Verslo finansų kvalifikacinė praktika (FIN4003)

 • Dalyko kodas: FIN 4003
 • Dalyko grupė: C
 • Apimtis ECTS kreditais: 11
 • Pavadinimas anglų kalba: Internship
 • Dalykas atestuotas: 2019-03-20
 • Atestacija galioja iki: 2022-03-20
 • Dėstytojas(-ai):

  Doc. dr. Asta Gaigalienė Ekonomikos ir vadybos fakultetas
  Doc. dr. Renata Legenzova Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio dalyko metu studentai atlieka jiems patikėtą finansų specialisto darbą konkrečioje organizacijoje bei parengia ataskaitą. Kvalifikacinės praktikos metu studentas analizuoja realias ekonomines problemas, nustato jų priežastis bei parengia planą problemų sprendimui; pasiruošia baigiamojo darbo rašymui.

Dalyko anotacija užsienio kalba

During this course the students do the practical job of a financier in a particular organization and prepare the report. During the qualification practice a student analyses real economic problems, assess their causes and makes the plan for the solution of the problems; gets ready for preparation of the final bachelor thesis.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Visi 1 - 6 semestrų privalomi Verslo finansų studijų programos dalykai.

Dalyko studijų rezultatai

1. Identifikuoti organizacijoje kylančias finansų problemas ir apibrėžti tyrimo tikslą
2. Pasirinkti tyrimo metodus ir surinkti tinkamus ir reikiamus duomenis problemos analizei
3. Tinkamai susisteminti ir apdoroti pirminius duomenis ir įvertinti tyrimo rezultatus
4. Tinkamai atlikti pavestus finansų specialisto profesijai būdingus darbus bei užduotis

Dalyko turinys

1. Susipažinimas su įmonės veikla;
2. Finansų specialisto veiklų vykdymas praktikos institucijoje;
3. Finansų problemos ir tyrimo tikslo indentifikavimas;
4. Analizės metodai ir jų parinkimas;
5. Duomenų rinkimas ir apdorojimas;
6. Analizės rezultatų interpretavimas.

Dalyko studijos valandomis

Praktika 270 val.
Savarankiškas darbas 30 val.
Iš viso 300 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Atliktos praktikos įmonėje įvertinimas – 40 %
Praktikos ataskaitos įvertinimas – 60 %

Literatūra

1. Aktuali redakcija Kalendienė, J., Legenzova, R. Bakalauro Verslo finansų programos priešdiplominės praktikos organizavimo metodiniai nurodymai Elektroninis išteklius