Pasaulio politika ir ekonomika (anglų kalba)

STUDIJŲ REZULTATAI

Baigę Pasaulio politikos ir ekonomikos programą studentai gebės (pasieks šiuos rezultatus):
  • Paaiškinti politinius ir ekonominius procesus įvairiose pasaulio valstybėse, regionuose, bei globaliu mastu;
  • Įvertinti tarpusavio ryšius tarp politinių veikėjų ir ekonominių struktūrų įvairių valstybių politinėse sistemose;
  • Atlikti lyginamąją politinių bei ekonominių procesų ir reiškinių analizę, ir prognozuoti šių procesų raidos perspektyvas;
  • Vykdyti įvairių politikos ir ekonomikos subjektų veiklų ypatumų ir jų tarpusavio sąsajų tyrimus;
  • Atpažinti ir įvertinti pagrindines politinių ir ekonominių procesų tendencijas pasaulyje;
  • Parinkti ir nustatyti optimaliausias ekonominės ir politinės praktikos kryptis;
  • Plėsti savo žinių spektrą, kaupti bei kritiškai vertinti naujai gaunamą informaciją tuo pačiu užtikrinant dalyvavimą nuolatiniame mokymosi procese.
 

PRIĖMIMO SĄLYGOS

Studentų, baigusių mokslus, Lietuvoje priėmimas į Pasaulio politikos ir ekonomikos programą bus vykdomas Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas tvarka (žr. internete: www.vdu.lt/priemimas ir www.lamabpo.lt). Priėmimą vykdant ir skaičiuojant stojamąjį balą bus remiamasi panašia logika kaip ir priimant į kitas VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto programas, tačiau turint omenyje tai, kad programa bus vykdoma anglų kalba, reikšmingą stojamojo balo dalį sudarys būtent anglų kalbos mokėjimas. Stojantieji vidurinio išsilavinimo dokumente privalo turėti anglų kalbos brandos egzamino ir/ar mokomojo dalyko įvertinimą.

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas yra pasirašęs 52 sutartis pagal Erasmus mainų programą. Fakultete užmegzti moksliniai ryšiai su tarptautiniais partneriais ne tik Europoje (daugiau nei 60 universitetų), bet ir visame pasaulyje (The City University Of New York ir Black Hills State University, JAV, Chung-Ang University ir Kyung Hee University, Pietų Korėja, University of Bologna, Italija, Waseda University, Kyung Hee University, Kansai Gaidai University ir Chubu University, Japonija ir kt.), įsijungta į solidžias tarptautines organizacijas (NISPAee, ECPR, ECREA, ICA, IAMCR, BAMR ir kt.).

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Pasaulio politikos ir ekonomikos programos absolventai galės toliau studijuoti politikos mokslų, ekonomikos ir kitų socialinių ir humanitarinių mokslų magistro studijose tiek VDU, tiek kituose Lietuvos ir užsienio universitetuose arba užsiimti praktine veikla: dirbti politiniais patarėjais ar apžvalgininkais, vadybininkais ar ekonomistais Lietuvos ir užsienio valstybių viešojo sektoriaus institucijose, nacionalinių valstybių ambasadose, konsulinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, ES ir kitų tarptautinių organizacijų institucijose ir atstovybėse, privačiame sektoriuje, taip pat žiniasklaidos ir kitose viešojo informavimo priemonėse, t.y. ten, kur reikalingi politinius, ekonominius bei socialinius procesus išmanantys politikos mokslų ir ekonomikos specialistai, gebantys palyginti įvairių pasaulio valstybių politinius ir ekonominius procesus bei inicijuoti, rengti ir realizuoti įvairius politinės, socialinės, ekonominės, informacinės veiklos projektus. Absolventai turės žinių, gebėjimų ir įgūdžių rengti ir įgyvendinti tarptautinius projektus, aktyviai dalyvauti ES kaimynystės regionų (Rytinės partnerystės, Juodosios jūros sinergijos, Viduržemio jūros baseino partnerystės) nevyriausybinių organizacijų forumuose, spręsti Rytų Europos bei kitų pasaulio šalių politines bei ekonomines problemas, numatyti galimus veiksmų scenarijus ateityje bei tuo pačiu atstovauti Lietuvą ar kitas šalis.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Pasaulio politikos ir ekonomikos programos studentai turės atlikti 8 savaičių trukmės privalomą Kvalifikacinę praktiką (15 ECTS) įvairiose tarptautinėse bei nevyriausybinėse organizacijose, valstybinėse institucijose, nacionalinių valstybių ir tarptautinių organizacijų diplomatinėse ir konsulinėse atstovybėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur.

BAIGIAMASIS DARBAS

Pasaulio politikos ir ekonomikos programoje bus taikoma kaupiamojo balo studijų pasiekimų vertinimo sistema. Studentų studijų pasiekimai vertinami kolokviumų, kitų tarpinių atsiskaitymų (kontrolinių darbų, laboratorinių darbų gynimų, namų darbų, individualių užduočių) ir egzamino arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) gynimo būdu . Galutinis pažymys integruoja tarpinių atsiskaitymų ir egzamino (arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) gynimo) pažymius. Egzamino pažymys turi sudaryti 50 % galutinio pažymio. Tarpinių atsiskaitymų atskirų dedamųjų svorį galutiniam pažymiui nustato ir pirmųjų užsiėmimų metu paskelbia dalyko dėstytojas, atsižvelgdamas į studijų reguliamine numatytas privalomas proporcijas pirmoje studijų pakopoje. Mėginant užtikrinti įvertinimų skaidrumą ir objektyvumą, visi kolokviumai ir egzaminai vyksta tik raštu,užduotys yra identiškos visiems studentams. Be to, reikia pažymėti, jeigu dalykas dėstomas intensyviu būdu, jo pasiekimai gali būti vertinami vien baigiamuoju egzaminu, kurį atitiktų specialus rašto darbas ar esė (angl. home take exam).