Žemės ūkio ir maisto verslų vadyba (Agri-food business management) (Jungtinė studijų programa)

Tarptautinė jungtinė magistro studijų programa. Unikali programa, suteikianti integruotas teorines žinias ir praktinius gebėjimus bendros Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto produktų rinkos išmanymui bei žemės ūkio ir maisto pramonės organizacijų valdymui. Studijų programą įgyvendinantys universitetai:

Studijų programos pagrindinis tikslas – suteikti absolventams integruotą teorinių žinių ir praktinių gebėjimų rinkinį; stiprinti lyderystės įgūdžius ir kritinį mąstymą, siekiant galutinio tikslo - parengti tarptautinės karjeros absolventus žemės ūkio ir maisto pramonės organizacijų mokslinių tyrimų ir valdymo srityje. Absolventai baigę studijų programą įgis žinių apie ekonomikos ir verslo vadybą, žemės ūkio ir maisto vertės kūrimo grandines, gebės kurti įmonės ar ūkio kultūrą per žmogiškųjų išteklių valdymą, vertinti investicijas formuojant verslo finansų politiką, vadovauti inovacijų diegimui savo įmonėje ar ūkyje, vertinti konkurencinę aplinką ir savo verslo konkurencingumo didinimo galimybes, kurti valdymo ir rinkodaros strategijas bei įgyvendinti inovatyvius projektus, siekiant konkurencinių pranašumų globaliose rinkose, mokės pasitelkti mokslą bei tyrimus naujų produktų ir paslaugų kūrimui, kurti tobulinimo ir atsirandančių praktinių problemų sprendimo planus, dirbant įvairiose korporacijose ir daugiatautėse komandose.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6281LX006
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Vadyba
  • Studijų trukmė: nuolatinė (2 metai), ištęstinė sesijinė (3 metai); abi studijų formos derinamos su nuotoliniu mokymu
  • Programos apimtis kreditais: 120