Istorija

STUDIJŲ REZULTATAI

 • analizuoti istorijos šaltinių informaciją, vertinti jos patikimumą, interpretuoti istorinius faktus, suvokti skirtingų interpretacijų argumentaciją, palyginti ir įvertinti skirtingus argumentus,
 • nagrinėti įvairaus pobūdžio istoriografinius veikalus, kritiškai vertinti juose pateikiamas praeities interpretacijas ir teorines įžvalgas,
 • analizuoti įvairias istorines epochas, suvokti atskirą reiškinį ar procesą bendrame epochos kontekste,
 • vadovaudamiesi sukauptomis specialybės žiniomis savarankiškai vykdyti istorinius tyrimus. Taikyti tradicinius ir naujus metodus moksliniame tiriamajame darbe, kritiškai vertinti istorijos tyrimų metodologines problemas,
 • kartu su kitų socialinių ir humanitarinių mokslų specialistais atlikti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančius tarpdisciplininio pobūdžio tyrimus,
 • analizuoti ir vertinti istorinio palikimo vaidmenį dabarties visuomenei. Analizuoti šiuolaikinių socialinių, politinių ir kultūrinių procesų ir praeities įvykių sąsajas,
 • rinkti ir kaupti istorinę medžiagą, parengiant ją saugojimui ir publikavimui,
 • rašyti ir redaguoti su istorijos populiarinimu susijusius tekstus.
 • Puoselėti ir propaguoti istorinį paveldą.

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Ispanija, Lenkija, Suomija, Vokietija, Italija, Latvija, JAV, Norvegija, Rusija.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Baigusieji šią studijų programą gali:
 • dirbti mokslo ir studijų institucijose: aukštosiose mokyklose, mokslo tiriamuose institutuose, muziejuose, archyvuose, bibliotekose,
 • dirbti leidyklose, turistinėse firmose, kultūros centruose, žiniasklaidoje,
 • paminklosaugos sistemoje: kultūros vertybių apsaugos departamento padaliniuose; savivaldybių paminklotvarkos skyriuose,
 • viešose institucijose ar privačiose organizacijose, kur vertinami aukštąjį išsilavinimą turintys, visuomenės ir kultūros raidą profesionaliai studijavę, asmenys,
 • tęsti studijas socialinių ir humanitarinių mokslų srityse: toliau studijuoti istorijos, tarptautinės teisės, administracinės teisės, politologijos, žurnalistikos, viešojo administravimo, socialinės antropologijos, edukologijos, kultūros vadybos magistrantūros programose.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Numatyti šie praktikų tipai: pažintinė, kvalifikacinė ir priešdiplominė. Istorijos tyrimų pažintinė praktika skirta pagrindinių istoriko – tyrinėtojo įgudžių ugdymui: tyrimo planavimo, informacijos paieškos, jos klasifikavimo, pirminio vertinimo atliekama I kurse pirmojo semestro metu VDU bibliotekos arba Kauno Apskrities Viešosios bibliotekos padaliniuose. Archyvinė (kvalifikacinė I) praktika, skirta darbo archyvuose įgūdžių formavimui, vyksta VDU Išeivijos studijų centro archyviniuose fonduose arba Kauno apskrities archyve II kurso metu. Paminklotyrinė (kvalifikacinė II) praktika organizuojama trečiojo kurso metu paminklosaugos sistemos institucijose, kurios metu studentai turi galimybę pritaikyti teorinio dalyko „Istorijos paminklų tyrimų metodika“ bei kituose kursuose įgytas žinias. Priešdiplominė – parengiamojo kvalifikacinio – tiriamojo darbo praktika atliekama IV kurse septintojo semestro metu. Ši praktika skiriama realių darbo situacijų tyrinėjimui ir gali būti atliekama atitinkamose institucijose: mokslo tiriamuose institutuose, turistinėse firmose, kultūros centruose, muziejuose, archyvuose, bibliotekose, paminklosaugos sistemos padaliniuose bei kitose viešose ar privačiose institucijose.

BAIGIAMASIS DARBAS

Bakalauro baigiamasis darbas. Darbe turi būti pademonstruoti sugebėjimai: 1) laisvai orientuotis tyrimo temos kontekste ir kvalifikuotai vertinti visą istorinės medžiagos (šaltinių ir istoriografijos) apimtį ir kokybę; 2) atrinkti, struktūrizuoti ir apibendrinti problemos teorinius, empirinius ir metodologinius komponentus siekiant suformuoti racionalias ir logiškai nuoseklias nagrinėjamos temos išvadas; 3) korektiškai naudotis (remtis, cituoti ir pan.) jau sukurtu tiriamos temos konceptualiu, empiriniu ir metodiniu įdirbiu.