Vadyba

  • Dalyko kodas: VADN0201
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Management
  • Dalykas atestuotas: 2016
  • Atestacija galioja iki: 2019
  • Dėstytojas(-ai):

    prof. Irena Bakanauskienė; doc. Sonata Staniulienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – studijuoti organizacijų valdymo pagrindus. Baigę dalyką studentai įgys žinių pagrindus bei supratimą apie vadybos terminus ir koncepcijas, pagrindines organizacijų valdymo sritis bei bet kurioje organizacijoje vadovų atliekamas pagrindines veiklas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to study the basics of the management in organizations. In this course students should acquire the basic knowledge and understanding of the main management terms and concepts, also the most important management areas in organizations as well as the main activities of managers in any organizations.

Dalyko studijų rezultatai

1) Atpažinti ir apibrėžti pagrindines vadybos sąvokas ir koncepcijas.
2) Atpažinti ir apibrėžti pagrindines organizacijos valdymo sritis.
3) Atpažinti ir apibrėžti pagrindines vadovo atliekamas valdymo veiklas.
4) Parengti savarankišką grupinį rašto darbą, remiantis nustatytais reikalavimais.
5) Pademonstruoti gebėjimą komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, prisiimti atsakomybę, rengiant savarankišką darbą.

Dalyko turinys

1. Vadybos samprata. Pagrindinės vadybos koncepcijos, tendencijos XXI amžiuje ir jų taikymas organizacijose.
2. Valdymo veiklos organizacijose samprata.
3. Socialinės organizacijos samprata ir tipai. Socialinės organizacijos aplinkos pagrindiniai elementai ir jų įtaka organizacijai
4. Valdymo funkcijų samprata ir tipologija: pagrindinės valdymo veiklos ir valdymo veiklos sritys
5. Organizacinės valdymo struktūros: samprata, pagrindiniai elementai
6. Organizacijų valdymo personalas. Vadovai ir jų darbo turinys organizacijose.
7. Marketingo valdymo samprata, turinys.
8. Finansų valdymas: samprata, turinys.
9. Personalo valdymas: samprata.
10. Operacijų valdymas: samprata, turinys.
11. Valdymo sprendimų priėmimas: samprata, turinys.
12. Planavimas: samprata, turinys.
13. Organizavimas: samprata, turinys.
14. Vadovavimas: samprata, turinys.
15. Kontrolė ir komunikavimas: samprata, turinys.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Darbas grupėse 15 val.
Savarankiškas darbas (skirtas studentui pasiruošti paskaitoms, savarankiškai studijuoti literatūrą, parengti grupinį savarankišką darbą, pasirengti koliokviumui ir egzaminui) 75 val.
Iš viso 120 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30 %
Savarankiškas grupinis rašto darbas – 20 %
Egzaminas - 50 %

Literatūra

1. 2011 Organizacijų vadyba: vadovėlis (autorių kolektyvas; vadovas Zakarevičius P.) VDU leidykla
Papildoma literatūra
1. 2006 Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr.D.R. Vadyba: vert. iš anglų k. Poligrafija ir informatika.