Veiklos tyrimas siekiant socialinio teisingumo globaliniame kontekste

  • Dalyko kodas: SOD 5015
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Participatory Action and Qualitative Research to Advance Social Justice: a Global Perspective
  • Dalykas atestuotas: 2016
  • Atestacija galioja iki: 2019
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. dr. Jonas Ruškus, Socialinio darbo katedra. Prof. dr. Katherine Tyson McCrea (Chicago Loyola University)

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiame studijų dalyke studentai įgis gebėjimų projektuoti ir atlikti veiklos tyrimą dalyvaujant tobulinant socialinio darbo praktiką siekiant socialinio teisingumo ir žmogaus teisių. Paskaitos vykdomos kartu su Čikagos Lojolos universiteto (JAV) socialinio darbo magistrantais kartą per savaitę vaizdo konferencijų būdu. Veiklos tyrimu dalyvaujant siekiama plėtoti tyrėjų, socialinių darbuotojų ir paslaugų vartotojų dialogą siekiant drauge identifikuoti naujai beiškylančius paslaugų teikimo poreikius ir projektuoti pokyčius tobulinant socialinio darbo praktiką siekiant socialinio teisingumo ir žmogaus teisių. Studijų metu studentai, remdamiesi konkrečia socialinių paslaugų praktika, rengs veiklos tyrimo dalyvaujant projektus siekdami tobulinti socialinio darbo praktiką.

Dalyko anotacija užsienio kalba

At this course students will acquire abilities to design and implement participatory action research for the improvement of social work practice advancing social justice and human rights. Lectures are performed together with master social work students from Loyola University Chicago in USA via videoconferencing every week during the semester. Through participatory action research the dialog between researchers, social workers and service users is developed to identify emerging needs for social service and to design changes for improvement of social work practice seeking social justice and human rights. During their studies, based on specific social work practice, students will design participatory action research for improvement of the social work practice.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Socialinio darbo tyrimai.

Dalyko studijų rezultatai

Suprasti veiklos tyrimo dalyvaujant sampratą ir žinoti duomenų rinkimo ir analizės procedūras.
Dialogu identifikuoti socialinio darbo praktikos poreikius pokyčiams, įtraukiant paslaugų gavėjus.
Atpažinti teorijas, padedančias suprasti identifikuotą praktinę problemą ir projektuoti galimus pokyčius socialinio darbo praktikai gerinti
4.Kurti ir naudoti loginius modelius ir Suprasti sprendimo priėmimo ir žinių naudojimo procesus.
Atpažinti veiklos tyrimą dalyvaujant kaip socialinio darbo vertybes ir žmogaus teises įgyvendinantį projektą.
Atpažinti su tyrėjo vaidmeniu iškylančius iššūkius, rengiant tyrimo projektą.

Dalyko turinys

Veiklos tyrimo dalyvaujant principai ir standartai. Tyrėjo refleksyvumas ir savikritiškumas. Veiklos tyrimo dalyvaujant struktūra. Praksis: veiklos ir refleksijos dialektika. Istorinė veiklos tyrimo dalyvaujant kilmė: bendruomenės psichologija, bendruomenės organizavimas, P.Freire kritinio mąstymo ir sąmoningumo ugdymo teorija. Tyrimo principai vertinant klientus ir jų dalyvavimą plėtojant socialines paslaugas. Kokybinės duomenų analizės aspektai. Kokybiniai tyrimo metodai naudojant daugelį “subjektų”. Žinių gavyba renkant duomenis. Sprendimai dėl duomenų rinkimo būdo. Reikalingų duomenų rinkimo metodai. Kokybinio tyrimo privalumai ir trūkumai. Duomenų kodavimas.
Ko siekiama tyrimu? Solidarumu grįsto tyrimo privalumai. Konkrečios socialinio darbo organizacijos misijos, tikslų, veiklų, personalo, klientų pažinimas susitinkant su klientu ir dialoguojant su juo. Tyrimo problemos formulavimas darant metodologinius sprendimus. Esminiai pasirinkimai projektuojant tyrimą. Tyrimo problemos formulavimas. Dilemos, su kuriomis susiduria tyrėjas socialinės atskirties tematikoje. Analizuojamos sistemos aplinkos ribų įsivertinimas. Hipotezės konstravimas. Sprendimai dėl duomenų rinkimo, dėl natūralistinio ar intervencinio tyrimo projekto būdo. Kaip kalbėti už tuoks, kurie negali kalbėti žodžiais? Paslaugų gavėjų perspektyvos samprata. Keleto tyrimų projektų, kurie maksimizuoja klientų dalyvavimą, peržiūra. Vartotojų vertinimo samprata: pliusai ir minusai. Klientų perspektyvos paslaugų požiūriu vertė. Klientų perspektyvos vertinant paslaugas privalumai ir trūkumai. Bendruomenės įgalinimas paslaugų vartotojų atliekamu vertinimu. Biografinis, istorinis ir naratyvinis gyvenimo istorijų tyrimas. Autoetnografija kaip metodas. Tyrimo poveikis tyrimo dalyviams. Kokybinio tyrimo terapinis poveikis.
Tyrimo paradigmos, metateorijos ir filosofijos pasirinkimai. Ontologinės ir epistemologinės prielaidos. Esminiai tyrimo klausimai. Mokslinio pagrįstumo problema. Šiuolaikinio socialinio darbo tyrimo/mokslo sampratos. Mokslinės literatūros naudojimas. Socialiniai konstruojamos žinios. Socialinio konstruktyvizmo esminiai elementai.
Loginio modelio samprata. Sprendimai, kuriuos turi priimti tyrėjas projektuodamas tyrimą. Hipotezių tikrinimas. Kintamųjų samprata ir naudojimas. Priklausomi ir nepriklausomi kintamieji. Tyrimo instrumento atranka ir/ar kūrimas. Kiekybinių duomenų analizė. Kiekybinių duomenų privalumai ir trūkumai. Validumas. Vertinimo tipai. Vieno atvejo tyrimo projektai vertinant socialinio darbo praktiką. Kaip socialiniai darbuotojai bertina savo praktiką? Daugialypis požiūris į vertinimą. Vertinimo radiniai ir rekomendacijų rengimas. Atsargumo priemonės.
Tyrimo duomenų generalizacija ir taikomumas. Įrodymais grįsta praktika. Tyrėjo ir praktiko perskyra. Netikrų neigiamų stereotipų apie socialinius darbuotojus praktikus įveikimas. Socialinių paslaugų vertinimo projektavimas. Paslaugų teikėjų euristika. Socialinių darbuotojų atliekamas mąstymo procesas ir sprendimų priėmimų pagrindimas.
Kultūros samprata. Vertybės, socialinė nelygybė, ir kultūriniai šališkumai. Kroskultūrinio tyrimo samprata. Sociokultūrinių šališkumų įtaka tyrimui. Temos ir metodai tiriant LGBT populiacijas. Tyrėjo vaidmuo veiklos tyrime ekstremalaus išnaudojimo atveju. Duomenų rinkimo kalėjime atvejis. Savo paties vertybių apibrėžtis. Tyrimo proceso kontroliavimas. Tyrėjo šališkumo pripažinimas ir apibrėžtis.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Seminarai (S) 15 val.
Darbas grupėse 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val. (Pasirengimas koliokviumui – 15 val.; Egzaminui – 30 val. Savarankiško darbo parengimas ir pristatymas žodžiu bei raštu – 55 val.)
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas 20%: Tyrimo problematikos ir tikslo argumentavimas remiantis socialinio darbo praktika ir jos poreikiais konkrečioje organizacijoje
Namų darbas 30%: Tyrimo metodų ir procedūrų aprašymas
Egzaminas 50%: Tyrimo aktualizavimas ir kontekstualizavimas raštu teoriniu, socialinio darbo profesijos ir socialinės politikos aspektais, siekiant socialinio darbo vertybių ir žmogaus teisių įgyvendinimo

Literatūra

1. 2009 Hergenrathe K.C., Rhodes S.D., Cowan Ch.A.,l Bardhoshi G., Pula S. Photovoice as Community-Based Participatory Research: A Qualitative Review. American Journal of Health Behavavior, 33(6):686-698
2. 2005 Kidd S.A., Kral M.J. Practicing Participatory Action Research. Journal of Counseling Psychology. Vol. 52, No. 2, 187–195
3. 2008 Tyson Mccre K., Spravka L. “I’m Glad you Asked”: Homeless Clients with Severe Mental Illness Evaluate Their Residential Care. Journal of Sociology & Social Welfare, December, Volume XXXV, Number 4
4. 2009- 2010 Ruškus J., Gerulaitis D. Parental Involvement in Individual Education Planning for Students with Mental Disabilities: A Lithuanian Experience. Illinois Child Welfare, 5, 1, 15-32
5. 2010 Tyson McCrea K., Bulanda J.J. Caregiving Heuristics: Valuable Practitioner Knowledge in the Context of Managing Residential Care. Qualitative Social Work. Vol. 9(3): 343–363
Papildoma literatūra
6. 2011 McNiff, Jean . All you need to know about action research Los Angeles (Calif.)[etc.] : Sage
7. 2012 Philip Nyden. Public sociology : research, action, and change Los Angeles (Calif.) [etc.] : Sage
8. 2008 Participatory action research Los Angeles (Calif.) [etc.] : Sage Publications
9. 2012 Coghlan D., Brannik T. Doing action research in your own organization Los Angeles (Calif.) [etc.] : Sage
10. 2016 Naujanienė R., Endriulaitienė A., Ruškus J, Gustainienė L., Mažeikienė N., Bukšnytė-Marmienė L., Varžinskienė L., Stelmokienė A., Motiečienė R., Genevičiūtė-Janonienė G., Jarašiūnaitė. Veiklos tyrimas organizacijoje. Socialinių paslaugų senyvo amžiaus žmonėms atvejis : mokslo monografija Vilnius : Versus aureus