VDU istorija

Svarbiausios universiteto istorijos datos

  • 1922 m. – Kaune įkurtas Lietuvos universitetas
  • 1930 m. – Lietuvos universitetui suteiktas Vytauto Didžiojo vardas
  • 1950 m. – Vytauto Didžiojo universitetas uždaromas
  • 1989 m. – bendromis Lietuvos ir išeivijos lietuvių mokslininkų pastangomis atkuriamas Vytauto Didžiojo universitetas
  • 2009 m. – atkurtasis Vytauto Didžiojo universitetas mini savo veiklos 20-metį
  • 2012 m. – švenčiame universiteto įkūrimo 90-metį
  • 2014 m. – minime VDU atkūrimo 25-erių metų sukaktį
  • 2019 m. – LEU ir ASU reorganizuojami prijungiant prie VDU; universitetas švenčia atkūrimo 30-metį

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) – viena liberaliausių aukštųjų mokyklų Lietuvoje, tęsianti 1922 m. Kaune įkurto Lietuvos universiteto misiją. VDU studentus, dėstytojus ir absolventus vienija artes liberales, t. y. laisvųjų menų universiteto, idėja. VDU – tai yra universitetas, kuriame skleidžiasi laisva kūrybinė mintis, orientuojamasi į studijų bei mokslo kokybę, kuriami sėkmingi tarptautiniai ryšiai.

Vytauto Didžiojo universiteto tradicijos pradžia sutapo su Lietuvos valstybingumo gimimu. 1918 m. vasario 16 d. paskelbus politinę nepriklausomybę, Lietuvos šviesuomenė vienu svarbiausių uždavinių laikė įkurti lietuvišką universitetą. Po ketverių metų, reorganizavus iki tol veikusius Aukštuosius kursus, atidarytas Lietuvos universitetas Kaune. Tarpukariu tai buvo vienintelė lietuviška aukštoji mokykla, tapusi gyvybiškai svarbiu mūsų šalies kultūros, mokslo bei modernios, laisvos intelektualios minties židiniu. 1930 m., minint kunigaikščio Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukaktį, Lietuvos universitetui Kaune suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto vardas.

Tarpukariu Kaune įkurtas universitetas buvo unikalus savo laisva dvasia, gyvu, betarpišku profesūros ir studentų bendravimu, aktyviu ir įdomiu visuomeniniu gyvenimu, puoselėjamu bendruomeniškumo jausmu. Universitete studijavo bei dėstė dauguma žymių to meto intelektualų, aukščiausių Lietuvos pareigūnų, valstybės veikėjų. Prie mokslo ir žinių versmės tuomečius studentus vedė pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, Maironis, Juozas Tumas-Vaižgantas, Vincas Mykolaitis-Putinas, Vincas Krėvė-Mickevičius, Balys Sruoga, Mykolas ir Vaclovas Biržiškos, Kazimieras Būga, Jonas Jablonskis, Tadas Ivanauskas, Mykolas Romeris, Stasys Šalkauskis, Levas Karsavinas, Vosylius Sezemanas, Alfredas Sennas, Josephas Ehretas ir daugelis kitų profesorių legendų.

Čia užsimezgė žymiausi pirmosios nepriklausomybės moksliniai ir kultūriniai sąjūdžiai. Universitete laikytasi liberalios studijų politikos, ypatingas dėmesys skirtas humanitariniams ir socialiniams mokslams, atlikusiems tautos sutelkimo, istorinės atminties puoselėjimo vaidmenį. Modernumas, liberalumas, bendruomeniškumas, partnerystė – tai vertybės, kurias VDU išlaikė iki šių dienų.

1950 m. beveik trisdešimt metų tarpukariu Kaune veikusi aukštoji mokykla uždaryta sovietų valdžios sprendimu, o kai kurie jos fakultetai davė pradžią dabartinėms aukštosioms mokykloms: Kauno technologijos universitetui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetui ir Aleksandro Stulginskio universitetui. VDU akademinė tradicija ne tik išliko, bet ir toliau ilgus dešimtmečius iki valstybingumo atkūrimo vystėsi išeivijoje. 1989 m. VDU atkurtas bendromis Lietuvos ir išeivijos mokslininkų pastangomis.Tuo metu jis tapo pirmąja šalyje autonomiška aukštąja mokykla.

Universiteto statutas įteisino akademinės laisvės principą, mokslo ir studijų vienovę, Lietuvoje tuo metu naujas trijų pakopų (bakalauro, magistrantūros, doktorantūros) studijas. Universitetas iš kitų šalies aukštųjų mokyklų išsiskyrė ir modernia, Harvardo universiteto (JAV) modeliu pagrįsta studijų koncepcija. Ji unikali tuo, kad pirmenybė teikiama ne siauroms ir labai specializuotoms studijoms, o plačiam, bendrauniversitetiniam išsilavinimui, tenkinančiam visapusiško asmenybės ugdymo ir šiuolaikinės visuomenės reikmes.

2019 m. sausio 1 d. buvo pabaigtas Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) ir Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) reorganizavimas prijungimo prie Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) būdu – įsteigiant VDU Švietimo ir Žemės ūkio akademijas. Tai buvo pirmasis įgyvendintas LR Vyriausybės numatyto universitetų tinklo pertvarkos žingsnis, kuriuo siekiama aukštesnės mokslinių tyrimų kokybės ir kompetencijų sinergijos – telkti skirtingų sričių tyrėjus, vadovautis „Visuomenės 5.0“ tikslais ir išnaudoti tarpdisciplinį potencialą tokiose srityse kaip bioekonomika, dirbtinis intelektas, agroinovacijos, žiedinė ekonomika, technologijų teisė, klimato kaita, darnus vystymasis, pedagogų rengimas ir kt.

Modernumas, liberalumas, bendruomeniškumas, partnerystė – tai vertybės, kurias VDU išlaikė iki šių dienų.