Industrinė ekologija

STUDIJŲ REZULTATAI

Programos mokymosi rezultatai orientuoti į teorinį ir praktinį mokymąsi, įtraukiant pažangias žinias aplinkos ir industrinių sistemų srityje, kuriant pagrindą originalioms idėjoms ir jų įgyvendinimui; taip pat į gebėjimus integruoti žinias ir formuluoti sprendimus, atsižvelgiant į socialinius ir etinius aspektus bei atsakomybę, besiremiančią pokyčių sudėtingose situacijose vadybos patirtimi.
Studijų rezultatai:
- gebės suprasti, aprašyti ir analizuoti aplinkos, energetines bei industrines sistemas, jų struktūrą, veikimo principus, kompleksiškumą, dinamiką ir tarpusavio ryšius;
- gebės analizuoti kompleksines aplinkos problemas, nustatydamas pagrindines jų priežastis bei veiksnių tarpusavio sąveikas, integruodamas tarpdisciplinines energijos ir industrinių sistemų žinias;
- gebės taikyti industrinės ekologijos principus problemų, susijusių su skirtingomis energijos technologijomis ir industrinėmis sistemomis, sprendimui;
- gebės savo veikloje vadovautis principais ir metodikomis, kuriomis remiasi šiuolaikiniai moksliniai tyrimai tarpdisciplininėje srityje, apimančioje aplinką, energijos technologijas ir industrines sistemas;
- gebės taikyti metodus ir priemones sistemų darnumo vertinimui, sistemų įvesties-išvesties valdymui ir dinamikos analizei, taikant inter- ir transdisciplininį požiūrius;
- gebės planuoti ir atlikti industrinės ekologijos problemų teorinę analizę, eksperimentinius tyrimus ir procesais grįstą modeliavimą, kritiškai analizuoti ir vertinti tyrimų duomenis ir rezultatus;
- gebės analizuoti sąsajas tarp industrinių sistemų, energijos transformavimo technologijų, gamybos valdymo ir teisinio reguliavimo, ieškant ekonomiškai pagrįstų ir aplinkai palankių sprendimų, užtikrinančių darnų pramonės augimą ir efektyvų energijos išteklių naudojimą;
- gebės taikyti ekologinį ir technologinį procesų, vykstančių industrinėse ir energetinėse sistemose, supratimą kritinei šių sistemų vystymosi analizei tiek artimos, tiek ir tolimos ateities perspektyva siekiant parinkti inovatyvias technines, metodologines ir organizacines priemones ekologinių pramonės problemų sprendimui;
- gebės analizuoti ryšius tarp industrinės veiklos ir aplinkoje vykstančių procesų ir panaudoti nustatytus dėsningumus industrinės ekologijos problemų sprendimui tarpdisciplininės perspektyvos požiūriu;
- gebės taikyti akademinius gebėjimus, tyrimo metodus ir įrankius duomenų kaupimui bei statistinei analizei, įvairius modeliavimo ar eksperimentavimo būdus industrinių žiedinių procesų optimizavimui, naujų sprendimų kūrimui bei jų įgyvendinimui;
- gebės pasirengti ir komunikuoti inter- ir tarpdisciplininėse grupėse specifinėmis kompleksinėmis industrinės ekologijos temomis tiek žodžiu, tiek ir raštu bendraudamas su akademinėmis ir neakademinėmis tikslinėmis grupėmis nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje;
- gebės bendradarbiauti dirbdamas kolektyve industrinių ekologinių projektų tematika pagal verslui būdingus planavimo standartus;
- gebės dirbti tiek savarankiškai, tiek ir komandoje, inicijuoti, planuoti ir prisiimti atsakomybę už veiklą vykdant užduotis, susijusias su taikomųjų ar specifinių problemų sprendimais;
- gebės priimti inovatyvius sprendimus, įvertindamas galimas etines ir socialines pasekmes, suprasdamas moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatus ekonominiam vystymuisi ir aplinkai.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Absolventai galės dirbti privačiame ir viešajame verslo sektoriuose, taip pat konsultacinėse ir nevyriausybinėse organizacijose. Tipinės absolventų įsidarbinimo sritys: industrinės kompanijos, moksliniai tyrimai, aplinkos vadyba ir konsultavimas, mokymai ir mokymasis visą gyvenimą, kokybės užtikrinimas, administravimas ir vadyba. Absolventai galės tęsti studijas doktorantūroje Lietuvos ir užsienio universitetuose.

BAIGIAMASIS DARBAS

Magistro baigiamasis darbas