Aptarti sovietmečio Lietuvos spaudos raidos procesai

1004

SPAUDA

Gegužės 5 dieną Vytauto Didžiojo universitete (VDU) vyko nacionalinė mokslinė konferencija ,,Lietuvių spauda 1940-1990-aisiais: idėjos ir kryptys“, skirta lietuvių spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Joje pasidalinti savo žiniomis susibūrė didžiulis mokslininkų būrys iš įvairių Vilniaus, Šiaulių, Kauno aukštųjų mokyklų, taip pat redaktorių ir žurnalistų, daug metų savo publicistine veikla skatinusių lietuvių spaudos raidos procesus, studentų bei visuomenės atstovų.

Konferencijoje kalbėjęs rašytojas Eugenijus Ignatavičius apžvelgė svarbiausias lietuvių spaudos raidos tendencijas nuo jos atsiradimo pradžios iki šių dienų, akcentavo ypatingą spaudos poveikį, formuojant tautos savimonę, aktualizavo ypatingus lietuvių spaudos leidėjų siekius atspindėti tiesą pogrindinėje spaudoje sovietiniu laikotarpiu.

Lietuvių pogrindinius spaudinius plačiai aptarė ir dr. Darius Juodis (Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras), apžvelgęs reikšmingiausius partizaninės spaudos leidėjus ir leidimo aplinkybes bei prof. habil. dr.  Stanislovas Sajauskas, išsamiai pristatęs Tauro apygardos partizanų spaudą, demonstravęs gausią vaizdinę medžiagą. VDU magistrantė literatūrologė Aistė Stremaitytė konferencijos dalyvių dėmesį atkreipė į unikalią autentišką ir lig šiol netyrinėtą Jūros srities moterų partizanių kūrybą, publikuotą leidiniuose ,,Laisvės balsas“ ir ,,Malda girioje“.

Konferencijoje aptartas gan platus svarbių lietuvių spaudos klausimų spektras: jos kūrimo, autorystės, tematikos, idėjų, redagavimo, leidybos ir platinimo. VDU profesorius Alvydas Butkus išsamiai pristatė moderniosios lietuvių rašybos formavimąsi lietuviškos spaudos draudimo metais, Šiaulių universiteto (ŠU) profesorius, habil. Dr. Vytenis Rimkus glaustai aptarė lietuvių spaudą Sibiro tremtyje ir atskleidė savo autentišką patirtį apie jaunystės metus Irkutsko apskrityje, kur susibūrę jaunuoliai leido pogrindinį lietuvišką leidinį ,,Taiga“, buvo suimti, teisti ir dviems iš jų (tarp jų ir pačiam profesoriui) buvo lemta išgirsti skelbiamą mirties nuosprendį (jis vėliau buvo pakeistas) už šiuos penkis leidinėlius.

 Didžiulio susidomėjimo susilaukė ir poeto, disidento, kunigo Roberto Grigo pranešimas ,,Naujoji knygnešystė – pogrindinė spauda sovietmečiu“, kuriame prelegentas, pats aktyviai dalyvavęs pogrindinės religinės lietuvių spaudos kūrimo procesuose, aptarė reikšmingiausius šios spaudos aspektus: tikslus, kūrimo sąlygas ir aplinkybes.

Šį pranešimą tematiškai pratęsė VDU docentės Ingos Stepukonienės tyrimas apie pogrindinę spaustuvę Kaune ,,ab“, vadinamąsias Kauno katakombas, kur 1980-1990 metais buvo išleistos net 23 skirtingų pavadinimų knygos bendru 138 000 egzempliorių tiražu. Ši spaustuvė, nors jos intensyviai ieškota, taip ir nebuvo susekta, ir vienintelė iš daugelio tuo metu veikusių sulaukė Lietuvos laisvės.

 VDU docentės Dalios Senvaitytės pranešime gvildentos sovietinio spaudos diskurso technikos (,,Kuriama realybė: švenčių diskursas sovietmečio spaudoje“), poetas, redaktorius Robertas Keturakis plačiai prisiminė žurnalo ,,Nemunas“, sovietiniu laikotarpiu sukėlusio tiesiog literatūrinę audrą ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje bei už jos ribų, tapsmo istoriją, žurnalistas, redaktorius Viktoras Rudžianskas atskleidė šiandieninio leidinio ,,Nemunas“ kūrimo strategijas, kaitą ir perspektyvas.

Konferenciją prasmingai užbaigė Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros doc. dr. Raimundas Kaminskas, kuris savo pranešime ,,Žiniasklaida ir interesų grupės vartotojiškoje visuomenėje: charakteristikos, veiksmai, interpretacijos“ pristatė pasikeitusį šiandieninės žiniasklaidos pobūdį, aktualizavo jos priklausomumą nuo verslo grupuočių interesų ir apibrėžė iš to kylančias naujas jos charakteristikas, nutolimą nuo gyvybinių tautos poreikių. Pabaigoje apibendrinamąjį žodį tarė ir konferencijos garbės viešnia – profesorė, habilituota daktarė Ona Voverienė.

Konferencijos sumanytojai ir rengėjai – VDU Lietuvių literatūros katedros docentė dr. Inga Stepukonienė ir LSMU Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros docentas dr. Raimundas Kaminskas teigia pasiekę savo tikslus – konferencija atvėrė išties svarbų ir platų lietuvių spaudos tyrinėjimų lauką ir buvo prasmingas renginys, minint lietuvių spaudos atgavimo dieną. Šiai šventei skirta ir VDU surengta įspūdinga senosios ir vėlesnės pogrindinės lietuvių spaudos leidinių paroda, kuriai eksponatų pateikė garsus Kauno kolekcininkas Vidmantas Staniulis, lietuvių kultūros tyrinėtojas Antanas Pocius, doc. dr. Inga Stepukonienė, doc. dr. Raimundas Kaminskas ir kiti kauniečiai.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.