Filosofija

  • Dalyko kodas: FILN0101
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Philosophy
  • Dalykas atestuotas: 2019 05 27
  • Atestacija galioja iki: 2022 06 30
  • Dalyko aprašas anglų kalba: PDF
  • Dėstytojas(-ai):

    Lekt. Rimantas Viedrynaitis

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas siekia supažindinti įvairių specialybių studentus su filosofijos problemų kėlimo ir jų sprendimo būdų įvairove, atsižvelgiant į tarpdalykinį universitetinio lavinimo integralumą. Kursas pristato tris teorinės filosofijos sritis: tikrovę, pažinimą ir kalbą, o taip pat svarbiausias praktinės filosofijos sritis – etiką ir estetiką, bei religijos filosofiją. Kursas siekia ugdyti studentų gebėjimus atpažinti filosofinį klausimą ir filosofinę argumentaciją; suprasti ir taisyklingai vartoti pagrindines filosofijos sąvokas įvairiose mokslo ir gyvenimo sferose; dėstyti savo mintis raštu; savarankiškai gilinti filosofijos žinias.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aims of the course are to introduce students with the basics as the main part of education in Humanities. The course presents the main topics and concepts of philosophy. The objectives of the course: to present a survey of the philosophical problems; to introduce the main problems of philosophy and variety of their solutions, in relation to the integral interdisciplinary character of university studies. The course presents three main areas of theoretical reflection: reality, knowledge, and language, as well as the main areas pf practical philosophy, such as ethics, aesthetics, and philosophy of religion. Results to be achieved: abilities to recognize and discuss philosophical problems; to apply the philosophical terms to the topics of various sciences and everyday life. Forms of study: lectures and individual work.

Dalyko studijų rezultatai

Išvardinti svarbiausius filosofinio žinojimo ypatumus, skiriančius jį nuo kitų mokslinių, praktinių bei techninių žinojimo sričių, pabrėžiant praktinio ir teorinio žinojimo sąveiką.
Atpažinti filosofinį klausimą ir filosofinę argumentaciją įvairiuose mokslo ir kasdienio gyvenimo situacijose.
Aptarti filosofijos santykį su specialiaisiais mokslais, menu, religija, bei ideologija, nustatant filosofijos vietą kultūroje.
Apibūdinti pagrindinius filosofinės refleksijos kryptis ir jų problematiką, atsižvelgiant į filosofijos sampratų įvairovę.
Paaiškinti ir taisyklingai vartoti pagrindines filosofijos sąvokas, svarbias įvairiose mokslo ir kultūros srityse.
Išanalizuoti ir apibendrinti etikos, estetikos bei religijos filosofijos klausimus, savarankiškai parengti trumpą esė pasirinktu klausimu.

Dalyko turinys

Kas yra filosofija? Vakarų Europos filosofijos problematika. Teorija ir praktika. Kuo ypatingas filosofinis žinojimas?
Filosofinis klausimas. Filosofijos pradžia. Filosofijos vieta kultūroje. Filosofijos sampratų įvairovė. Tikrovė ir regimybė: Platoniškoji tikrovės sąranga ir jos „apvertimai“.

Aristotelio substancija ir ontologinės perskyros. Pažinimas ir jo objektai. Kaip mes pažįstame? Pažinimo problematika moderniojoje filosofijoje. Filosofija ir kalba. Kalba ir tikrovė. Kalba ir pažinimas.

Kas yra tiesa? Reikšmės problema. Kalba ir veiksmas: kalbos performatyvumas. Etikos objektas: sąmoningi žmogaus veiksmai.
Laisva valia: pasirinkimas ir apsisprendimas. Pagrindinės etinės sąvokos: laimė, gėris, laisvė, dorybė. Estetika ir meno filosofija: grožio sąvoka ir meninė tikrovė.

Trys religijos filosofijos tipai. Krikščioniškosios filosofijos galimybė. Ontologinis argumentas. Protas ir tikėjimas: du skirtingi pažinimo būdai. Religijos kritika (L. Feuerbachas, K. Marxas, F Nietzsche).

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 7,5 val.;
29 val. (ŠVIT studijų programoje paskaitos naudojant Adobe Connect įrankį.) (nuotoliniu būdu)
Konsultacijos 22,5 val. (nuotoliniu būdu)
Namų darbas (darbas grupėse) 30 val. (nuotoliniu būdu)
Savarankiškas darbas 57 val. (nuotoliniu būdu)
Žinių patikrinimas 3 val. (nuotoliniu būdu)
Iš viso 7,5 val.(tradiciniu būdu)
112,5 val. (nuotoliniu būdu)
Iš viso: 120 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%
Antrasis atsiskaitymas – 20%
Egzaminas – 50 %

Literatūra

1. 1992, 1998 Jaspersas K. Filosofijos įvadas. Vilnius
2. 1992 Anzenbacher A. Filosofijos įvadas. Vilnius
3. 1992 Pieper J. Kas yra filosofija. Vilnius
4. 1994 Maceina A. Filosofijos kilmė ir prasmė. Roma. LKMA. 1978. (Raštai. T. VI. Vilnius
Papildoma literatūra
1. 2004 Nekrašas E. Filosofijos įvadas. Vilnius
2. 2008 Caratini R. Filosofijos įvadas Vilnius
3. 1991 Girnius J „Filosofijos pagrindai” // Raštai T. I. Vilnius
4. 1995 Fürst M., Trinks J. Filosofija. Vilnius
5. 1995 Anzenbacher A. Etikos įvadas. Vilnius
6. 2001 Hartmann N. Filosofijos įvadas Vilnius
7. 2000 MacIntyre. A. Trumpa etikos istorija. Vilnius
8. 2001 Nagel Th. Ką visa tai reiškia? Labai trumpas įvadas į filosofiją Vilnius
9. Pieper J. Kas yra filosofija. Vilnius
10. 2002 Sodeika T., Baranova J. Filosofija Vilnius