Verslo administravimo kvalifikacinė praktika (VAD4021)

  • Dalyko kodas: VAD 4021
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 12
  • Pavadinimas anglų kalba: Qualification Practice
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-20
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-20
  • Dėstytojas(-ai):

    doc. dr. Audrius Šimkus, Ekonomikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kvalifikacinė praktika - tai praktinis darbas realioje verslo organizacijoje (praktikos institucijoje) ir ataskaitos apie ją parengimas. Praktikos institucijoje studentas atlieka realias praktikos vadovo (mentoriaus) paskirtas užduotis, analizuoja realią verslo administravimo situaciją, taip pat gali rinkti duomenis savo baigiamajam darbui. Mentorius vertina studento praktinių užduočių atlikimą, jo profesinę kompetenciją, savarankiškumą, aktyvumą ir iniciatyvumą. Po praktikos studentas parengia ir apgina kvalifikacinės praktikos ataskaitą, kurią vertina tutorius (praktikos vadovu paskirtas dėstytojas) ir praktikos koordinatorius, organizuojantis šią praktiką ir ataskaitos apie ją rengimą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Qualification Practice consists of practical work in a real business company (practice institution) and preparation of practice report. Student is supposed to perform real tasks assigned by mentor (practice supervisor in practice institution), analyse a real business situation, also can collect the information for the thesis in practice organization. Mentor assesses the results of practical tasks performance, student’s professional competence, self-study, activeness and proactiveness. Also student prepares and defends qualification practice report, which is assessed by tutor (teacher assigned as practice supervisor) and practice coordinator.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Visi Verslo administravimo studijų programos dalykai.

Dalyko studijų rezultatai

1. Pritaikyti verslo administravimo dalykų žinias ir įgūdžius, atliekant pavestas užduotis praktikos organizacijoje.
2. Savarankiškai išanalizuoti pasirinktą su verslo administravimu susijusią situaciją konkrečioje organizacijoje ir pateikti išvadas bei rekomendacijas
3. Parengti individualų savarankišką rašto darbą ir žodinį jo pristatymą taikant profesinę kalbą, remiantis nustatytais reikalavimais
4. Suformuluoti ir apginti savo nuomonę per gynimą, įtikinti, pagrindžiant pristatomas idėjas

Dalyko turinys

1. Praktinis darbas praktikos institucijoje.
2. Praktikos ataskaitos rengimas.
3. Praktikos ataskaitos pristatymo rengimas.
4. Praktikos ataskaitos gynimas.

Dalyko studijos valandomis

Konsultacijos 4 val.
Praktinis darbas organizacijoje 240 val.
Praktikos ataskaitos ir jos viešo pristatymo rengimas 76 val.
Iš viso 320 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Profesinė kompetencija – 20%
Savarankiškumas – 20%
Aktyvumas ir iniciatyvumas – 20%
Praktikos ataskaitos aiškumas ir išsamumas – 20%
Praktikos ataskaitos pristatymas ir gynimas – 20%

Literatūra

Lemia pasirinkta tema