„Erasmus+“ mokymosi vizitai

Erasmus+ mokymosi vizitai – tai veikla, kuria skatinamas universiteto akademinio ir neakademinio personalo profesinis tobulėjimas dalyvaujant užsienyje organizuojamuose mokymosi renginiuose (išskyrus konferencijas) ar tam tikrą laikotarpį atliekant darbo praktiką (stebint darbą, dalyvaujant mokymosi veiklose) aukštojo mokslo institucijose (turinčiose Erasmus aukštojo mokslo chartiją) arba kitose įmonėse / organizacijose.

Darbuotojai mokymosi vizitams gali vykti į aukštojo mokslo instituciją, turinčią Erasmus aukštojo mokslo chartiją, ar įmonę / organizaciją, esančią vienoje iš ES šalių bei Buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Turkiją, Šveicariją (vykstant į Šveicariją, dalinį arba pilną finansavimą turi skirti priimanti institucija). Vizitai negali vykti Lietuvoje ar vykstančio darbuotojo gyvenamoje šalyje (angl. country of residence).

DĖMESIO!

1. Skelbiamas konkursas Erasmus+ mokymosi vizitams.
Mokymosi sutarties forma

2. Erasmus+ programa nuo 2014 m. buvo praplėsta ir universiteto darbuotojams atsirado nauja galimybė vykti mokymosi vizitams ne tik į ES valstybes bei Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Makedoniją ir Turkiją (Programos šalis) bet ir į kitas pasaulio valstybes (Šalis partneres).
Plačiau apie šią galimybę.

Mokymosi vizitų tikslas – universiteto darbuotojų profesinis tobulėjimas. Ruošiamoje mokymosi sutartyje akcentuokite ir išskirkite Jūsų pasirinkto mokymosi vizito naudą jūsų profesiniam tobulėjimui.

ATRANKA „ERASMUS+“ MOKYMOSI VIZITAMS

Remiantis 2016 m. kovo 31 d. Rektoriaus įsakymu Nr. 110 „Dėl Erasmus+ dėstymo bei mokymosi vizitų organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ VDU darbuotojų atranka mokymosi vizitams vykdoma centralizuotai. Atrankas vykdo Rektoriaus sudaryta komisija.

Pretenduoti į „Erasmus+“ mokymosi vizitų vietas turi teisę visi VDU akademinio ir neakademinio personalo darbuotojai. Trečiųjų šalių piliečiai, norintys dalyvauti konkurse, turi būti sudarę darbo sutartį su VDU ir turėti leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Atranka mokymosi vizitams vykdoma mokymosi sutarties pagrindu.

Darbuotojai mokymosi sutartis mokymosi vizitų atrankai gali teikti ištisus metus. Sutartis teikiama el. p. konstantinas.kurzevas@vdu.lt. Sulaukusi bent vienos mokymosi sutarties, komisija renkasi kito mėnesio pradžioje, 1–10 dienomis.

Pirmenybė teikiama:

a. kandidatams, neturintiems akademinio darbo krūvio;
b. kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus+“ mokymosi vizitų programoje pirmą ar mažiau kartų (lyginant su kitais kandidatais) per pastaruosius 2 metus;
c. kandidatams, kurie vizito metu aptars „Erasmus+“ studentų praktikos galimybes priimančioje MSI ar įmonėje / organizacijoje;
d. kandidatams, turintiems didesnį darbo stažą VDU;
e. vizitams, kurių metu stiprinami ir plečiami padalinių ryšiai bei (pa)rengiami būsimo bendradarbiavimo projektai.

Mokymosi vizitų trukmė

Darbuotojų mokymosi vizito trumpiausia galima trukmė – 2 dienos (neįskaitant kelionės), ilgiausia – 6 dienos (įskaitant kelionę). Tais atvejais, kai vykstama į mokymus, kurių programos trukmė yra iš anksto nustatyta priimančios institucijos ir / ar vizitas iš esmės prisideda prie universiteto tarptautiškumo, finansavimas gali būti skiriamas iki 14 d. (įskaitant kelionę) vizitui. Sprendimą dėl ilgesnės trukmės vizito finansavimo priima atrankos komisija.

Mokymosi vizitų finansavimas

Į „Erasmus+“ mokymosi vizitus išvykstantiems VDU darbuotojams kompensuojamos dviejų tipų  išlaidos:

 1. Pragyvenimo išlaidos. Skiriama fiksuota suma, priklausomai nuo šalies, į kurią vykstama:
  Priimančioji šalis Vienai dienai skiriama suma
  Danija, Airija, Nyderlandai, Švedija, Jungtinė Karalystė 136,00 Eur
  Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Italija, Islandija, Kipras, Lenkija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Prancūzija, Rumunija, Suomija, Šveicarija*, Turkija, Vengrija 119,00 Eur
  Vokietija, Ispanija, Latvija, Malta, Portugalija, Slovakija, Makedonija 102,00 Eur
  Estija, Kroatija, Slovėnija 85,00 Eur

  *Dalinį arba pilną finansavimą skiria priimanti institucija Šveicarijoje, skirtumas gali būti kompensuojamas VDU, iš „Erasmus+“ programos lėšų, gautų iš valstybės biudžeto.

 2. Kelionės išlaidos, atsižvelgiant į atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos.
  • Tuo atveju, kai numatoma, kad nebus kelionės arba ji bus finansuota iš kitų nei „Erasmus+“ programos šaltinių (pvz., dalyvis jau yra pagal Dotacijos sutartį finansuojamos veiklos vykdymo vietoje dėl kitos veiklos), darbuotojas apie tai iš anksto raštiškai (raštu arba el. laišku) turi pranešti TRD. Tokiu atveju, dotacija kelionės išlaidoms nebus skirta.
  • Tuo atveju, jeigu išvykimo vieta nesutampa su siunčiančiosios organizacijos vieta ir/arba atvykimo vieta nesutampa su priimančiosios organizacijos vieta, faktinį kelionės maršrutą reikia pagrįsti kelionės bilietais arba kitomis sąskaitomis-faktūromis, kuriose yra nurodytos išvykimo ir atvykimo vietos.

Atstumas apskaičiuojamas atstumų skaičiuokle, kuri yra pateikta Europos Komisijos tinklalapyje.

Kelionei skiriamas finansavimas

Kelionės atstumas* Skiriama suma
Nuo 100 iki 499 km: 180,00 Eur
Nuo 500 iki 1999 km: 275,00 Eur
Nuo 2000 iki 2999 km: 360,00 Eur
Nuo 3000 iki 3999 km: 530,00 Eur
Nuo 4000 iki 7999 km: 820,00 Eur
8000 km arba daugiau: 1.100,00 Eur

*„Kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos (VDU, Kauno) iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „Skiriama suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.

Papildoma parama darbuotojams, turintiems specialiųjų poreikių

Specialiųjų poreikių turintiems asmenims gali būti skirta dotacija kompensuoti 100% dėl specialiųjų poreikių faktiškai patirtų, tinkamų finansuoti išlaidų. Paraiškas dėl papildomos paramos skyrimo vertina ir sprendimą priima ŠMPF.

Atrinkti darbuotojai iš karto po atrankos rezultatų paskelbimo pildo paraišką papildomam finansavimui gauti. Paraiškos priimamos iki ŠMPF internetiniame puslapyje skelbiamos datos.  Darbuotojo paraišką į ŠMPF siunčia TRD.

Galimybė atrankoje dalyvauti antrą, trečią ir t.t. kartą

Darbuotojo, atrinkto ir išvykusio „Erasmus+“ mokymosi vizitui, naujai pateikta paraiška (mokymosi sutartis) svarstoma ne anksčiau kaip po 6 mėn. nuo pastarojo jo Erasmus+ mokymosi vizito. Atrankos komisijos sprendimu, išimtys gali būti taikomos tik tuo atveju, kai yra pakankamai šios veiklos finansavimui skirtų lėšų ir vizitas iš esmės prisideda prie universiteto tarptautiškumo.

ATRINKTIEMS DARBUOTOJAMS

Atrinkti darbuotojai į „Erasmus+“ mokymosi vizitą turi išvykti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo atrankos komisijos posėdžio datos. Nurodytu laikotarpiu neišvykus, skirta dotacija anuliuojama.

Prieš vizitą

Likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki vizito TRD pristatykite prašymą komandiruotei kartu su (galutiniu) suderintu mokymosi sutarties variantu:

Prašymas turi būti pasirašytas darbuotojo ir patvirtintas jo padalinio vadovo arba jo įgalioto asmens. Prašymą vizuoja (nurodo lėšų šaltinį) atsakingas TRD darbuotojas (projekto koordinatorius), tuomet išvykstantis darbuotojas prašymą pateikia Žmogiškųjų išteklių ir teisės departamente (ŽITD). ŽITD ruošia komandiruotės įsakymą.

Išėjus komandiruotės įsakymui, užsukite į TRD pasiimti informacijos paketo, skirto priimančiai aukštojo mokslo institucijai / įmonei organizacijai, bei pasirašyti finansinio susitarimo su VDU dėl lėšų „Erasmus+“ mokymosi vizitui skyrimo.

70% komandiruotės išlaidų siekiantis avansas išmokamas per 30 dienų po dotacijos sutarties pasirašymo, jei darbuotojas pateikia prašymą vykti į komandiruotę (bei mokymosi programą) likus ne mažiau kaip 30 d. iki planuojamo vizito.

Dėmesio. Jei nesate apsidraudę, siūlome: 1. Apsidrausti privačiai; 2. Įsigyti Europos sveikatos draudimo kortelę. Ši kortelė išduodama nemokamai. Ją galite įsigyti Kauno apskrities ligonių kasoje (Aukštaičių g. 10, tel.: +370 37 20 88 46). Detalesnę informaciją galite rasti Kauno teritorinės ligonių kasos interneto svetainėje. Jau turintiems kortelę patariama patikrinti jos galiojimą.

Po vizito

Per 3 darbo dienas po komandiruotės VDU darbuotojas privalo galutinai atsiskaityti už įvykusį mokymosi vizitą:

 1. TRD pateikti originalų dalyvavimo pažymėjimą (originaliai pasirašytą priimančios organizacijos įgalioto atstovo);Dalyvavimo pažymėjimo forma (angl. Certificate of Attendance)Dalyvavimo pažymėjimas gali būti išduotas ir priimančios institucijos naudojama forma, tačiau jame privalo būti nurodyta: tikslūs priimančios organizacijos rekvizitai, mobilume dalyvavusio darbuotojo vardas, pavardė, siunčiantis universitetas (VDU), padalinys, vizito trukmė su kelionės dienomis, vizito trukmė be kelionės dienų (veiklos vykdymo laikotarpis; jis gali sutapti su vizito trukme įskaitant kelionę, jei kelionių dienomis buvo įgyvendinama veikla) bei pažymėta, kad vizitas įvyko pagal Erasmus+ darbuotojų mokymosi programą (angl. staff mobility for training).
 2. Užpildyti galutinę ataskaitą; ataskaitos forma darbuotojui siunčiama automatiškai , kitą dieną po vizito, iš „Mobility Tools“ sistemos;
 3. Finansų departamente pasirašyti komandiruotės pažymėjimą.

Galutinis darbuotojo atsiskaitymas laikomas prašymu išmokėti likusią komandiruotės išlaidų dalį (30%). Ne vėliau kaip per 45 dienas po galutinio atsiskaitymo darbuotojui išmokamas 30% dotacijos likutis. Darbuotojui laiku neatsiskaičius už Erasmus+ mokymosi vizitą universitetas turi teisę neišmokėti 30 % likučio ir pareikalauti grąžinti visą ar dalį jam išmokėto avanso.

 • Konstantinas Kurževas
 • Programos koordinatorius
 • Adresas Putvinskio g. 23, 208 kab.
 • Priėmimo valandos: I – V, 8.00 – 12.00 val.
 • Telefonas +370 327 987 (vid. nr. 4505)
 • El. paštas  Konstantinas.Kurzevas@vdu.lt, Erasmus@vdu.lt