Anglų kalba C1: skaitymas ir kalbėjimas

  • Dalyko kodas: ANK 0622
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: English C1: Reading and Speaking
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-05
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lekt. L. D. Zutkienė, Užsienio kalbų institutas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Skirta studentams, norintiems tobulinti komunikacinius gebėjimus besirengiant akademinėms studijoms anglų kalba bei visiems, norintiems tobulinti bendrinės anglų kalbos komunikacinę kalbinę kompetenciją. Besimokantieji plėtoja įvairius bendrinės anglų kalbos gebėjimus: diskutuoti įvairiomis akademinėmis, bei buitinėmis temomis, parengti bei tiksliai ir sklandžiai pristatyti pranešimus įvairiomis švietimo, socialinėmis temomis, skaityti, analizuoti, konspektuoti visiškai autentiškus straipsnius ir tekstus bei rengti savo straipsnius tiek akademiniame, tiek bendrosios kalbos lygmenyje. Vyksta auditoriniai seminarai, mokoma/si virtualioje MOODLE erdvėje (diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), atliekamos savarankiško darbo užduotys.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed for students who want to improve communication skills in preparation of academic studies in English and anyone wishing to develop general English language communicative competence. Learners will develop a variety of general English language skills: to discuss and debate on a variety of academic and social topics, to improve accuracy as well as further develop their fluency, to develop an ability to vary register according to the context, to practice in guessing the meaning of unknown words and to develop and accurately deliver presentations. The forms of studies include classroom seminars, self-study tasks, in virtual MOODLE environment (e.g. on-line tasks, discussion forums, interactive exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B2 lygmens anglų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

1. Vartoti C1 lygmenį atitinkančias gramatines ir lingvistines struktūras, bendrinės kalbos aktyvųjį žodyną. Skaityti, suprasti, analizuoti ir kritiškai vertinti bendrinės bei akademinės kalbos tekstus, straipsnius.
2. Diskutuoti įvairiomis profesinėmis, politinėmis, buitinėmis temomis. Lyginti ir kritiškai vertinti mokymo/si , profesijos bei darbo pasirinkimo sąlygas bei motyvacinius veiksnius Lietuvoje ir užsienyje.
3. Pristatyti mokslinio tipo pranešimus pasirinkta tematika, naudojant taisyklingą akademinę kalbą, inicijuojant ir palaikant diskusiją su dėstytoju bei kolegomis
4. Mokėti parašyti gyvenimo aprašymą (CV) pagal europinius standartus, motyvacinį ir skundo laiškus, bei diskursyvų rašinį.
5. Klausyti, suprasti, konspektuoti bendrosios bei akademinės kalbos tekstus iš įvairių audio bei video įrašų.
6. Dalyvauti diskusijose, debatuose, pokalbiuose įvairiomis švietimo, kultūros, sporto, socialinėmis, temomis tiek bendrine tiek akademine kalba.
7. Vartoti tinkamą leksiką bei gramatines raiškos formas būdingas skirtingiems registrams.

Dalyko turinys

Įvairių tekstų, mokslinių bei populiariųjų straipsnių skaitymas, bei analizavimas bei aptarimas su dalyko dėstytoju, kolegomis auditorijoje bei virtualioje Moodle aplinkoje.
Motyvacija. Kas mus motyvuoja? Kaip pasirinkti mokymo įstaigą ar darbo vietą gimtojoje šalyje ar užsienyje. Asmenybių tipai. Charakterio bruožai ir jų įtaka profesijos/darbo pasirinkimui.
Motyvacinio laiško studijoms/darbui rašymas.
Žodinių prezentacijų metu pristatomos studentų nuožiūra pasirinktos, išanalizuotos akademinės temos.
Gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško rašymas. Kaip pasirinkti profesiją. Universitetinis išsilavinimas vs profesinis išsilavinimas.
Daugiaprogramis režimas, jo įtaka asmenybės vystymui(si), mokslo/darbo rezultatams, kokybiškam ir įvairiapusiam gyvenimui. Kuo labiau užsiėmęs žmogus, tuo daugiau padaro – ar tai visada tiesa. Asmenybės/žmogaus fizinių bei protinių galimybių ribos.
Užduočių, darbų, pareigų pasidalijimas darbo/mokslo kolektyve bei šeimoje. Komandinis darbas.
Kelionės ir turizmas. Gyvenimas ne gimtojoje šalyje, imigracijos bei emigracijos problemos. Profesionalus ir mėgėjiškas sportas. Sveikame kūne – sveika siela. Įvairūs kalbos registrai.
Skundo rašymas.
Kalbos ir kultūros. Lietuvių kalba pasaulyje ir/ar Lietuvoje. Daugiakalbystė. Ar užtenka mokėti tik vieną užsienio kalbą? Užsienio kalbų mokėjimas ir į(si)darbinimo galimybės.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak.val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak.val.
Savarankiškas darbas 85 ak.val.
Iš viso 160 ak.val.

Studijų rezultatų vertinimas

Testas Nr.1 – 10%; Testas Nr. 2 – 10%; Kolokviumas -20%; Žodinė prezentacija – 20%; Projektas - 10%; Egzaminas – 30%

Literatūra

1. 2017 Laurie Blass, Jessica Williams, 21st Century Reading Creative Thinking and Reading with TedTalks NGL Cengage Learning
2. 2015 Chris Gough, Susan Hutchison, IELTS 2 NGL Cengage Learning
Papildoma literatūra
1. 2015 Christien Lee, 21st Century Listening,Speaking, and Critical Thinking and Reading with TedTalks NGL Cengage Learning
2. 2015 Guy Brook – Hart, Simon Haines, Complete Advanced Cambridge University Press
3. 2015 Mark Bartram, Kate Pickering, Navigate Cambridge University Press