Pastoracinė teologija

STUDIJŲ REZULTATAI

Baigę studijas studentai gebės:
1.    Apginti parengto mokslinio tiriamojo darbo projektą remiantis teologijos tyrimų metodologija;
2.    Kritiškai vertinti mokslinių tyrimų rezultatų pagrįstumą ir patikimumą probleminių situacijų pastoracijoje sprendimui;
3.    Suorganizuoti sielovados veiklas bažnytinėse organizacijose ir valstybinėse institucijose;
4.    Projektuoti mokymo ir mokymosi procesus siekiant užtikrinti veiksmingą pastoraciją visose jos srityse;
5.    Rekomenduoti  sielovadinę pagalbą asmenims  esantiems įvairiose krizinėse situacijose;
6.    Parinkti naujosios evangelizacijos būdus pastoracijoje;
7.    Įsivertinti vykdomos pastoracinės  veiklos kokybę siekiant  užtikrinti jos efektyvumą;
8.    Parengti pastoracinės veiklos įgyvendinimo strategijas, programas, projektus.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Pastoracinės teologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dėstyti teologijos disciplinas kolegijose, dirbti visose katalikiškose struktūrose, kuriose reikalinga pastoracinės teologijos specialisto kvalifikacija: katalikiškoje žiniasklaidoje, katechetiniuose centruose, katalikiškų organizacijų vadovais, vyskupijų kurijose, katalikiškų šeimų centruose, sveikatos priežiūros įstaigose ir socialinės globos įstaigose, Bažnyčios informaciniame centre ir kt. Baigus pastoracinės teologijos magistrinių studijų programą studijas galima tęsti teologijos doktorantūroje.

BAIGIAMASIS DARBAS

Egzaminas „Ex tota theologia“
Baigiamasis darbas