Diplomatija ir daugiakalbystė

 • Dalyko kodas: DDK 0301
 • Apimtis ECTS kreditais: 4
 • Pavadinimas anglų kalba: Diplomacy and Multilingualism
 • Dalykas atestuotas: 2015-03-13
 • Atestacija galioja iki: 2018-03-13
 • Dėstytojas(-ai):

  Dokt. Mindaugas Norkevičius, VDU, PMDF, Politologijos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas bakalauro studijų programos studentams siekiantiems susipažinti su diplomatija ir plėsti žinias apie daugiakalbystę bei įvertinti užsienio kalbų reikšmę tarptautiniuose santykiuose. Studijų dalyko tikslas supažindinti su diplomatijos ir daugiakalbystės santykio strategijomis. Studentams siekiama pristatyti kaip diplomatijos organizavimas susijęs su užsienio kalbų mokėjimu, kokią įtaką tai turi veiklos vykdymui valstybių užsienio reikalų ministerijose ir diplomatinėse atstovybėse, o taip pat viešosios diplomatijos sklaidai, derybų organizavimui ir formato parinkimui. Dalyku siekiama supažindinti su diplomatinėmis kalbomis, viešojo kalbėjimo menu diplomatijoje ir tarpkultūrinės komunikacijos svarba. Išklausę dalyką studentai susipažins su daugiakalbystės strategijų, užsienio kalbų mokėjimo, tarpkultūrinių diskursų ryšiais su diplomatijos organizavimu siekiant derybų rezultato.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course is suitable for undergraduate students, who are seeking to develop diplomatic skills and knowledge of multilingualism. The aim of this course is to present the functions of diplomacy and strategy of multilingualism. The course introduces students with the organization of diplomatic service including the following features: the activities of the Ministry of Foreign Affairs and diplomatic missions, the implementation of public diplomacy, negotiation theory and practice, selection and negotiation of formats in accordance with the rules of the diplomatic protocol. The issues of diplomatic languages, public speaking, the art of diplomacy and understanding of intercultural communication are presented.

Dalyko studijų rezultatai

Identifikuoti pasaulio kalbų klasifikaciją. Apibūdinti daugiakalbystę Europoje.

 • Apibrėžti diplomatijos organizavimo funkcijas ir atsakingų institucijų vaidmenį. Paaiškinti valstybių diplomatinių santykių reikšmę.

 • Apibrėžti užsienio kalbų įtaką diplomatinių derybų metu. Apibūdinti diplomatinių derybų funkcijas ir sritis.

 • Susipažinti su diplomatinėmis užsienio kalbomis.

 • Apibūdinti viešojo kalbėjimo diplomatijoje ypatybes.

 • Identifikuoti globalizacijos sąveiką su daugiakalbystės procesais.

 • Apibrėžti globalizacijos ir daugiakalbystės santykį viešajame diskurse.
 • Susipažinti su įvairių valstybių kalbų politikos tendencijomis.

 • Apibūdinti kultūrinės diplomatijos ypatybes. Apibrėžti tautinių mažumų kalbų ypatybes.

 • Identifikuoti užsienio kalbų reikšmę vykdant viešąją diplomatiją.

 • Susipažinti su viešosios diplomatijos organizavimu.
 • Apibrėžti daugiakalbystės vaidmenį tarpkultūriškume. Apibūdinti tarpkultūrinės komunikacijos tendencijas.

 • Paaiškinti diplomatinį protokolą įvairių užsienio kalbų kontekstuose.

  Dalyko turinys

  Pasaulio kalbos ir daugiakalbystė Europoje.

 • Diplomatiniai santykiai ir diplomatijos organizavimas.

 • Užsienio kalbų vieta diplomatinių derybų teorijoje ir praktikoje.

 • Diplomatinės užsienio kalbos.

 • Viešojo kalbėjimo menas diplomatijoje.

 • Globalizacija ir daugiakalbystė viešajame diskurse.

 • Valstybių kalbos politika.

 • Kultūrinė diplomatija ir tautinių mažumų kalbos.

 • Valstybių viešosios diplomatijos strategijų ir užsienio kalbų santykis.

 • Tarpkultūrinė komunikacija ir daugiakalbystė.

 • Diplomatinis protokolas įvairių užsienio kalbų kontekstuose.

  Dalyko studijos valandomis

  Paskaitos (P) 30 ak. val.

 • Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.

 • Savarankiškas darbas 75 ak. val.

 • Iš viso 120 ak. val.

  Studijų rezultatų vertinimas

  25 proc. – tarpinis atsiskaitymas;
  25 proc. - individualus darbas;
  50 proc. – egzaminas.

  Literatūra

  1. 2009 Feltham, R. G. Diplomatijos vadovas. Versus aureus

 • 2. 2013 Dabašinskienė, I. Multilingualism in Europe study guide: a resource book for students. Kaunas: Vytautas Magnus University

 • 3. 2003 Petrauskas, Z. Diplomatinė teisė. Teisinės informacijos centras

 • 4. 1998 Schieffelin, B. B. (eds.) Language Ideology. Practice and Theory. Oxford: Oxford University Press

 • 5. 2008 Kaplan, R., Baldauf, R. Jr. (eds.). Language Planning and Policy in Europe. Clevedon: Multilingual Matters

 • 6. 2007 Fisher, R. Derybų menas: Harvardo derybų projektas. Alma littera

 • Papildoma literatūra

 • 1. 2007 Jasinevičius, R. Diplomatinės derybos: bendroji apžvalga. Vytauto Didžiojo universitetas

 • 2. 2006 Barston, R. P., Modern Diplomacy. Longman

 • 3. 1997 Dambrava, V. A., Viešoji diplomatija. Vilnius

 • 4. 2002 Berridge, G. R., Diplomacy: Theory and Practice. Palgrave, Basingstoke