LMT administruojami projektai

Mokslininkų grupių projektai

Eil. Nr. Paraiškos reg. Nr. Projekto pavadinimas Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. P-MIP-17-193 Krakių kotryniečių vienuolynas: nuo davatkų bendruomenės iki lietuviškos kongregacijos HMF/ Dr. Vaida Kamuntavičienė 2017-2019
2. P-MIP-17-448 Lietuvos demografinis nuosmukis ir nelygybės: modeliai ir mechanizmai kartų kaitos kontekste SMF/ Dr. Domantas Jasilionis 2017-2019
3. P-MIP-17-367 Tarptautinė socialinio tyrimo programa: socialiniai tinklai, socialinė gerovė ir religija, ISSP LT-STR SMF/ Dr. Algis Krupavičius 2017-2019
4. P-MIP-17-409 Savivaldybių bendradarbiavimas teikiant viešąsias paslaugas: tinklinės valdysenos galimybės ir viešojo intereso dilema Lietuvoje Dr. Jurga Bučaitė-Vilkė 2017-2019
5. P-MIP-17-298 Darnaus judumo, fizinio aktyvumo ir aplinkos veiksnių poveikis miesto gyventojų sveikatai GMF/ Dr. Audrius Dėdelė 2017-2020
5. P-MIP-17-210 Žaliųjų infrastruktūrų funkcionalumas žmogaus gerovei bei bioįvairovei Lietuvoje VDU ŽŪA MEF/ Dr. Per Angelstam 2017-2020
6. P-MIP-17-219 Aplinkai draugiškų amoninių protolitinių joninių skysčių tribologinių savybių tyrimas VDU ŽŪA MEF / Dr. Raimondas Kreivaitis 2017-2020

Europos darnios miškininkystės mokslinių tyrimų programa “Sumforest”

Eil. Nr. Paraiškos reg. Nr. Projekto pavadinimas Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. SUMFOREST-017 Mišrių miškų tvarkymas. Rizikų mažinimas, atsistatymo didinimas VDU ŽŪA MEF/

Prof. dr. Gediminas Brazaitis

2016-2020

Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos IV kvietimo finansuojami projektai

Eil. Nr. Paraiškos reg. Nr. Projekto pavadinimas Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. LIP-16334 Šiuolaikinė sakytinė lietuvių kalba: leksikos ir gramatikos tyrimas tekstynų lingvistikos metodu HMF/ Laura Kamandulytė-Merfeldienė 2016-2018
2. LIP-16400 Miestiečių elito tapatybės ir socialinės – politinės transformacijos XVIII a. antroje pusėje – XIX a. pirmoje pusėje: Kauno miesto atvejis HMF/ Liudas Glemža 2016-2018
3. P-LIP-18-95 Vosyliaus Sezemano rankraščių tyrimas ir publikavimas PMDF/ Prof. Dalius Jonkus 2018-2021
4. P-LIP-18-113 Kalbos neišsivystymo požymiai ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje: spontaninės ir išgautosios kalbos analizė bei eksperimentiniai tyrimai HMF/ Laura Kamandulytė-Merfeldienė 2018-2020
5. P-LIP-18-115 Smurtas prieš moteris: nuo priekabiavimo prie nusikaltimo XX a. Lietuvoje HMF/ Monika Kareniauskaitė 2018-2021

Reikminių tyrimų projektai

Eil. Nr. Paraiškos Reg. Nr. Projekto pavadinimas Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. P-REP-18-40 Lietuvos valstybės kūrimas ir pripažinimas 1917–1918 m. PMDF/ Prof. Liudas Mažylis 2018-2019
2. P-REP-18-41 Gyventojų galimybės apsirūpinti būstu ir priemonės būsto prieinamumui didinti EVF/ Doc. Aušra Pažėraitė 2018

Parama mokslo renginiams 2018 m.

Eil. Nr. Paraiškos reg. Nr. Projekto pavadinimas Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. P-MOR-18-34 Tarptautinė konferencija „Emocijų fenomenologija“ PMDF/ Prof. Dalius Jonkus 2018

Parama doktorantams

Parama už akademinius pasiekimus

Eil. Nr. Paraiškos reg. Nr. Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. P-DAP-18-27 SMF 2018
2. P-DAP-18-99 SMF 2018
3. P-DAP-18-111 SMF 2018
4. P-DAP-18-113 SMF 2018
5. P-DAP-18-185 SMF 2018
6. P-DAP-18-382 SMF 2018
7. P-DAP-18-543 SMF 2018
8. P-DAP-18-549 HMF 2018
9. P-DAP-18-43 SMF 2018
10. P-DAP-18-72 SMF 2018
11. P-DAP-18-125 SMF 2018
12. P-DAP-18-206 SMF 2018
13. P-DAP-18-267 SMF 2018
14. P-DAP-18-279 SMF 2018
15. P-DAP-18-347 SMF 2018
16. P-DAP-18-363 HMF 2018
17. P-DAP-18-497 HMF 2018
18. P-DAP-18-511 SMF 2018
19. P-DAP-18-422 GMF 2018
20. P-DAP-18-477 GMF 2018

Parama akademinėms išvykoms

Eil. Nr. Paraiškos reg. Nr. Projekto pavadinimas Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. P-DAK-18-35 Dalyvauti užsienyje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje SMF/ Laura Alčiauskaitė 2018
2. P-DAK-18-68 Stažuotis užsienio mokslo ir studijų institucijoje SMF/ Marijus Šalčius 2018

Lietuvos-Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa

Eil. Nr. Paraiškos reg. Nr. Projekto pavadinimas Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. TAP LB-17-027 Baltarusijos ir Lietuvos šiuolaikinės demografinės problemos: variacijos, panašumai ir būdai pereiti į tvarią raidą SMF/ Vladislava Stankūnienė 2017-2018

Modernybė Lietuvoje

Eil. Nr. Paraiškos reg. Nr. Projekto pavadinimas Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. MOD-17034 Prosovietinės Lietuvos ir kaimyninių valstybių organizacijos 1988-1991 metais: politinės veiklos ir mobilizacijos strategijos HMF/ Andrei Kazakevič 2017.03.01 – 2018.12.31
2. MOD-17038 Lietuvos visuomenės modernizacija amžių sandūroje: tęstinumas ir pertrūkiai SMF/ Vylius Leonavičius 2017.03.01 – 2019.03.31

                                 

ES struktūrinių fondų finansuojami projektai

LMT kuruojamos programos ir projektai

Priemonė Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

Veikla „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“

Eil. Nr. Paraiškos reg. Nr. Projekto pavadinimas Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. 09.3.3-LMT-K-712-01-0020 Šeimos, nelygybės ir demografiniai procesai SMF/ Aušra Maslauskaitė 2017-2021
2. 09.3.3-LMT-K-712-01-0173 Ateities teisės, etikos ir intelektualių technologijų integralumo studija TF/ John-Stewart Gordon 2017-2021
3. 09.3.3-LMT-K-712-01-0188 Bioaktyvių medžiagų pernaša į ląsteles ir audinius taikant elektroporaciją ir sonoporaciją tikslinei ir sisteminei navikų terapijai GMF/ Saulius Šatkauskas 2017-2021
4. 09.3.3-LMT-K-712-01-0189 ATVIRAS NUOTOLINIS MOKYMASIS ĮTINKLINTAI SKAITMENINEI VISUOMENEI ISI/ Airina Volungevičienė 2017-2021

 

Veikla „Stažuočių po doktorantūros skatinimas“

Eil. Nr. Paraiškos reg. Nr. Projekto pavadinimas Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. 09.3.3-LMT-K-712-02-0025 Alkoholio vartojimo problema Lietuvoje: tarpdisciplininis socialinių ir demografinių veiksnių tyrimas PMDF/ Daumantas Stumbrys 2017-2019
2. 09.3.3-LMT-K-712-02-0028 Globalių leidėjų poveikis lokalioms žiniasklaidos ekosistemoms: prielaidos visuomenės informavimo politikos inovacijoms mažose Baltijos šalių rinkose PMDF/ Džina Donauskaitė 2017-2019
3. 09.3.3-LMT-K-712-02-0079 Asmens profesinio tapatumo konstravimas socialinėse medijose SMF/ Judita Kasperiūnienė 2017-2019
4. 09.3.3-LMT-K-712-02-0170 Alaino Badiou subjekto samprata šiuolaikinės politinės filosofijos kontekste PMDF/ Kasparas Pocius 2017-2019
5. 09.3.3-LMT-K-712-02-0200 Candida genties mielių atsparumo priešgrybeliniams junginiams įveikimo būdų paieška GMF/ Simona Vaitkienė 2017-2019
6. 09.3.3-LMT-K-712-02-0202 Miniatiūrizuotų bioreaktorių kūrimas, vystymas ir pritaikymas autonominėje įrangoje GMF/ Tomas Drevinskas 2017-2019

Veikla „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“

Poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“

Eil. Nr. Paraiškos reg. Nr. Projekto pavadinimas Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. 09.3.3-LMT-K-712-03-0019 Seksualinio priekabiavimo mažinimo galimybės Lietuvos studentų imtyje SMF/Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė 2017-2018
2. 09.3.3-LMT-K-712-03-0027 BARTONELLA SPP. MOLEKULINIS IDENTIFIKAVIMAS IR GENOTIPAVIMAS GRAUŽIKUOSE GMF/ Dalytė Mardosaitė-Busaitienė 2017-2018
3. 09.3.3-LMT-K-712-03-0081 Babesia canis genotipų nustatymas GMF/ Jana Radzijevskaja 2017-2018
4. 09.3.3-LMT-K-712-03-0103 Jaunimo dalyvavimas savivaldoje: Radviliškio atvejis PMDF/ Jūratė Imbrasaitė 2017-2018
5. 09.3.3-LMT-K-712-03-0120 Lietuvių kalbos žodžių fonetinis ir prozodinis savarankiškumas HMF/ Asta Kazlauskienė 2017-2018
6. 09.3.3-LMT-K-712-03-0124 Psichologinių veiksnių įtaka priimamiems sprendimams rinkiminiame piliečių elgesyje PMDF/ Mindaugas Norkevičius 2017-2018
7. 09.3.3-LMT-K-712-03-0125 Pasitikėjimo vadovu reikšmė darbuotojų veiklos efektyvumui Lietuvoje SMF/Loreta Bukšnytė-Marmienė 2017-2018
8. 09.3.3-LMT-K-712-03-0127 Fermentacijos įtakos lietuviškų žiedadulkių antimikrobinėms ir antioksidacinėms savybėms įvertinimas GMF/ Rūta Mickienė 2017-2018
9. 09.3.3-LMT-K-712-03-0128 Makrociklinius polisacharidus formuojančių mikroorganizmų paieška ir jų aktyvumo vertinimas GMF/ Nicola Tiso 2017-2018
10. 09.3.3-LMT-K-712-03-0129 Vaistinių augalų fitocheminė analizė: miniatiūrizacijos link GMF/ Ona Ragažinskienė 2017-2018
11. 09.3.3-LMT-K-712-03-0130 Kompleksinių mišinių skirstymo ir analizės įrangos integravimas į bepilotę skraidyklę (DRONOMOUS) GMF/ Tomas Drevinskas 2017-2018
12. 09.3.3-LMT-K-712-03-0131 Antibakterines medžiagas išskiriančių mikroorganizmų paieška ir jų savybių įvertinimas GMF/ Audrius Maruška 2017-2018
13. 09.3.3-LMT-K-712-03-0132 Bekontakčio laidumo detekcijos taikymas kapiliarinei elektrogelchromatografijai GMF/ Mantas Stankevičius 2017-2018
14. 09.3.3-LMT-K-712-03-0133 Paprastojo apynio (Humulus lupulus L.) augalo atskirų dalių fitocheminė analizė chromatografiniais ir spektrofotometriniais metodais GMF/ Vilma Kaškonienė 2017-2018
15. 09.3.3-LMT-K-712-03-0135 Negrįžtamos elektroporacijos ir bleomicino elektropernašos sukeltų ROS pokyčių ląstelėse tyrimas GMF/ Paulius Ruzgys 2017-2018

II kvietimas

Eil. Nr. Paraiškos reg. Nr. Projekto pavadinimas Padalinys/Mokslinis vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. 09.3.3-LMT-K-712-10-0185 Studentų seksualinio priekabiavimo patyrimas ir subjektyviai vertinamas taikytų įveikos strategijų efektyvumas SMF/Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė 2018-2019
2. 09.3.3-LMT-K-712-10-0223 Policiklinius aromatinius angliavandenilius skaidančių fermentų savybių tyrimas kapiliarinės elektroforezės metodu GMF/Tomas Drevinskas 2018-2019
3. 09.3.3-LMT-K-712-10-0232 Chemometrinių analizės metodų panaudojimas fermentuotų žiedadulkių antioksidacinių ir antibakterinių savybių įvertinime GMF/Paulius Kaškonas 2018-2019
4. 09.3.3-LMT-K-712-10-0233 Naujų mišraus atskyrimo mechanizmo gelių sintezė ir taikymas kapiliarinei elektrochormatografijai GMF/Mantas Stankevičius 2018-2019
5. 09.3.3-LMT-K-712-10-0235 Antibakterines medžiagas išskiriančių mikroorganizmų genetinis charakterizavimas, išskiriamų bakteriocinų ir kilerinių toksinų analizė GMF/Audrius Maruška 2018-2019
6. 09.3.3-LMT-K-712-10-0236 Pavėsinio kiečio (Artemisia dubia Wall.) ekstraktų antimikrobinių, insekticidinių ir alelopatinių savybių įvertinimas GMF/Olga Kornyšova 2018-2019
7. 09.3.3-LMT-K-712-10-0248 Bičių duonelės antimikrobinių ir antioksidacinių savybių analizė GMF/Vilma Kaškonienė 2018-2019
8. 09.3.3-LMT-K-712-10-0258 Lietuvos religinių organizacijų pasirengimas suteikti pagalbą mobingą patiriantiems asmenims EVF/Jolita Vveinhardt  

2018-2019

9. 09.3.3-LMT-K-712-10-0264 Elektrochemoterapijos, kaip sisteminio priešvėžinio gydymo koncepto pagrindimas in vitro GMF/Paulius Ruzgys 2018-2019
10. 09.3.3-LMT-K-712-10-0287 Uodų ir erkių platinamų patogenų molekulinis identifikavimas naminiuose šunyse GMF/Jana Radzijevskaja 2018-2019
11. 09.3.3-LMT-K-712-10-0291 Naminių kačių (Felis catus) užsikrėtimas Mycoplasma spp. bakterijomis GMF/Algimantas Paulauskas 2018-2019
12. 09.3.3-LMT-K-712-10-0304 Kokį vadovavimo stilių būsimi Z kartos darbuotojai sieja su tamsiąja triada pasižyminčiu vadovu? SMF/Aurelija Stelmokienė 2018-2019
13. 09.3.3-LMT-K-712-10-0305 Priebalsių koartikuliacija žodžių sandūroje: skardėjimas ir degeminacija HMF/Asta Kazlauskienė 2018-2019

Poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“

Nr. Paraiškos kodas Paraiškos pavadinimas Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. 09.3.3-LMT-K-712-09-0267 Tapatybės transformacijos naujausioje lietuvių prozoje HMF 2018
2. 09.3.3-LMT-K-712-09-0162 Borellia bakterijų molekulinis identifikavimas voverėse ir jų ektoparazituose Lietuvoje GMF 2018
3. 09.3.3-LMT-K-712-09-0163 Anaplasma phagocytophilum nustatymas ir sekų variantų identifikavimas tauriuosiuose elniuose Lietuvoje ir Norvegijoje GMF 2018
4. 09.3.3-LMT-K-712-09-0270 Vektorių pernešamų bakterijų molekulinis nustatymas graužikuose GMF 2018
5. 09.3.3-LMT-K-712-09-0277 Elektrinių laukų sukelto ląstelių padidėjimo įtaka gyvybingumui ir BLM elektropernašai GMF 2018
6. 09.3.3-LMT-K-712-09-0290 DNR pažaidų analizė ląstelėse in vitro po bleomicino elektropernašos taikant kometų metodą GMF 2018
7. 09.3.3-LMT-K-712-03-0283 Kompozicinių chitosano-gliukanų valgomųjų bioplėvelių gamyba GMF 2018

 

Veikla „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“

Poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“

Eil. Nr. Paraiškos reg. Nr. Projekto pavadinimas Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. 09.3.3-LMT-K-712-06-0045 Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje GMF/ Austra Dikšaitytė 2018
2. 09.3.3-LMT-K-712-06-0054 Išvyka į tarptautinę konferenciją skaityti pranešima Fenomenologinė Vosyliaus Sezemano ir Nikolajaus

Hartmanno estetika

PMDF/ Dalius Jonkus 2018
3. 09.3.3-LMT-K-712-06-0085 Tyrimų rezultatų pristatymas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje užsienyje GMF/ Giedrė Kacienė 2018
4. 09.3.3-LMT-K-712-06-0092 Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje GMF/ Gintarė Sujetovienė 2018
5. 09.3.3-LMT-K-712-06-0141 Trumpalaikė mokslinė išvyka į tarptautinę konferenciją Prancūzijoje GMF/ Vilma Kaškonienė 2018
6. 09.3.3-LMT-K-712-06-0187 Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje GMF/ Gintarė Juozapaitienė 2018
7. 09.3.3-LMT-K-712-06-0194 Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje GMF/ Renata Dagiliūtė 2018
8. 09.3.3-LMT-K-712-06-0197 Kompetencijos kėlimas dalyvaujant Tarptautinės sociologų asociacijos XIX -ojo pasaulinio kongreso veiklose ir renginiuose SMF/ Jūratė Imbrasaitė 2018
9. 09.3.3-LMT-K-712-06-0204 Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje GMF/ Indrė Lipatova 2018
10. 09.3.3-LMT-K-712-06-0209 Pranešimas konferencijoje “Tyliojo pasipriešinimo formos sovietinėje Lietuvoje: Mergelės Marijos apreiškimų legendos” PMDF/ Rasa Baločkaitė 2018
11. 09.3.3-LMT-K-712-06-0216 Medijų tyrimų sklaida tarptautinėje Baltijos studijų plėtros asociacijos (AABS) konferencijoje PMDF/ Kristina Juraitė 2018
12. 09.3.3-LMT-K-712-06-0217 Dalyvavimas mokslinėje 2018 5th International Conference on Nutrition and Growth su pranešimu GMF/ Sandra Andrušaitytė 2018
13. 09.3.3-LMT-K-712-06-0228 Dalyvauti tarptautiniame moksliniame renginyje: Workshop on : regulating Lawyers through Disciplinary Systems TF/ Edita Gruodytė 2018
14. 09.3.3-LMT-K-712-06-0238 Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje ICAP2018 SMF/ Laura Šeibokaitė 2018
15. 09.3.3-LMT-K-712-06-0239 Dalyvavimas ir pranešimo pristatymas užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje ICAP2018 SMF/ Aurelija Stelmokienė 2018
16. 09.3.3-LMT-K-712-06-0240 Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje ICAP2018 SMF/ Rasa Markšaitytė 2018
17. 09.3.3-LMT-K-712-06-0244 Dalyvauti ir pristatyti tyrimų rezultatus užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje GMF/ Irma Ražanskė 2018
18. 09.3.3-LMT-K-712-06-0248 Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje GMF/ Jūratė Žaltauskaitė 2018

 

 

Poveiklė Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07 „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“

Eil. Nr. Paraiškos reg. Nr. Projekto pavadinimas Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. 09.3.3-LMT-K-712-07-0101 Vietos demokratijos formos ir mero institucijos vaidmuo: lyginamasis vietos valdysenos tyrimas SMF/ Jurga Bučaitė-Vilkė 2018
2. 09.3.3-LMT-K-712-07-0102 Mokslinė stažuotė Bioįvairovės ir ekosistemų tyrimų institute (IBER) Bulgarijoje GMF/ Indrė Lipatova 2018
3. 09.3.3-LMT-K-712-07-0111 Mokslinės kompetencijos kėlimas Bulgarijos mokslų akademijos, Biologinės įvairovės ir ekosistemų tyrimų institute GMF/ Irma Ražanskė 2018

 

Priemonė Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“

Veikla „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“

Eil. Nr. Paraiškos reg. Nr. Projekto pavadinimas Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. 01.2.2-LMT-K-718-01-0074 Panaudotų medinių pabėgių nukenksminimo biologiniais metodais technologijos kūrimas (REMTECH) GMF/ Audrius Maruška 2017-2021
2. 01.2.2-LMT-K-718-01-0084 Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos (EDUATOM) SMF/ Natalija Mažeikienė 2017-2021