Vaistinių augalų molekulinė biologija

  • Dalyko kodas: BIO 5010
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Molecular Biology of Medicinal Plants
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. dr (HP). Ona Ragažinskienė
    Prof.habil. dr. Audrius Maruška

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas yra skirtas supažindinti studentus su vaistinių augalų molekuline biologija ir jos taikymu šiuolaikinėje medicinoje, farmacijoje, maisto pramonėje bei augalinių produktų kokybės, saugumo ir efektyvumo įvertinimui. Studijų metu studentai įgyja žinių apie: augalų taksonomijos, nomenklatūros principus, molekulinės biologijos kryptis, susijusias su biologiškai veikliųjų medžiagų klasifikacija, augalų antriniais metabolitais, augalinių produktų kokybe, fitocheminės analizės-standartizacijos metodais ir jų pritaikymo perspektyvomis. Įgytos žinios panaudojamos tarpdisciplininėse srityse, kūrybiškai taikant instrumentinės analizės metodus ir modernias technologijas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is dedicated to introduce students to the molecular biology of medicinal plants and its modern application in medicine, pharmacy, food industry and evaluation of herbal products quality, safety and efficiency. During the course students will gain knowledge about: taxonomy and nomenclature principles of medicinal plants, fields of molecular biology, that are related with classification of biologically active compounds, secondary metabolites, the quality of herbal products, phytochemical analysis-standardization methods and their application perspectives. The acquired knowledge is used in inter-disciplinary fields, creatively using instrumental analysis methods and modern technologies.

Dalyko studijų rezultatai

Įgis žinias apie šiuolaikines tendencijas, principus apie augalinės vaistinės žaliavos ir biologiškai veikliųjų junginių įvairovę, prigimtį, sandarą, molekulinę struktūrą; augalų taksonomijos, nomenklatūros principus, molekulinės biologijos kryptis, susijusias su biologiškai veikliųjų medžiagų klasifikacija, augalų antriniais metabolitais, augalinių produktų kokybe, fitocheminės analizės-standartizacijos metodais ir jų pritaikymo perspektyvomis.
Baigęs dalyko kursą studentas suvoks :
vaistinių aromatinių augalų taksonomijos, nomenklatūros principus, vaistinių augalų molekulinės biologijos kryptis, susijusias su biologiškai veikliųjų medžiagų klasifikacija, augalų antriniais metabolitais, augalinių produktų kokybe, fitocheminės analizės-standartizacijos metodų parinkimo ir pritaikymo schemas.
Baigęs dalyko kursą studentas gebės:
Įgytas žinias panaudoti tarpdisciplininėse srityse, kūrybiškai taikant instrumentinės analizės metodus ir modernias technologijas; išmanys Vaistinių augalų molekulinės biologijos tyrimų metodus bei mokės juos tikslingai panaudoti moksliniuose tyrimuose.
gebės taikyti Vaistinių augalų molekulinės biologijos žinias kitų programos dalykų studijose.

Dalyko turinys

1. Vaistinių augalų sistematika, nomenklatūra ir perspektyvūs augalai.
2. Vaistinių (aromatinių) augalų įvairovės išsaugojimo bei racionalaus vartojimo tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje.
3. Vaistinės augalinės žaliavos ir augalinių vaistinių preparatų kokybė, saugumas ir efektyvumas pagal PSO rekomendacijas ir teisinius dokumentus.
4. Vaistinės augalinės žaliavos paruošos, džiovinimas (reikalavimai. teisiniai dokumentai).
5. Vaistažolininkystės raida: botaniniu ir farmaciniu aspektu.
6. Vaistinių augalų biologiškai veikliosios medžiagos ir antriniai metabolitai.
7. Vaistinės augalinės žaliavos biologiškai veikliųjų medžiagų išskyrimas ir ekstraktų taikymas maisto produktų kokybei ir saugai.
8. Cheminės analizės procesas. Fitocheminių tyrimų metodologija. Mėginio iš vaistinės augalinės žaliavos ruošimas ir lakiųjų junginių analizė.
9. Mėginio iš vaistinės augalinės žaliavos ruošimas ir nelakiųjų junginių analizė.
10. Standartizuoti ir nauji fitocheminės analizės metodai. Vaistinės augalinės žaliavos ir augalinių produktų kokybės kontrolė.
11. Cheminio metodo įteisinimas ir tyrimo rezultatų statistinis įvertinimas.
12. Vaistiniai (aromatiniai) augalai šiuolaikinės medicinos bei įvairių šalių liaudies medicinos požiūriu. Fitofarmakologijos naujienos.
Laboratoriniai darbai
1. Vaistinių aromatinių augalų fenologiniai, augimo ir vystymosi stebėjimai botanikos sodo augalų kolekcijose.
2. Vaistinių aromatinių augalų ir jų žaliavos idenfifikavimas ir charakterizavimas pagal biologiškai veikliųjų junginių grupes botanikos sodo augalų kolekcijose.
3. Vaistinės augalinės žaliavos morfologinė ir anatomijos analizė.
4. Tiriamųjų objektų vaistinės augalinės žaliavos ruošimas botanikos sodo augalų kolekcijose ir bandymų plotuose.
5. Mėginių iš vaistinės augalinės žaliavos ruošimas ir nelakiųjų junginių analizė laboratorijoje.
6. Mėginių iš vaistinės augalinės žaliavos ruošimas ir lakiųjų junginių analizė laboratorijoje.
7. Augalinių ekstraktų antioksidacinio aktyvumo įvertinimas.

Dalyko studijos valandomis

45 val. paskaitų, 30 val. laboratoriniai darbai, 6 val. žinių vertinimui, 94 val. savarankiškas darbas

Studijų rezultatų vertinimas

Studentų žinių vertinimas atliekamas kaupiamaja sistema ir susideda iš trijų dedamųjų:
Kolokviumas sudaro 25% galutinio pažymio.
Laboratoriniai darbai bei pratybos sudaro 25% galutinio pažymio.
Egzaminas - 50% galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2006 A.Crozier, M.N.Clifford and H.Ashihara. Plant secondary metabolites: Occurrence, Structure and Roke in the Human Diet. Blackwell Publishing
2. 2005 Maruška A., Kornyšova O., Machtejevas E. Efektyviosios skysčių chromatografijospagrindai. VDU leidykla, Kaunas
3. 2002 Trease and W.C.EvansPharmacognosy. 585 p. 15th International edition Edinburgh/London New York Philadelphia St Louis Sydney Toronto
4. 2003 Maruška A., Kornyšova O. Kapiliarinėelektroforezė: mokomojiknyga. Kaunas. VDU leidykla, Kaunas
5. 1998 Mickevičius D. Cheminėsanalizėsmetodai. 1 dalis. (Spektrinėanalizė). Vilnius. Žiburys
6. 1999 Mickevičius D. Cheminėsanalizėsmetodai. 2 dalis. (Elektrocheminėirchromatografinėanalizė). Vilnius. Žiburys
7. 2002 - 2013. European Pharmacopoeia. Strasbourg.
8. 2005 Ragažinskienė O., Rimkienė S., Sasnauskas V.. Vaistinių augalų enciklopedija. Kaunas: Lututė
Papildoma literatūra
1. 2008 Landers J.P. Handbook of capillary and microchip electrophoresis and associated microtechniques. Taylor & Francis
2. 1999 WHO Monographs on Selected Medicinal Plants - Volume 1 (1999; 295 pages) http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4927e/
Internet
3. 2004 WHO Monographs on Selected Medicinal Plants - Volume 2, (2004; 358 pages)
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4927e/
Internet
4. 2007 WHO Monographs on Selected Medicinal Plants - Volume 3(2007; 390 pages
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4927e/
Internet books
5. 2009 WHO Monographs on Selected Medicinal Plants - Volume 4(2009; 456 pages)
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4927e/
Internet books