D. U. K. apie studijas

Dažniausiai užduodami klausimai apie studijas Vytauto Didžiojo universitete:

Artes Liberales bendrieji universitetiniai studijų dalykai

Kas sudaro Artes Liberales studijų dalykus?
Artes Liberales yra bendrieji universitetinių studijų dalykai, studijuojami I-II studijų metais. Jie skirstomi į dvi grupes – A grupė (pagrindiniai studijų sričių dalykai ir kalbos) ir B grupė (alternatyvūs įvadiniai studijų krypčių dalykai).

Per kiek laiko reikia pabaigti privalomus A grupės dalykus?
Per pirmus keturis semestrus – dvejus studijų metus.

Kiek A grupės dalykų privalau išklausyti?
Studentas turi pasirinkti ne mažiau kaip po vieną studijų dalyką iš visų keturių studijų sričių pogrupių (ne mažiau kaip 16 kreditų), nesirenkant dalyko, kuris yra tos pačios studijų krypties, kaip ir jo studijuojama studijų programa. Rinktis dalykus reikia iš šių studijų sričių pogrupių:

 1. Biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų
 2. Humanitarinių mokslų
 3. Socialinių mokslų
 4. Menų

Kiek dalykų turiu išklausyti iš A grupės užsienio kalbų pogrupio?
Iš užsienio kalbų pogrupio, kurį sudaro privalomi anglų kalbos bei kitų Universitete dėstomų užsienio kalbų studijų dalykai, studentas turi pasirinkti ne mažiau kaip 12 kreditų ir ne daugiau kaip 24  kreditų.

Kiek anglų kalbos lygių privaloma išklausyti?
Studentai anglų kalbos lygį privalo rinktis pagal šias taisykles:

 1. pradėjusieji studijuoti anglų kalbą nuo aukštesnio nei A1 lygio turi pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį;
 2. pradėjusieji studijuoti anglų kalbą nuo A1 lygio turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį;
 3. turintieji akademinės anglų kalbos C1 lygio kompetencijas privalo studijuoti anglų kalbos aukštesnį lygį arba kitas užsienio kalbas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 kreditų.

Kaip žinoti, kokį lygį atitinka anglų kalbos žinios?
Anglų kalbos išmokimo lygis nustatomas pagal:

 1. VDU Užsienio kalbų institute išlaikyto anglų kalbos testo rezultatus
 2. Anglų kalbos įvertinimus brandos atestate.

Anglų kalbos lygio nustatymo testo gali nelaikyti studentai, anglų kalbos valstybiniame brandos egzamine surinkę 90 procentų ir daugiau (atitinkantį C1 lygio gebėjimus). Taip pat C1 lygio kompetencija įskaitoma studentams, pateikusiems C1 lygio kompetenciją liudijančius dokumentus (standartizuotų anglų kalbos testų arba išsilavinimo anglų kalba įgijimo pažymėjimus) arba išlaikius testą.

Ar privalau studijuoti užsienio kalbas, jei anglų kalbos žinios atitinka C1 lygį?
Taip, studentai, pradėję studijuoti Universitete ir turintys akademinės anglų kalbos C1 lygio  kompetencijas, turi studijuoti anglų kalbos aukštesnį lygį arba kitas užsienio kalbas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 kreditų.

Ką daryti, jei lieka laisvų kreditų, skirtų kalboms studijuoti?
Likusius laisvus kreditus studentai gali panaudoti pasirinkdami aukštesnio nei C1 lygio anglų kalbos studijas, kitų užsienio kalbų studijas arba laisvai pasirenkamus studijų dalykus.

Privalomų A grupės dalykų pasirinkimo pavyzdžiai:

 1. Jei studentas studijuoja Lietuvių filologijos ir leidybos studijų programą, jis neturi rinktis tos pačios studijų krypties A grupės dalyko „Literatūra“ ir B grupės dalyko „Šiuolaikinės kalbotyros pagrindai“.
 2. Jei studentas studijuoja Teisės ir finansų studijų programą, jis neturi rinktis tos pačios studijų krypties A grupės dalykų „Teisė“ ir „Ekonomika“, o iš B grupės galima rinktis bet kurį teikiamą dalyką.
 3. Jei studentas išlaikė anglų kalbos testą ir jo kompetencijos atitinka A1 lygį, jis turės pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį, vadinasi, jis turės studijuoti A1, A2, B1, B2 lygius.
 4. Jei studentas išlaikė anglų kalbos testą ir jo kompetencijos atitinka B1 lygį, jis turės pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį, vadinasi, privalomai rinkdamasis anglų kalbos B1, B2 ir C1 lygius.
 5. Jei studentas valstybinį anglų kalbos egzaminą išlaikė 90 procentų, jis gali laikyti testą ir gauti C1 lygį ir studijuoti bet kokios kalbos 2 lygius, jei negavo – studijuoti C1 lygio anglų kalbos ir bet kurį kitą užsienio kalbos dalyką.

Kiek B grupės dalykų reikia išklausyti?
B grupė – alternatyvūs įvadiniai studijų krypčių dalykai, dėstomi kitose nei paties studento studijų programose. Šiai grupei skirtus kreditus (16 kreditų) studentas gali panaudoti laisvai rinkdamasis studijų dalykus ne tik iš B, bet ir iš A grupės. Dalykų sąrašas skelbiamas kiekvienais akademiniais metais.

Ar galima neklausyti B grupės dalykų?
Taip, studentas gali iš B grupės dalykų sąrašo nepasirinkti nė vieno dalyko, tačiau vietoj jų rinktis kitus laisvai pasirenkamus, ne jo studijuojamos studijų programos dalykus. Jei studentas studijuoja gretutinėje arba Academia cum laude individualiojoje studijų programoje, B grupei skirtus kreditus jis gali panaudoti studijų programos dalykų studijoms. Tai yra studento B grupės dalykų vietą studijų plane užims gretutinės arba individualiosios studijų programos dalykai ir kreditai.

Ar turiu studijuoti Kompiuterinio raštingumo dalyką universitete?
Studentas turi privalomai studijuoti Kompiuterinio raštingumo studijų dalyką (4 kreditai), jei:

 1. neturi Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimo (ECDL);
 2. nėra teigiamu balu išlaikęs informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino;
 3. nelaikė arba neišlaikė Universitete organizuojamo kompiuterinio raštingumo patikrinimo testo.

Studijų kreditai

Kiek kreditų per semestrą turiu surinkti?
Studentai privalo per semestrą pasirinkti studijuoti studijų dalykus, kurių apimtis turi būti ne mažesnė kaip 24 ir ne didesnė kaip 36 kreditai.

Kiek kreditų per metus turiu turėti?
Vienerių studijų metų apimtis yra 60 kreditų.

Ar galima turėti daugiau, nei leistina, studijų kreditų?
Jei studentas studijuoja gretutinėse arba individualiosiose studijose, jis gali viršyti 36 kreditų limitą, tačiau semestro studijų dalykų apimtis negali būti didesnė kaip 42 kreditai.

Ar galima turėti mažiau nei leistina studijų kreditų?
Studentai, užsiregistravę į mažesnį nei leistiną (24 kreditai) kreditų skaičių arba visai neužsiregistravę į studijų dalykus, braukiami iš studentų sąrašų ir nutraukiama jų studijų sutartis. Mažesnį kreditų skaičių galima turėti tik dėl objektyvių priežasčių, leidimą gavus dekano potvarkiu.

Registracija į studijas ir dalykus

Per kiek laiko ir kur reikia pasirašyti, kad grįžtu į studijas?
Studentai turi užsiregistruoti studijoms studentų savitarnos portale per pirmąsias 2 semestro savaites. Svarbu žinoti, kad:

 1. studentams, neužsiregistravusiems per pirmąsias 2 savaites, sustabdomas skatinamosios stipendijos mokėjimas,
 2. studentai, neužsiregistravę per pirmąjį semestro mėnesį, braukiami iš studentų sąrašų.

Kada ir kaip vyksta registracija į dalykus?
Registracija į kito semestro studijų dalykus vykdoma studentų savitarnos portale studentas.vdu.lt ir tik elektroniniu būdu.

Registracija į dalykus vyksta trimis etapais:

I etapas – likus 10 dienų iki einamojo semestro egzaminų sesijos pradžios;
II etapas – egzaminų sesijos metu. Šio etapo metu studentai privalo pakoreguoti registraciją ir  pasitikrinti, ar pateko į studijų dalykų registracijos sąrašus, jei ne – persiregistruoti į studijų dalykus, kurių registracijos sąrašuose yra laisvų vietų;
III etapas – galutinis užsirašytų dalykų tikslinimas elektroniniu būdu, prisijungus prie studentų savitarnos portalo semestro pradžioje. Šio etapo metu studentai privalo patikslinti registraciją ir pakoreguoti individualius studijų planus, t. y. išsibraukti iš studijų dalyko registracijos sąrašo arba įsirašyti, jei yra laisvų vietų, į studijų dalyko registracijos sąrašus. Šiame etape studentas turi galutinai suformuoti individualius studijų planus.

Ar reikia registruotis į seminarus, jei klausomą dalyką sudaro paskaitos ir seminarai?
Ne. Į dalyko seminarus studentas automatiškai užregistruojamas kartu su paskaita. Vėliau pirmųjų paskaitų metu galima rinktis seminarų grupes, jei toks pasirinkimas numatytas.

Kur galiu pažiūrėti dalykus, į kuriuos užsirašiau?
VDU  Studentų savitarnos portale adresu studentas.vdu.lt. Pasibaigus registracijai, būtinai pasitikrinkite, į kokius dalykus ir kiek kreditų esate užsiregistravęs.

Ar galiu užsiregistruoti į studijų dalyką arba išsiregistruoti paskaitos metu dėstytojui apie tai pranešus žodžiu ar raštu?

Ne, negalima. Įsiregistruoti į studijų dalykus ir anuliuoti registraciją galima tik pačiam asmeniui, prisijungus studentų savitarnos portale adresu https://studentas.vdu.lt. Studentai, neužsiregistravę į dalykus, neturi teisės laikyti tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų. Studentai, neužsiregistravę į leistiną minimalų per semestrą kreditų skaičių, įspėjami elektroniniu laišku, o po pirmojo semestro mėnesio braukiami iš studentų sąrašų.

Akademinės atostogos

Ar galima išeiti akademinių atostogų dėl asmeninių priežasčių?

Studentai, neprarasdami studento statuso, gali išeiti akademinių atostogų (padaryti studijų pertrauką):

 1. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų – du kartus.
 2. Antrosios pakopos – vieną kartą.

Kiek trunka akademinės atostogos?
Akademinės atostogos trunka vienerius metus ir jų pabaiga, nepriklausomai nuo to, kada buvo suteiktos, visuomet sutampa su rudens ar pavasario semestro pradžia. Galima nutraukti akademines atostogas anksčiau, tačiau grįžimo į studijas data turi būti semestro pradžia.

Kada galima išeiti akademinių atostogų?
Akademinės atostogos studentui yra suteikiamos ne anksčiau kaip baigus pirmą semestrą ir ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki sesijos pradžios.

Kada ir kaip reikia grįžti iš akademinių atostogų?
Grįžtantys iš akademinių atostogų studentai iki semestro pradžios pateikia prašymą fakulteto dekanui grįžti iš akademinių atostogų.

Kas nutinka laiku negrįžus iš akademinių atostogų?
Studentai, negrįžę iš akademinių atostogų, braukiami iš studentų sąrašų praėjus vienam mėnesiui po nustatytos grįžimo datos.

Gretutinės studijos ir Academia cum laude individualiosios studijos

Ar gretutinės ir individualiosios studijos yra mokamos?
Vieną gretutinių studijų arba individualiųjų studijų programą studentas gali studijuoti nemokamai.

Kada galiu pasirinkti gretutines studijas?
Pradėti studijuoti gretutinę studijų programą studentai gali iškart po įstojimo į VDU, nuo pirmojo semestro, pasirinkdami vieną iš gretutinių studijų programų.

Ką reikia daryti, norint studijuoti gretutines studijas?

 1. Pirmiausia reikia išsirinkti norimą studijuoti gretutinių studijų programą.
 2. Tada rekomenduojama kreiptis į gretutinę studijų programą kuruojantį fakultetą ir gauti visą reikiamą informaciją apie pačią studijų programą, studijų dalykų eiliškumą, atrankos (jei tokia numatyta) kriterijus.
 3. Apsisprendus dėl gretutinės studijų programos, reikia parašyti prašymą savo fakulteto dekanate per pirmas 10 semestro dienų.
 4. III-ojo registracijos į dalykus etapo metu užsiregistruoti į gretutinių studijų dalykus.

Kada galiu pasirinkti individualiąsias Academia cum laude studijas?
Pradėti studijuoti individualiosiose studijose gali pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai nuo antro semestro, bet ne vėliau kaip nuo šešto studijų semestro. Studentai atrenkami konkurso būdu.

Ką reikia daryti, norint studijuoti individualiąsias Academia cum laude studijas?

 1. Semestro pradžioje, paskelbus konkurso terminus, reikia išsirinkti kuratorių.
 2. Pasirinkti tematiką.
 3. Parašyti motyvacinį laišką.
 4. Užpildyti prašymo formą (pildoma internetu).

Studentų atranka vykdoma kiekvieno semestro pirmąją savaitę. Konkurso būdu atrinkti studentai į individualiąsias studijas priimami per pirmas dvi semestro savaites.

Kokios apimties yra gretutinių studijų programa?
Gretutinių studijų programą sudaro 60 kreditų. Kaip gretutinių studijų dalykai gali būti įskaitomi atitinkami A, B ir C grupės dalykai, tačiau ne daugiau kaip 25%  (15 kreditų).

Kiek gretutinių studijų dalykų galiu studijuoti per semestrą?
Per semestrą studentas gali klausyti ne daugiau kaip du gretutinių studijų dalykus.

Ar gretutinių ir individualiųjų studijų programos kreditai skaičiuojasi atskirai? O įvertinimai?
Gretutinių ir individualiųjų studijų programos dalykų kreditai skaičiuojami kartu su pagrindinių studijų dalykais. Taip pat įvertinimai skaičiuojami į bendrą studento vidurkį. Gretutinių studijų sąskaita galima viršyti didesnį nei leistinas kreditų skaičių, tačiau neviršijant 42 kreditų per semestrą.

Ką daryti norint nutraukti gretutines ir individualiąsias studijas?
Per pirmas 10 semestro dienų reikia parašyti prašymą savo fakulteto dekanate dėl gretutinių studijų programos nutraukimo. Norėdamas nutraukti individualiąsias studijas, studentas semestro pirmąją savaitę rašo prašymą Academia cum laude vadovui.

Ką daryti, jei iki studijų pabaigos nespėju išklausyti visos gretutinių ar individualiųjų studijų programos?
Bakalauro studijose pradėtą studijuoti gretutinių studijų programą galima nemokamai pabaigti studijuojant VDU magistrantūroje. Taip pat galima baigti gretutines studijas klausytojo statusu, susimokant už klausomus dalykus.

Studijų pasiekimų vertinimas

Kaip vertinami studento studijų pasiekimai?

Studento pasiekti studijų rezultatai baigus studijų dalyką yra vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmeniui. Skiriami trys studijų pasiekimų lygmenys:

 1. Puikus – dalyko įvertinimai 9 ir 10
 2. Tipinis – dalyko įvertinimai 7 ir 8
 3. Slenkstinis – dalyko įvertinimai 5 ir 6

Kaip žinoti, kokį studijų pasiekimų lygmenį pasiekiau?

 1. Studentas pasiekė puikų lygmenį, jei 80 proc. jo įvertinimų yra puikaus lygmens ir neturi žemesnio už tipinį įvertinimą.
 2. Studentas pasiekė tipinį lygmenį, jei 75 proc. jo įvertinimų yra puikaus arba tipinio lygmens, o kiti – slenkstinio.
 3. Studentas pasiekė slenkstinį lygmenį, jei neturi akademinių skolų ir tipiniai ar puikūs įvertinimai nesiekia 75 proc. jo įvertinimų.

Ką daryti neatvykus į egzaminą?
Turint svarbią pateisinamą priežastį, reikia su įrodančiais dokumentais kreiptis į savo fakulteto dekanatą dėl egzamino laikymo kitu metu.  Neatvykus į egzaminą ar kitą atsiskaitymą be svarbios pateisinamos priežasties arba nesąžiningai pasielgus atsiskaitymo metu, egzamino ar kito atsiskaitymo perlaikyti ar laikyti kitu metu negalima.

Kokios neatvykimo į atsiskaitymą priežastys yra svarbios ir pateisinamos?

 1. Liga ir sveikatos sutrikimai (pridedama gydytojo pažyma).
 2. Svarbios asmeninės priežastys (artimųjų liga, mirtis).
 3. Kitos asmeninės priežastys (tapimas nusikaltimo auka ir pan. ). Pridedama liudijanti pažyma.
 4. Universitetui reikšminga veikla (pridedama pažyma).
 5. Nenugalima jėga (taip, kaip apibrėžta LR civiliniame kodekse).

Per kiek laiko reikia kreiptis į dekanatą, jei negalėjau atvykti egzaminą?

Jeigu studentas sesijos metu negalėjo atvykti į egzaminą (egzaminus) dėl svarbių pateisinamų priežasčių, fakulteto dekanas potvarkiu gali atidėti tų egzaminų laikymą: rudens semestro – ne vėliau kaip iki kovo 1 d., pavasario semestro – ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d. Pateikti prašymą dekanui dėl leidimo laikyti egzaminą kitu metu studentas privalo per dvi darbo dienas, išnykus priežastims, dėl kurių negalėjo atvykti.

Per kiek laiko reikia kreiptis į dekanatą, jei negalėjau atvykti į tarpinį atsiskaitymą?
Jeigu studentas ar klausytojas negalėjo atvykti į tarpinį atsiskaitymą (tarpinius atsiskaitymus) dėl svarbių pateisinamų priežasčių, fakulteto dekanas gali atidėti tarpinių atsiskaitymų laikymą iki paskutinės semestro paskaitų dienos. Pateikti prašymą dekanui dėl leidimo laikyti tarpinius atsiskaitymus kitu metu studentas ar klausytojas privalo per penkias darbo dienas, išnykus priežastims, dėl kurių negalėjo atvykti. Gavęs dekano leidimą, studentas ar klausytojas per penkias darbo dienas privalo atsiskaitymų laiką suderinti su dėstytoju.

Kiek kartų galima perlaikyti egzaminą?
Studentas, neišlaikęs egzamino, turi teisę jį perlaikyti du kartus – vieną kartą nemokamai, o kitą sumokėjus nustatytą mokestį (VDU Tarybos patvirtinta kaina – 20,00 Eur). Jei po perlaikymų galutinis įvertinimas yra mažesnis nei 5, studentas privalo kartoti to dalyko studijas, sumokėdamas Rektoriaus įsakymu nustatytą kreditų kainą.

Jei atsiskaitymo metu buvo fiksuotas nesąžiningas elgesys, ar galima toliau tęsti to dalyko studijas ir laikyti kitus atsiskaitymus?
Ne, negalima, nes, fiksavus nesąžiningą elgesį, to dalyko studijos stabdomos. Už nesąžiningą elgesį bet kurio atsiskaitymo metu į studijų rezultatų žiniaraštį rašomas galutinis įvertinimas „0“ (nulis), fiksuojamas nesąžiningas elgesys, studentas ar klausytojas kituose studijų dalyko atsiskaitymuose nedalyvauja, stabdomos studijų dalyko studijos, baigtos akademine skola. Dėstytojas (egzaminuotojas), egzamino, kolokviumo ar bet kurio tarpinio atsiskaitymo metu pastebėjęs nusirašinėjantį studentą ar klausytoją arba nustatęs kitus atsiskaitymo plagijavimo faktus, to studento ar klausytojo atsiskaitymą nutraukia ir apie tai raštu praneša fakulteto, kuriame studijuoja studentas ar klausytojas, dekanui ir Studijų departamentui. Nesąžiningu elgesiu laikomas bet kuris studento ar klausytojo bandymas neleistinais būdais pasinaudoti žinių šaltiniais. Tokiam studentui ar klausytojui fakulteto dekanas skiria nuobaudą, numatytą Studijų reguliamino 182 punkte.

Akademinės skolos

Ką daryti gavus akademinę skolą?
Studentai, gavę galutinį įvertinimą, mažesnį už 5, privalo kartoti to dalyko studijas, sumokėdami Rektoriaus įsakymu nustatytą kreditų kainą. Jeigu dalykas, įvertintas mažiau nei 5, buvo konkrečiame pasirenkamų dalykų sąraše, studentas turi teisę vietoj jo studijuoti kitą sąraše esantį dalyką, už kurį taip pat turi būti sumokama.

Kur kreiptis dėl dalyko kartojimo?
Norint kartoti dalyką, reikia kreiptis į savo fakulteto dekanatą, parašyti prašymą dėl dalyko kartojimo, fakulteto administratorius paskaičiuos kartojamo dalyko kainą.

Kiek turiu mokėti už dalyko kartojimą?
Dalyko kartojimo kaina paskaičiuojama studento fakulteto dekanate (arba katedroje), parašius prašymą dėl dalyko kartojimo. Kartojamo dalyko kaina priklauso nuo dalyko kreditų skaičiaus, studento stojimo metų ir nuo to, kuriai studijų programai priklauso kartojamas dalykas.

Ar galima būtų įskaityti kartojamo dalyko tarpinius atsiskaitymus?
Taip. Kartojant studijų dalyką, studentui ar klausytojui gali būti įskaitomi prieš tai pasiekti studijų rezultatai. Kartodamas studijų dalyką, studentas ar klausytojas gali pasirinkti, ar kartoja visą dalyką ir moka visą kartojamojo dalyko studijų mokestį, ar įskaitomi prieš tai pasiekti tarpinių atsiskaitymų teigiami studijų rezultatai ir kartojamos tik tos dalyko dalys, kurių tikslų pasiekimai buvo įvertinti neigiamai. Tokiu atveju studentas ar klausytojas moka tik už kartojamo studijų dalyko dalis, išskyrus tuos atvejus, kai buvo užfiksuotas nesąžiningas studento elgesys. Studentas ar klausytojas, norintis, kad būtų įskaityti teigiamai įvertinti tarpiniai atsiskaitymai, teikia prašymą fakulteto dekanui, nurodydamas, kokios dalys turi būti įskaitytos.

Pvz.: Studento galutinis įvertinimas yra 4 (keturi), tačiau kolokviumo įvertinimas teigiamas – 6 (šeši) ir jis sudaro 30 proc. dalyko įvertinimo. Studentas prašo įskaityti kolokviumo įvertinimą teigiamai, tokiu atveju kolokviumo kartodamas dalyką nelaikys, o už dalyko kartojimą mokės 70 proc. kainos. 

Ką daryti, jei turiu akademinę skolą iš gretutinių ar individualiųjų studijų programos dalyko?

 1. Jei gretutinės ar individualiosios studijos nėra nutrauktos, reikia kartoti tą patį arba kitą dalyką, jei yra pasirinkimas.
 2. Jei gretutinės ar individualiosios studijos yra nutrauktos, vietoj gretutinių ar individualiųjų studijų dalyko galima kartoti bet kurį laisvai pasirenkamą dalyką.

Bet kuriuo atveju, studentas turi rašyti prašymą dėl dalyko kartojimo fakultete ir sumokėti nustatytą mokestį.

Už kiek akademinių skolų išbraukiama iš studentų sąrašų?
Studentai braukiami iš studentų sąrašų už nepažangumą, jei yra gavę 3 ir daugiau akademines skolas, t. y. skirtingų dalykų įvertinimus, mažesnius nei 5 (penki).

Kaip grįžti į studijas, jei esu išbrauktas(-ta) iš studentų sąrašų už nepažangumą?
Studentai, išbraukti iš studijų už nepažangumą (3 ir daugiau akademines skolas), gali likviduoti turimus akademinius įsiskolinimus. Likvidavusieji akademines skolas arba sumažinusieji jų skaičių, turintieji ne daugiau kaip dvi skolas, gali grįžti į kito semestro mokamas studijas.

Studijų kokybės užtikrinimas ir studentų atsakomybė

Ar studentas atsakingas už studijų kokybę universitete?
Taip, studentas yra atsakingas už studijų kokybę siekdamas aukštų rezultatų ir bendradarbiaudamas su kitais studentais, dėstytojais ir administracijos darbuotojais studijų kokybės užtikrinimo veiklose.

Kaip studentas gali dalyvauti studijų kokybės užtikrinimo veiklose?
Studentas turi teisę inicijuoti studijų programų atnaujinimą ir naujų programų rengimą, teikti pasiūlymus studijų kokybės gerinimui. Svarbiausia būti aktyviu ir dalyvauti: studijų kokybės apklausose (apie dėstymo kokybę, studijų programos kokybę ir pan.), studijuojamos programos komiteto veikloje, studijų programos savianalizės rengime. Studentas gali inicijuoti studijų kokybės vertinimą ir gerinimą, kreipdamasis į universiteto administraciją ir studentų atstovybę.

Studijų baigimas

Kokie turi būti studijų įvertinimai, kad gaučiau diplomą su pagyrimu?

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams, kurių pažangumo vidurkis ne mažesnis kaip 9,5 ir baigiamasis darbas įvertintas pažymiu 10, o visų studijų metu gautas žemiausias įvertinimas yra 8, ir tokių įvertinimų yra ne daugiau kaip keturi, išduodamas diplomas su pagyrimu. Antrosios pakopos studentams, kurių pažangumo vidurkis lygus 10 ir baigiamasis darbas įvertintas pažymiu 10, išduodamas diplomas su pagyrimu.

Visus kitus klausimus galite užduoti Studijų departamente, Daukanto g. 27-316, el. paštas studijos@vdu.lt.