Bendruomenė kviečiama kelti kandidatus į Tarybos narius

1411

Vadovaujantis VDU Tarybos narių skyrimo tvarka, siūlome teikti kandidatus į VDU Tarybą. Kandidatai registruojami iki rugsėjo 15 d.

Kandidatus į VDU Tarybos narius (pateikiant raštišką kandidato sutikimą dalyvauti rinkimuose) kiekvienoje padalinių grupėje kelia dėstytojai ir mokslo darbuotojai. Savo kandidatūrą gali kelti ir pats dėstytojas ar mokslo darbuotojas, pateikdamas prašymą raštu.

Tarybos funkcijos:

 • Įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto viziją ir misiją;
 • Įvertinusi Senato siūlymus, teikia Seimui tvirtinti Statuto pakeitimus;
 • Svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus;
 • Įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto strateginį veiklos planą;
 • Įvertinusi Senato siūlymus, nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;
 • Įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką;
 • Renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų rektorių;
 • Nustato Universiteto administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus;
 • Tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles;
 • Rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius;
 • Įvertinusi Senato siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;
 • Svarsto rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;
 • Tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą;
 • Įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui;
 • Rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją paskelbia viešai Universiteto interneto svetainėje;
 • Atlieka kitas Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Tarybos nario kadencijos trukmė – 5 metai.

Kandidatams į VDU Tarybos narius keliami šie reikalavimai:

 • Nepriekaištingos reputacijos dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kurie VDU į pareigas išrinkti konkurso būdu ir kurių pagrindinė darbovietė yra VDU;
 • Turintys žinių ir gebėjimų, padedančių siekti VDU tikslų ir įgyvendinti VDU misiją;
 • VDU Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės;
 • VDU Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Kandidatus registruoja Rinkimų komisija iki 2015 m. rugsėjo 15 d. 17 val. adresu – K. Donelaičio g. 52, 303 kab., 44244 Kaunas.

Rinkimų komisijai pateikiami šie dokumentai:

Daugiau informacijos: Laura Stankevičienė, tel. (37) 20 98 15, el. paštas: l.stankeviciene@adm.vdu.lt.

VDU Tarybos rinkimų komisija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.