Studentams ir absolventams – kompensacijos

1540

VDU Studentų reikalų tarnyba informuoja, kad studentai arba studijas baigę asmenys, kurie atliko privalomąją pradinę karo tarnybą arba baigė 9-ių ar 13-kos savaičių bazinius karinius mokymus po 2011 m. rugsėjo 1 d., turi teisę į dalies sumokėto mokesčio už studijas kompensavimą.

Vyriausybės patvirtintas aprašas numato, kad kompensuojama ne daugiau kaip 50 % faktiškai per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė tos studijų krypties studijų kaina, kuri buvo patvirtinta studento stojimo į universitetą kalendoriniais metais.

Kompensavimo tvarka studentams

Už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama:

 • pirmoje studijų pakopoje studijuojantiems asmenims, baigusiems pirmąją studijų programos pusę:
  • nuolatinių (vientisųjų) studijų formos studentams po II kurso baigimo;
  • ištęstinių studijų formos studentams po III kurso baigimo.
 • baigus studijų programos antrąją pusę, asmuo, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, privalo raštu kreiptis į Valstybinį studijų fondą.
 • antroje studijų pakopoje studijuojantis asmuo, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, tik pabaigęs studijas aukštojoje mokykloje, privalo raštu kreiptis į Valstybinį studijų fondą.

Asmenys, kurie studijuoja aukštojoje mokykloje, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • studijuoja pirmą kartą pagal pirmosios ar antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas;
 • studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trims metams nuo privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo datos;
 • visą studijų laikotarpį ar jo dalį studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
 • neturi akademinių įsiskolinimų.

Studijuojantis asmuo, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, nuo 2014 m. sausio 5 d. iki vasario 5 d. (įskaitytinai) Studentų reikalų tarnybai (S. Daukanto g. 27–210, tel. (8 37) 75 11 75, el. paštas info@srt.vdu.lt) turi pateikti Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ar 9-ių ar 13-kos savaičių bazinių karinių mokymų baigimo faktą. Tik atlikę šiuos veiksmus studentai bus įtraukti į sąrašą VDU studentų, kuriems bus siūlomas už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas.

Pastaba. Asmenims, kurie privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė studijų metu, tačiau į aukštąsias mokyklas buvo priimti iki Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo, t.y. iki 2009 m. gegužės 12 d., už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama baigus studijas, t.y. raštu kreipiantis į Valstybinį studijų fondą.

Kompensavimo tvarka studijas baigusiems asmenims

Studijas aukštojoje mokykloje baigę asmenys turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • pirmą kartą studijas turėjo baigti pagal pirmosios ar antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas;
 • visą studijų laikotarpį ar jo dalį studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
 • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar 9-ių ar 13-kos savaičių bazinius karinius mokymus baigė praėjus ne daugiau negu trims metams nuo studijų baigimo datos.

Studijas baigęs asmuo, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, nuo 2014 m. sausio 5 iki 2013 m. vasario 10 d. (įskaitytinai) privalo Valstybiniam studijų fondui raštu pateikti:

 • Valstybinio studijų fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ar 9-ių ar 13-kos savaičių bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
 • asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

PASTABA. Valstybiniam studijų fondui turi būti teikiami originalūs dokumentai arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijos. Jei asmenį, turintį teisę gauti kompensaciją, atstovauja kitas asmuo, pastarasis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Kompensavimo tvarka numatyta vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442.

Daugiau informacijos

Studentų reikalų tarnyba

Valstybinis studijų fondas

 • Dalia Keenan
 • Stipendijų ir finansinės paramos skyrius
 • Telefonas (8 5) 264 7261
 • Faksas (8 5) 263 9153
 • El. paštas dalia.keenan@vsf.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.