Mokomojo dalyko pedagogika (Kalbų ugdymo kryptis: lenkų kalbos ir literatūros pedagogika) (Vilniuje)

Mokomojo dalyko pedagogikos programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos mokomojo dalyko pedagogus pagrindiniam ir viduriniam ugdymui, turinčius fundamentalias pasirinktos ugdymo krypties (gamtamokslinio ugdymo, socialinio ugdymo, meninio ar kalbų ugdymo) mokslo žinias, kurie, vadovaudamiesi įgytomis bendrakultūrinėmis, profesinėmis, bendrosiomis ir asmeninėmis kompetencijomis gebėtų dabar ir ateityje užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą(si), kurtų įvairias mokymosi galimybes, plėtotų ugdytinių bei savo kompetencijas, gebėtų vadovautis įgytomis kompetencijomis savarankiškoje edukacinėje veikloje ir tolesniame mokymesi.

 • Akademinis padalinys: Švietimo akademija
 • Valstybinis kodas: 6121MX062
 • Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai (M)
 • Studijų kryptis: Pedagogika
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija
 • Studijų programos specializacijos: Lenkų kalbos ir literatūros pedagogika
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota (Akreditavimo įsakymas)
 • Dokumentai: pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Vilnius