Ekonomikos kvalifikacinė praktika (EKO4012)

  • Dalyko kodas: EKO 4012
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 10
  • Pavadinimas anglų kalba: Economics Qualification Practice
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-20
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-01
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc. dr. Jonė Kalendienė, EVF Ekonomikos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio dalyko metu studentai atlieka jiems patikėtą ekonomikos specialisto darbą konkrečioje organizacijoje bei parengia ataskaitą. Kvalifikacinės praktikos metu studentas analizuoja realias ekonomines problemas, nustato jų priežastis bei parengia planą problemų sprendimui; pasiruošia baigiamojo darbo rašymui.

Dalyko anotacija užsienio kalba

During this course the students do the practical job of an economist in a particular organization and prepare the report. During the qualification practice a student analyses real economic problems, assess their causes and makes the plan for the solution of the problems; gets ready for preparation of the final bachelor thesis.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Mikroekonomika, Makroekonomika, Finansų pagrindai, Finansų apskaita, Vadybos ekonomika

Dalyko studijų rezultatai

1) Identifikavus organizacijoje kylančias ekonomines problemas ir atlikus kokybišką tyrimą įvertinti jų galimus padarinius.
2) Surinkti tinkamus ir reikiamus duomenis problemos analizei.
3) Atsižvelgiant į pasirinktą analizės metodą tinkamai susisteminti ir apdoroti pirminius duomenis, kad būtų gaunami patikimi analizės rezultatai.
4) Tinkamai atlikti pavestus ekonomisto profesijai būdingus darbus bei užduotis.

Dalyko turinys

1. Duomenų rinkimas ir apdorojimas.
2. Analizės metodai ir jų parinkimas.
3. Analizės rezultatų interpretavimas.
4. Ekonomisto profesija.

Dalyko studijos valandomis

Praktika 240 val.
Savarankiškas darbas 40 val.
Iš viso 280 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Atliktos praktikos įmonėje įvertinimas – 50 proc.
Ataskaitos įvertinimas – 50 proc.

Literatūra

Kalendienė, J., Šinkūnienė, K. Bakalauro Ekonomikos studijų programos kvalifikacinės praktikos organizavimo metodiniai nurodymai El. išteklis