Religijos pedagogika

STUDIJŲ REZULTATAI

Studentai, baigę bakalauro studijų programą „Religijos pedagogika“ gebės:
 • kurti konstruktyvų, mokinius motyvuojantį pedagoginį santykį, ugdant teistinę mokinių pasaulėžiūrą ir jų vertybines nuostatas;
 • taikyti šiuolaikines inovatyvias mokymo(si) technologijas, perteikiant įvairaus amžiaus mokiniams tikėjimo turinį, analizuojant šiuolaikinius teologinius šaltinius;
 • lyginti įvairias religines patirtis ekumeniniame kontekste;
 • argumentuotai ginti krikščioniškąsias vertybes šiuolaikinėje sekuliarizuotoje socialinėje aplinkoje;
 • įvardyti šiuolaikines asmens nuvertinimo ir visuomenės moralines problemas, ieškoti jų mažinimo būdų, nustatant problemų priežastis ir numatant jų pasekmes;
 • organizuoti ugdymo procesą, rengti ir atnaujinti mokymo programas, diegiant naujus mokymo(si) metodus ir mokymosi pasiekimų vertinimo metodikas;
 • kurti glaudų tarpdalykinį bendradarbiavimą ir konstruktyviai bendrauti su kolegomis bei socialiniais partneriais, plėtojant ilgalaikius integracinius ryšius;
 • laikytis pareiginių mokytojo nuostatų ir tikybos mokytojo etikos kodekso nustatytų reikalavimų.

  TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

  Belgija, Jungtinė Karalystė, Latvija, Nyderlandai, Prancūzija.

  TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

  Baigusieji bakalauro studijų programą „Religijos pedagogika“ absolventai galės dirbti ugdomąjį ar švietėjišką darbą su įvairaus amžiaus mokiniais ir ugdytiniais:
  • bendrojo lavinimo mokyklose;
  • profesinėse mokyklose;
  • šeimos, jaunimo ir kultūros centruose;
  • ekumeninėse organizacijose;
  • krikščioniškojoje žiniasklaidoje;
  • privataus ir viešojo sektoriaus įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose;
  • katechetais parapijose. Taip pat tęsti studijas humanitarinių mokslų ir socialinių mokslų magistrantūrose.

  PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

  Numatyta atlikti pedagoginę praktiką (apimtis 30 kreditų). Pedagoginė praktika yra integruota pedagogikos, psichologijos, religijos mokslų ir kitų dalykų bakalauro studijų programos išraiška, sąlygojama – teorijos ir praktikos vienovės – pedagogų rengimo – principų. Pedagoginę praktiką atlieka kiekvienas studijuojantis pagal bakalauro studijų programą „Religijos pedagogika“ studentas. Pedagoginės praktikos tikslas: sudaryti sąlygas praktinėje veikloje ugdyti tikybos mokytojo profesinę ir dalykinę kompetenciją, plėtoti ir praktiškai pritaikyti studijų metu įgytas žinias, gebėjimus bei nuostatas pedagoginėje veikloje. Pedagoginė praktika suskaidyta į keturias dalis: Pedagoginė praktika 1 – pažintinė praktika, kurią atlikus vykdoma Pedagoginė praktika 2 ir Pedagoginė praktika 3, kurios metu savarankiškai įvairaus amžiaus mokiniams pravedamos tikybos pamokos, o Pedagoginė praktika 4 skirta darbui su mokiniais popamokinėje veikloje, skatinant jų kūrybiškumą, savarankišką darbą ir neformalų mokymąsi.

  BAIGIAMASIS DARBAS

  Pedagoginių studijų baigiamasis darbas. Baigiamasis bakalaurinis darbas.