Religinė simbolika

 • Dalyko kodas: ACSN0304
 • Apimtis ECTS kreditais: 4
 • Pavadinimas anglų kalba: Religious Symbolism
 • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
 • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
 • Dėstytojas(-ai):

  Lektorius Sigitas Lūžys, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šis pasirenkamasis dalykas skirtas bakalauro studijų studentams, kurie domisi Europos religine simbolika.Studentai įgys žinių apie religinio simbolio genezę, funkciją ir reikšmę, simbolio termino atsiradimą ir raidą.Pagrindinis studijų dėmesys skiriamas Europos religinei simbolikai, kuri pristatoma chronologiškai iki ankstyvosios krikščionybės. Dalyko studijų metodai apima paskaitas, rašytinių šaltinių analizę bei jų pagrindu parengtus referatus. Kurso metu remiamasi kontekstinės analizės metodu.Todėl studentai, išklausę šį kursą, gebės analizuoti Europos religinę simboliką nuo neolito iki ankstyvosios krikščionybės, remdamiesi istoriniais, rašytiniais ir ikonografiniais šaltiniais.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The subject is oriented to students who are interested in the European religious symbolism. The students will acquire knowledge on the following topics: The origins of religious symbolism, its functions and meaning. An essential characteristic of religious symbolism: multivalence, ambivalence, coincidentia oppositorum, existential value. Religious symbolism of Old Europe and Minoan world. Chtonic, uranian, solaric, lunarian and aquatic symbolism. Symbolic value of numbers, colours and gestures. Early Christian symbols. The cultural prevalence of symbol.

Dalyko studijų rezultatai

Susipažinti su religinio simbolio geneze, funkciją ir reikšme, simbolio termino atsiradimu ir raida. Vartoti pagrindines sąvokas. Pažinti chtoniškąją mitologiją ir jos simboliką. Palyginti SE ir indoeuropietišką uraninę, soliarinę, lunarinę ir akvatinę simboliką. Susipažinti su ankstyvosios krikščionybės simbolika ir jos kontekstu.

Dalyko turinys

Religinio simbolio genezė, funkcija ir reikšmė, simbolio termino atsiradimas ir raida. Simbolio terminas, jo raida, ambivalentiškumas,daugiaprasmiškumas, coincidentis oppositorum, sacrum ir profanum. Senosios Europos dievybės ir jų simbolika, Kretos kultūros religinė simbolika. SE simbolika.Uraninė (indoeuropiečių) simbolika.Soliarinė, lunarinė ir akvatinė simbolika. Neoplatonizmas.Ankstyvosios krikščionybės teoretikai patristai. Katakombų simbolika. Sakralinės architektūros simbolika.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 ak. val.

 • Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.

 • Savarankiškas darbas 75 ak. val.

 • Iš viso 120 ak. val.

  Studijų rezultatų vertinimas

  Rašto darbas – 20%, kolokviumas – 30%, egzaminas – 50%

  Literatūra

  1. 2002 Biedermann H. Naujasis simbolių žodynas Mintis

  2. 1995 Simbolių žodynas : 16 spalvotų ir 900 vienspalvių iliustracijų Vaga

  3. 2001 Forstner D. Świat symboliki Chrześcijańskiej PAX

  4. 2008 Kopaliński W. Słownik symboli Rytm

  Papildoma literatūra

  1. 2003 Grabar A. Krikščioniškoji ikonografija: Antika ir Viduramžiai Aidai

  2. 2001 Metford J.C.J. Krikščionybė: realijos ir legendos Alma littera