuoja globalios lietuvijos tapatumus.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course is aimed for a very broad audience and is an introduction to the history of Lithuanian diaspora (in other words- Lithuanian world) from the earliest Medieval times till the present day. Starting with the definition of the term “diaspora”, different aspects and period of Lithuanian migration are exposed in the chronological order. Lithuanians belong to a group of nations that blossomed forth in antiquity and created their own version of political civilization before disappearing a few centuries later from the world’s political maps so thoroughly that to many people that nation became virtually unknown. It’s quite possible that Lithuanians see themselves somewhat differently than does the world around them (in terms of the school textbooks). We have in mind the features and reality of the Lithuanian diaspora, as revealed by the footprints Lithuanians left behind during several centuries of modernity in North and South America, South Africa, and Australia, not to mention the Russian East including the limitless expanses of Siberia. This cours explains social, cultural and political activities of Lithuanian diaspora during the centuries and its role in the emergence of modern Lithuanian and its revivals. For VMU as the University of the World Lithuanian Community it is a representative introduction to the essence of identity of the diasporic people.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Jokios specialios žinios ar pasirengimas nėra būtinas, užtenka bendrųjų Visuotinės ir Lietuvos istorijos žinių.

Dalyko studijų rezultatai

Suprasti pasaulio mobilumo ir diasporinių tautų tapatybę, atpažinti lietuvių migracinį charakterį.
Atsiminti ir suvokti lietuvių geo-kultūrinės erdvės permainas, susigaudyti erdvėse su lietuvių istoriniais pėdsakais.
Suprasti didžiausio diasporinės lietuvių tautos išsibarstymo priežastis, prisiminti diasporos socialinio elgesio ypatumus.
Įvertinti išeivijos veiklą ir lemtingą vaidmenį Atgimimo programoje; nuo alternatyvios Lietuvos vaizdinių iki Vasario 16-sos Respublikos atsiradimo.
Suvokti Lietuvos Respublikos migracijos politiką bei siekius sukurti Pasaulio lietuvius vienijančią organizaciją.
Suprasti politinės emigracijos vaidmenį 1940-1950.
Susigaudyti dabarties migracijos ir tapatumo permainų sąraizgose.

Dalyko turinys

Pasaulio diasporos ir lietuviai amžinajame tautų kraustymesi.
Lietuvių migravimas LDK ekspansijos ir nuopuolio epochoje.
Amerika pirtyje, arba didžioji ekonominė emigracija iki I Pasaulinio karo.
Lietuvių diaspora tautinio atgimimo ir Vasario 16-sios Lietuvos atsiradimo metu.
Lietuvos Respublika ir pasaulio lietuviai iki 1940-jų sovietinės okupacijos.
Politinė emigracija po II Pasaulinio karo: tautos išlikimo sargyboje.
Masinės emigracijos iššūkiai po 1990 metų ir globalios Lietuvos
Erdvės.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Konsultacijos interaktyviuoju būdu 15 val.
Savarankiškas darbas 75 val.
Iš viso 120 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 25%, antrasis atsiskaitymas – 25%, egzaminas – 50%

Literatūra

1. 2013 Egidijus Aleksandravičius. Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija. Vilnius: Versus Aureus
2. 1990 Eidintas A. Lietuvių kolumbai. Vilnius: Mintis
Papildoma literatūra
1. 2004 Pasaulio lietuvių bendruomenė 1949–2003. Sudarytoja V. Stravinskienė. Vilnius: Artlora