Lietuvos mokslo taryba kviečia registruotis ekspertus

3333

Lietuvos mokslo taryba kviečia registruotis Tarybos ekspertų duomenų bazėje. Ekspertais gali būti siūlomi mokslininkai, taip pat kvalifikuoti tyrėjai ir praktikai (specialistai), Lietuvos ar užsienio valstybių piliečiai, dirbantys Lietuvoje ar užsienyje.

Kas gali pasiūlyti kandidatus į ekspertų duomenų bazę?

Siūlyti kandidatus į Tarybos ekspertus gali Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, mokslo organizacijos ir Tarybos nariai. Mokslininkai gali patys siūlyti savo kandidatūras.

Kokie ekspertams skirtini darbai?

Taryba arba jos mokslo sričių komitetai (toliau – komitetai) ekspertus skiria pateikti išvadoms dėl svarstomų programų, analitinių studijų, įžvalgų, mokslinių tyrimų ir meno projektų bei ataskaitų ir kitų mokslinių kūrinių, taip pat dėl Tarybos pastaboms ir siūlymams teikiamų teisės aktų projektų ir kitų mokslo politikai bei strategijai formuoti skirtų dokumentų.

Taip pat gali būti sudaromos ekspertų grupės vertinti projektams, teikiamiems pagal Švietimo ir mokslo ministerijos 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2335 (Žin., 2008, Nr. 7-261) patvirtintos Tyrėjų karjeros programos Subsidijų mokslininkams paprogramę ir 2008 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. ISAK-563 patvirtintos Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų vystymo bei Nacionalinių mokslo programų vykdymo priemones.

Ekspertų atranka

Ekspertai dokumentams vertinti skiriami iš kandidatų, įtrauktų į Tarybos ekspertų duomenų bazę. Ekspertai skiriami remiantis ekspertų skyrimo ir veiklos bendrosiomis taisyklėmis (Tarybos 2008 m. birželio 16 d. nutarimas Nr. VII – 02).

Kaip patekti į Tarybos ekspertų duomenų bazę?

1. Kandidatas į Tarybos ekspertų duomenų bazę Tarybai elektronine forma (žr. Ekspertams→Registracija) pateikia Eksperto anketą, laisvos formos gyvenimo aprašą (Curriculum Vitae) ir mokslinių publikacijų sąrašą.

2. Tarybos komitetai, apsvarstę kandidato į ekspertus pateiktus dokumentus, tvirtina arba netvirtina pasiūlytą ekspertą. Į duomenų bazę atrinkti ekspertai apie tai informuojami.

3. Patvirtintų kandidatų į ekspertus bus prašoma pateikti pasirašytą Eksperto anketą bei Nešališkumo deklaraciją ir Konfidencialumo pasižadėjimą (Tarybos 2008 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. VII–1 3 ir 4 priedai).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.