Ekonomika

  • Dalyko kodas: EKON0201
  • Dalyko grupė: a
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Economics
  • Dalykas atestuotas: 2016
  • Atestacija galioja iki: 2019
  • Dėstytojas(-ai):

    J. Kalendienė, doc. dr. EVF Ekonomikos katedra, V.Liesionis, doc.dr. EVF, Vadybos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studijų dalykas Ekonomika skirtas susipažinti su ekonomikos pagrindais. Kursas apima pagrindines mikro ir makroekonomikos temas. Dalyko paskirtis – suteikti studentams žinių ir gebėjimų, reikalingų priimant ekonominius sprendimus. Dalykas dėstomas paskaitų formatu. Jis apima įvadą į ekonomikos tyrimų metodus, jų taikymą ekonominėje analizėje; teorija aiškinama ją lyginant su šiandieninėmis ūkio aktualijomis.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is aimed to introduce students into economics. The topics that are analysed include the basics of micro- and macro- economics. The main goal of the course is to provide students with sufficient knowledge that are necessary for economic decision making in everyday life. The course takes a form of lectures mixed with practical applications of the theoretical knowledge.

Dalyko studijų rezultatai

Suprasti paklausos ir pasiūlos vaidmenį rinkos ekonomikoje.
Suvokti vartotojų elgsenos pagrindus.
Suprasti įmonių veikloje priimamus sprendimus.
Apibūdinti pagrindinius makroekonominius rodiklius ir jų pokyčius.
Paaiškinti vyriausybės vaidmenį vidaus ir tarptautinėje ekonomikoje.

Dalyko turinys

1. Ekonomikos tyrimo objektas ir metodai.
2. Paklausos ir pasiūlos analizės pagrindai.
3. Paklausos ir pasiūlos elastingumas.
4. Vartotojo elgsena ir naudingumas.
5. Verslininkystės pagrindai.
6. Gamybos veiksniai. Gamybos teorija. Gamybos kaštai.
7. Įmonės veikla tobulos konkurencijos rinkoje. Monopolija. Oligopolinė rinka. Monopolinės konkurencijos rinka.
8. Makroekonomika kaip mokslas. Šalies ekonominių pasiekimų įvertinimas. Ekonomikos cikliškumas ir augimo įvertinimas.
9. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla.
10. Darbo rinka ir nedarbas.
11. Fiskalinė politika ir jos priemonės.
12. Pinigai, bankai ir monetarinė politika. Infliacija.
13. Tarptautinė prekybos reikšmė šiuolaikinėje visuomenėje. Valiutų kursas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Darbas grupėse 15 val.
Savarankiškas darbas 55 val.
Iš viso 100 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Koliokviumas – 30%
Testas – 20%
Egzaminas - 50 %
Iš viso:100 %

Literatūra

1. 2006 Pukelienė V. ir kt. Ekonomika VDU leidykla
2. 2011 Snieška V. ir kt. Mikroekonomkika Technologija
3. 2005 Snieška V. ir kt. Makroekoomika Technologija
Papildoma literatūra
1. 2014 Ip G. Praktinė ekonomika: makroekonomika realiame pasaulyje 7 strategijos