Firmos finansų valdymas

  • Dalyko kodas: EKO 4002
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Corporate Finance Management
  • Dalykas atestuotas: 2016
  • Atestacija galioja iki: 2019
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. Valdonė Darškuvienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – studijuoti vietinių ir tarptautinių verslo įmonių finansų valdymo sprendimus globalioje aplinkoje, taikant pinigų laiko vertės, rizikos ir grąžos, kapitalo kaštų nustatymo, vertinimo principus bei metodus. Studentai įgis žinių bei gebėjimų analizuoti, planuoti ir vertinti apyvartinio kapitalo, verslo finansavimo bei investavimo sprendimus, atsižvelgiant į verslo pobūdį, konkurenciją, makroekonominės aplinkos veiksnius, bei taikyti modeliavimo instrumentus.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Aim of the course is to study local and international coporate finance management decisions in the global environment, based on concepts and methods of time value of money, risk and return, capital budgeting, cost of capital and valuation. Students acquire knowledge and develop competencies to analyze company performance, plan and assess working capital, financing, investment decisions, to evaluate macroeconomic environment, competition and business factors, apply relevant analytical methods, modelling tools.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Finansų pagrindai

Dalyko studijų rezultatai

1)Atpažinti ir apibūdinti pagrindines finansų valdymo sąvokas
2)Atpažinti ir įvertinti finansų valdymo sprendimų turinį
3)Atpažinti ir parinkti finansų valdymo sprendimų pagrindimo metodus
4)Atpažinti ir interpretuoti finansų analizės ir vertinimo naujoves, atsižvelgiant į išorinės ir vidinės verslo aplinkos tendencijas
6)Savarankiškai išanalizuoti konkrečią finansų valdymo situaciją organizacijoje, padaryti išvadas ir pateikti sprendimus
7)Parengti grupinį viešą žodinį savarankiško darbo pristatymą, remiantis nustatytais reikalavimais
8)Suformuluoti ir apginti savo nuomonę per seminarus bei diskusijose, remiantis pritaikytais finansinių sprendimų pagrindimo metodais

Dalyko turinys

1. Finansų valdymo samprata, objektas, tikslai globalioje aplinkoje
2. Verslo įmonių finansinė informacija ir suinteresuotieji asmenys
3. Pagrindinės finansų valdymo sąvokos
4. Operatyviniai ir strateginiai finansų valdymo sprendimai
5. Verslo finansų planavimas
6. Verslo veiklos ir finansinės rizikos
7. Apyvartinio kapitalo valdymo turinys
8. Investicijų valdymo turinys
9. Verslo finansavimo sprendimai ir kapitalo struktūra
10. Įmonės finansinių rezultatų vertinimo metodai ir jų taikymas
11. Investicijų vertinimo metodai ir jų taikymas
12. Kapitalo kaštų nustatymas ir taikymas
13. Verslo vertinimas
14. Verslo finansų valdymo funkcijos raida ir naujausios pasaulinės tendencijos
15. Išorinės ir vidinės verslo aplinkos tarptautinės tendencijos bei jų įtaka šalies ir tarptautinių įmonių finansų valdymo sprendimams
16. Listinguojamų biržose lietuviškos įmonės ir užsienio kompanijos finansų valdymo sprendimų (apyvartinio kapitalo, investicijų, finansavimo, vertės kūrimo) analizė ir vertinimas, atsižvelgiant į veiklos ir finansinę rizikas
17. Listinguojamų biržose lietuviškos įmonės ir užsienio kompanijos veiklos ir jos finansinių rezultatų analizė, palyginimas ir įvertinimas vertės maksimizavimo aspektu
18. Verslo atvejų analizė, remiantis pritaikytais finansinių sprendimų pagrindimo metodais, atsižvelgiant į verslo pobūdį, ekonomikos sektorių, šalies ir tarptautinę konkurenciją, makroekonominės aplinkos veiksnius

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos ir atvejų analizė – 30 val.
Seminarai ir atvejų analizė – 15 val.
Darbas grupėje (pasitelkiant IT) – 15 val.
Savarankiškas studento darbas (skirtas studentui pasiruošti paskaitoms, seminarams, atvejų analizei, savarankiškai studijuoti literatūrą, parengti grupinio darbo pristatymą žodžiu; pasirengti koliokviumui ir egzaminui) – 100 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 15 %
Grupinis savarankiškas darbas – 20 %
Seminarų užduočių atlikimas ir atvejų analizė – 15 %
Egzaminas - 50 %

Literatūra

1. 2009 Aleknevičienė V. Įmonės finansų valdymas. Spalvų kraitė
2. 2010 NASDAQ OMX Baltic įmonių finansinės analizės metodika. Parengė Darškuvienė V. NASDAQ OMX Vilnius
3. 2012-2014 Corporate Finance Management (10 straipsnių rinkinys) prieiga internetu (http://www.nasdaqomxbaltic.com)
Papildoma literatūra
4. 2008 Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jordan B.D. Fundamentals of Corporate Finance IRWIN-Mc GrawHill
5. 2011 Damodaran A. Applied Corporate Finance John Wiley&Sons
6. 2006 Finansų valdymas. Konsultacijos vadovui. Žinynas. Verslo žinios Prieiga internetu (www.vz.lt)