Kvalifikacinė praktika

  • Dalyko kodas: EKO 4010
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 11
  • Pavadinimas anglų kalba: Qualification Practice
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-01
  • Dėstytojas(-ai):

    Dr. Jonė Kalendienė, Ekonomikos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kvalifikacinės praktikos metu studentai ekonomisto profesijai reikalingų gebėjimų aktyviai stebėdami ekonominę veiklą vykdančių organizacijų, ekonominę politiką formuojančių institutcijų ir/arba ekonominius procesus analizuojančių bei juos prognozuojančių įstaigų darbą, dalyvauja jų veikloje. Tuo pačiu metu studentai susirenka duomenis iš pirminių šaltinių, reikalingus ekonominei problemai spręsti, juos apdoroja ir atlikto tyrimo pagrindu parengia praktikos ataskaitą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

During qualification practice students acquire the abilities that are necessary for economists by activelly watching and participating in the activities of economic organizations, officies of economic analysis and forecasts and/or institutions that are responsible for economic policy. Meanwhile the students collect the primary data that is necessary for economic analysis and prepares the practice report based on the research resulsts.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Mikroekonomika, makroekonomika, pažintinė praktika, finansų pagrindai, vadybos informacinės sistemos, tarptautinė ekonomika, finansų apskaita, taikomoji ekonometrika

Dalyko studijų rezultatai

1. Identifikavus organizacijoje kylančias ekonomines problemas ir atlikus kokybišką tyrimą įvertinti jų galimus padarinius.
2. Surinkti tinkamus ir reikiamus duomenis problemos analizei.
3. Atsižvelgiant į pasirinktą analizės metodą tinkamai susisteminti ir apdoroti pirminius duomenis, kad būtų gaunami patikimi rezultatai.
4. Tinkamai atlikti pavestus ekonomisto profesijai būdingus paprastus darbus bei užduotis.

Dalyko turinys

1. Susipažinimas su praktikos institucija, jos organizacija; 2. Organizacijos ekonominių problemų identifikavimas; 3. Problemos tyrimo organizavimas; 4. Tyrimo rezultatų apibendrinimas; 5. Ataskaitos ruošimas ir gynimas. 6. Pavestų profesinių praktinių užduočių praktikos įmonėje atlikimas.

Dalyko studijos valandomis

Praktikos atlikimas praktikos institucijoje 240 val.
Praktikos ataskaitos rengimas ir gynimas 40 val.
Iš viso 280 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Vadovo iš praktikos institucijos įvertinimas – 50%
Praktikos ataskaita ir jos gynimas – 50%

Literatūra

1. 2016 Kalendienė, J., Šinkūnienė, K. Bakalauro Ekonomikos studijų programos priešdiplominės praktikos organizavimo metodiniai nurodymai.