Krizių intervencija socialinio darbo praktikoje

878 Teresė Nijolė Liobikienė

Šioje knygoje sudėta kelerius metus kaupta teorinė ir praktinio patyrimo
medžiaga. Ji pirmiausia skirta socialinio darbo studentams ir socialiniams darbuotojams, tačiau gali būti naudinga visiems, teikiantiems pagalbą ūmios krizės ištiktiems asmenims, šeimoms ir bendruomenėms.

Idėja parengti vadovėlį, skirtą krizių intervencijoms, kilo dirbant su studentais ir bendraujant su socialinio darbo praktikais. Krizių intervencijos dalykas pradėtas dėstyti Socialinio darbo katedroje 2000 m. Pastebėjus, kad studentams trūksta praktinių gebėjimų įsisavinti ir taikyti teorines žinias, 2006 m. parengta ir išleista mokomoji knyga „Krizių intervencija“. Teoriją studentai galėjo išmokti savarankiškai studijuodami pateiktą medžiagą, taip sutaupytas laikas, skirtas auditorijai, panaudotas diskusijoms, vaizdo medžiagai nagrinėti ir praktiniams gebėjimams ugdyti. Be to, kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikti klausimai, situacijos ir užduotys leido studentams pasitikrinti žinias ir jas taikyti praktinėse situacijose. Socialiniai darbuotojai yra ne kartą išreiškę pageidavimą, kad reikalingas vadovėlis – parankinė knyga, kuria galėtų naudotis esant sudėtingoms krizinėms situacijoms.

Naudojantis sukaupta patirtimi ir teorine medžiaga parengtas vadovėlis
„Krizių intervencijos socialinio darbo praktikoje“, kurį sudaro dvi dalys: bendroji ir specialioji; taip pat yra priedai. Iš dviejų skyrių sudarytoje pirmojoje, bendrojoje, dalyje apžvelgiamos streso ir krizės sąsajos, krizių reiškinį ir intervenciją aiškinančios teorinės perspektyvos. Pirmasis skyrius skirtas psichosocialinio atsparumo sampratai, atskleidžiant įvairių autorių požiūrį į psichosocialinio atsparumo reiškinį ir psichosocialinį atsparumą stiprinančius veiksnius. Antrajame šios dalies skyriuje nagrinėjama socialinio darbo praktika krizių intervencijos srityje. Daug dėmesio skiriama šioje srityje dirbančių socialinių darbuotojų profesinei, socialinei ir asmeninei kompetencijai. Aptariama daugiakultūrė krizių intervencijos perspektyva, kuri tampa aktuali įvertinant šio amžiaus imigracijos procesus.