Pedagogika

STUDIJŲ REZULTATAI

Absolventas gebės:
1. Pagrįstai taiko pedagoginės vadybos bei didaktikos principus planuojant, organizuojant, vertinant mokymosi procesą.
2. Paaiškina psichologijos dėsningumus taikydami jų principus praktinėje veikloje.
3. Parengia pedagoginės veiklos tyrimo projektą ir atlieka tyrimą.
4. Analizuoja, argumentuotai vertina ir apibendrina pedagoginės veiklos rezultatus.
5. Atsižvelgdami į mokinių specialiuosius poreikius tikslingai pasirenka ir taiko šiuolaikines mokymosi technologijas praktinėje veikloje.
6. Produktyviai bendradarbiauja ir dirba komandoje su kitais pedagoginio proceso dalyviais.
7. Kuria inovacijas, pagrįsdami jas pedagoginės veiklos tobulinimo motyvais.
8. Atsižvelgdami į pedagoginio darbo specifiką identifikuoja savo mokymosi poreikius ir pasirenka kvalifikacijos tobulinimosi būdus.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Absolventas, įgijęs pedagogo kvalifikaciją, gali dirbti bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio rengimo įstaigose, aukštojo mokslo institucijose, neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, pedagoginį darbą kitose veiklos sektoriuose, kuriuose reikalingas pedagoginis pasirengimas. Turi galimybę stoti į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Pedagoginė praktika (30 studijų kreditų): pedagoginio asistavimo praktika; pedagoginio bendradarbiavimo praktika; pedagoginės veiklos praktika.

BAIGIAMASIS DARBAS

Baigiamasis darbas (3 studijų kreditai): pedagoginių studijų baigiamasis darbas.