Anglų kalba C1: skaitymas ir kalbėjimas

  • Dalyko kodas: ANK 0622
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: English C1: Reading and Speaking
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė L. D. Zutkienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Skirta studentams, norintiems tobulinti komunikacinius gebėjimus besirengiant akademinėms studijoms anglų kalba bei visiems, norintiems tobulinti bendrinės anglų kalbos komunikacinę kalbinę kompetenciją. Besimokantieji plėtoja įvairius bendrinės anglų kalbos gebėjimus: diskutuoti įvairiomis akademinėmis, bei buitinėmis temomis, parengti bei tiksliai ir sklandžiai pristatyti pranešimus įvairiomis švietimo, socialinėmis temomis, skaityti, analizuoti, konspektuoti visiškai autentiškus straipsnius ir tekstus bei rengti savo straipsnius tiek akademiniame, tiek bendrosios kalbos lygmenyje. Vyksta auditoriniai seminarai, mokoma/si virtualioje MOODLE erdvėje (diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), atliekamos savarankiško darbo užduotys.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed for students who want to improve communication skills in preparation of academic study in English and anyone wishing to develop general English language communicative competence. Learners will develop a variety of general English language skills: to discuss and debate on a variety of academic and social topics, to improve accuracy as well as further develop their fluency, to develop an ability to vary register according to the context, to practice in guessing the meaning of unknown words and to develop and accurately deliver presentations. The forms of studies include classroom seminars, self-study tasks, in virtual MOODLE environment (e.g. on-line tasks, discussion forums, interactive exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B2 lygmens anglų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti C1 lygmenį atitinkančias gramatines ir lingvistines struktūras, bendrinės kalbos aktyvųjį žodyną.
Skaityti, suprasti, analizuoti ir kritiškai vertinti bendrinės bei akademinės kalbos tekstus, straipsnius.
Diskutuoti įvairiomis profesinėmis, politinėmis, buitinėmis temomis. Lyginti ir kritiškai vertinti mokymo/si , profesijos bei darbo pasirinkimo sąlygas bei motyvacinius veiksnius Lietuvoje ir užsienyje.
Pristatyti mokslinio tipo pranešimus pasirinkta tematika, naudojant taisyklingą akademinę kalbą, inicijuojant ir palaikant diskusiją su dėstytoju bei kolegomis.
Mokėti parašyti gyvenimo aprašymą (CV) pagal europinius standartus, motyvacinį ir skundo laiškus, bei diskursyvų rašinį.
Klausyti, suprasti, konspektuoti bendrosios bei akademinės kalbos tekstus iš įvairių audio bei video įrašų.
Dalyvauti diskusijose, debatuose, pokalbiuose įvairiomis švietimo, kultūros, sporto, socialinėmis, temomis tiek bendrine tiek akademine kalba.
Vartoti tinkamą leksiką bei gramatines raiškos formas būdingas skirtingiems registrams.

Dalyko turinys

Motyvacija. Kas mus motyvuoja? Kaip pasirinkti mokymo įstaigą ar darbo vietą gimtojoje šalyje ar užsienyje. Asmenybių tipai. Charakterio bruožai ir jų įtaka profesijos/darbo pasirinkimui.
Motyvacinio laiško studijoms/darbui rašymas.
Kalbos ir kultūros. Lietuvių kalba pasaulyje ir/ar Lietuvoje.
Daugiakalbystė. Ar užtenka mokėti tik vieną užsienio kalbą? Užsienio kalbų mokėjimas ir į(si)darbinimo galimybės.
Daugiaprogramis režimas, jo įtaka asmenybės vystymui(si), mokslo/darbo rezultatams, kokybiškam ir įvairiapusiam gyvenimui. Kuo labiau užsiėmęs žmogus, tuo daugiau padaro – ar tai visada tiesa. Asmenybės/žmogaus fizinių bei protinių galimybių ribos.
Užduočių, darbų, pareigų pasidalijimas darbo/mokslo kolektyve bei šeimoje. Komandinis darbas.
Kelionės ir turizmas. Gyvenimas ne gimtojoje šalyje, imigracijos bei emigracijos problemos. Profesionalus ir mėgėjiškas sportas. Sveikame kūne – sveika siela.
Skundo rašymas.
Įvairūs registrai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - darbai raštu, 20% - darbai žodžiu, 10% - aktyvus dalyvavimas klasės diskusijose ir virtualiuose forumuose).

Literatūra

1. 2011 Gilbert J., B., Clear Speech: Speaking and Listening Comprehension. Cambridge: Cambridge University Press
2. 2012 Oxenden C., Latham-Koenig Ch.,New English File, Advanced Student‘s Book. Oxford: Oxford University Press
3. Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje.
Papildoma literatūra
1. 2011 Matthews, M., Salisbury,K., IELTS Practice Tests Plus 3.
Cambridge: Cambridge University Press
2. 2011 Longman Exams Dictionary. Longman Corpus Network
3. 2009 Longman Language Activator, 7th edition. Longman Corpus Network
4. 2012 Oxenden C., Latham-Koenig Ch.,New English File, Advanced Workbook. Oxford: Oxford University Press