VDU Doktorantų klubas

Vytauto Didžiojo universiteto Doktorantų klubas – tai nepriklausoma, savanoriška, nepolitinė, ne pelno siekianti doktorantūrą studijuojančių ir doktorantūros studijas baigusių asmenų, organizacija.

Mūsų misija – vienyti universiteto doktorantų ir doktorantūrą baigusių asmenų bendruomenę, reprezentuoti ir atstovauti doktorantų interesus, prisidėti prie doktorantūros studijų kokybės gerinimo, bei sudaryti daugiau galimybių doktorantų profesiniam tobulėjimui, bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkais, tarptautinėmis universitetų ir kitų mokslo, socialinių, kultūrinių ir ekonominių institucijų organizacijomis.

Veiklos kryptys

  • VDU doktorantams ir doktorantūros studijų absolventams kurti ir palaikyti profesinius tarpusavio ryšius, bendruomeniškumą ir pozityvios patirties perėmimą vieniems iš kitų;
  • Megzti ir plėtoti ryšius su Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkais, doktorantų organizacijomis ir mokslo institucijomis;
  • Plėtoti VDU doktorantų ir doktorantūros studijų absolventų mokslinį, kultūrinį, socialinį ir ir ekonominį akiratį, organizuojant bendrus renginius ir projektus su įvairiomis mokslo ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis;
  • Organizuoti VDU doktorantų ir doktorantūros studijų absolventų profesinio tobulėjimo renginius, akcentuojant perkeliamųjų gebėjimų stiprinimą;
  • Inicijuoti mokslinių tyrimų vykdymą, seminarų, mokymų organizavimą ir dalyvavimą mokslinių tyrimų gebėjimus stiprinančiuose projektuose;
  • Diskutuoti etinius doktorantūros studijų klausimus ir ieškoti tinkamų sprendimo būdų;
  • Aktyviai dalyvauti doktorantūros studijų kokybės gerinimo procesuose bendradarbiaujant su Universiteto padaliniais, atsakingais už studijų ir mokslo kokybę;
  • Ieškoti finansinės paramos galimybių Klubo veiklos plėtojimui ir mokslinei klubo narių veiklai bei jos sklaidai.

Trumpa veiklos apžvalga

2018-2020 metais vykdytas renginių ciklas „Uni-Wisdom“ organizuoti Kalėdiniai debatai, Kartu su KTU doktorantais organizuoti dviejų dienų bibliotekos mokymai skirti doktorantams, kartu su Lietuvos Jaunųjų Mokslininkų sąjunga organizuotas Lietuvos jaunųjų mokslininkų forumas (LJMF) 2019 ir susitikimas su LJMS.

Nuo 2018 metų organizuojamos Doktorantų vasaros mokyklos:

2018 I-oji Doktorantų vasaros mokykla

2019 II-oji Doktorantų vasaros mokykla “Mokslinio teksto rašymas: būdai, formos ir iššūkiai“

2020 III-oji Doktorantų vasaros mokykla “Mokslinių projektų rengimas”

2021 m. vasarį buvo organizuojami Doktorantų Metodologiniai mokymai (Žiemos mokymai).

Narystė

Doktorantų klubo nariu gali būti asmuo, studijuojantis doktorantūroje ar baigęs ją VDU ir išreiškęs raštu savo norą tapti Klubo nariu. Prisijungti prie Klubo galima kasmet gavus elektroninį laišką su kvietimu dalyvauti Visuotiniame Doktorantų klubo susirinkime (spalio-lapkričio mėnesį) ir užpildžius laiške nurodytą registracijos į klubą formą.