Sociokultūrinių problemų tarpkultūrinis kontekstas

  • Dalyko kodas: SOD 5013
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: CROSS-CULTURAL CONTEXT OF SOCIOCULTURAL PROBLEMS
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. dr. Katherine Tyson McCrea (Chicago Loyola university), doc. dr. Violeta Ivanauskienė, Socialinio darbo katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studijuodami šį kursą studentai įgyja tarptautinės partnerystės patirties kartu studijuodami ir bendraudami su socialinio darbo studentais Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. Studentai studijuoja keletą skirtingų teorinių modelių taikomų socialiame darbe, akcentuojant globalinį tarpkultūrinį kontekstą. Kadangi tarptautinis socialinis darbas yra sąlyginai nauja sritis, siekiama, kad kiekvienas studentas konceptualizuotų savo tarptautinio socialinio darbo supratimą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

An essential aspect of the course is an ongoing on-line relationship with social work students in other countries. That will be accomplished studying with the partners from Chicago Loyola University (USA), who will participate in the course via videoconferencing. Students will have the opportunity to study several different theoretical models to consider processes of social development in a global, cross-cultural context. Since international social work practice is a relatively new field, the focus of the course is on helping each student develop her/his conceptualization of international social work practice.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Socialinio darbo teoriniai modeliai

Dalyko studijų rezultatai

Identifikuoti pagrindines socialines problemas, kurias sprendžia pasaulinis socialinis darbas.
Identifikuoti sunkumus konceptualizuojant etiką pasauliniame kontekste, ypač įtampą kai vietinės kultūrinės vertybės konfliktuoja su universaliosiomis vertybėmis grįstomis visuotinai pripažintomis žmogaus teisėmis.
Vertinti savo šalies istoriją, kultūrinį paveldą ir vertybes pasauliniame istorijos, paveldo ir vertybių įvairovių kontekste.
Vertinti socialines problemas ir socialinio darbo atsaką sprendžiant jas, laikantis etikos ir žmogaus teisių.

Dalyko turinys

Socialinio darbo raidos istorija. Globalaus socialinio darbo istorija. Tarptautinio socialinio darbo istorijos apžvalga, apibrėžimas ir etika. Tarptautinė profesinė veikla. Globalios profesinės veiklos įtaka. Socialinis darbas šiandieniniame pasaulyje.
Socialinis darbas, asmens apsisprendimas, ekonominė ir socialinė laisvė.
Tarpusavio priklausomybė pasaulyje ir socialinis darbas.
Globalaus socialinio darbo praktikos konceptualus pagrindas: apsisprendimas ir pasirinkimo laisvė.
Tarptautinės socialinės gerovės organizacijos ir jų funkcijos. Bendradarbiavimas prieš priešiškumą.
Vertybės ir etika tarptautinio socialinio darbo praktikoje.
Socialinių darbuotojų tarpnacionalinės vertybės ir etika globaliame kontekste.
Globalaus socialinio darbo vaidmenys: advokatavimas, ugdymas, konsultavimas, bendruomenės vystymas, praktika su individais ir šeimomis.
Žmogaus teisės, sveikata psichikos sveikata ir stigma.
Tarptautinė žmogaus ir šeimos raidos perspektyva.
Tyrimai tarptautiniame kontekste.
Darbas siekiant socialinio pokyčio tarptautinėje perspektyvoje: makro lygmuo.
Socialinės gerovės politikos palyginimas nacionaliniuose kontekstuose.
Lyderystė ir grupės dinamika.
Nacionalinė politika rasistinio genocido  atžvilgiu.
Aborigenų ir baltųjų susitaikymas Australijoje.
Pagalba po išgyvento genocido Gvatemalos Maya bendruomenėse.
Socialinio darbo intervencijos.
Bendruomeniniai judėjimai už socialinį teisingumą ir taiką.
Skurdo įveikimo politika.
Mezo lygmuo: vietinių bendruomenių požiūris į ugdymą ir švietimą.
Mikro lygmuo: praktika su individais, šeimomis, ir grupėmis globaliame kontekste: vaiko gerovė, psichoterapija ir psichiatrinė priežiūra.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P)    30 val.
Seminarai (S)    15 val.
Komandinis darbas    15 val.
Savarankiškas darbas    120 val. (pasirengimas kolokviumui – 20 val.; pasirengimas egzaminui – 40 val.; pasirengimas paskaitoms, seminarams, namų darbo rengimas  – 60 val.)
Iš viso    180 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%; namų darbas ir jo pristatymas – 20%; Egzaminas (kritinis ese) – 50%

Literatūra

1.    2008    Healy, Lynne M. International Social Work. Oxford: Oxford University Press
2.    2001    Healy, Lynne M. International Social Work: professional action in an interdependent world. New York (N.Y.); Oxford: Oxfoprd University Press
3.    2010    Ethical Dilemas in Social Work: International perspective (ed. Darja Zaviršek)    Ljublijana: Faculty of Social Work, University of Ljubljana
Papildoma literatūra
Kiekvieną savaitę paskaitose nagrinėjamai temai skaitomi straipsniai. Kadangi paskaitai tenka nuo 2 iki 5 straipsnių, studentai pasidalina į grupes pagal analizuojamą straipsnį. Straipsniai pateikti Moodle aplinkoje