„Erasmus+“ dėstymo vizitai

Pagrindinis Erasmus+ programos tikslas – stiprinti europinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje ir tuo prisidėti prie žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimo visose programoje dalyvaujančiose šalyse. Ši programa suteikia puikias akademinio personalo tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, skatina tiek esamų, tiek naujų studijų programų rengimą ir sklaidą, intensyviųjų studijų programų, teminių tinklų organizavimą.

Dėmesio!

Dėstymo vizitų pagal Erasmus+ programą Programos šalyse 2018/2019 m. m. pavasario semestre konkurso rezultatai!

Dėstymo vizitų pagal Erasmus+ programą Šalyse partnerėse  2017/2018 m. m. konkurso rezultatai!

Erasmus+ programa nuo 2015 m. buvo praplėsta ir akademinio personalo nariams atsirado nauja galimybė vykti dėstymo vizitams ne tik į ES valstybes bei Norvegiją,
Islandiją, Lichtenšteiną, Makedoniją bei Turkiją (Programos šalis) bet ir į kitas pasaulio valstybes (Šalis partneres).

Dėstymo vizitų atranka

Erasmus+ darbuotojų dėstymo bei mokymosi vizitų organizavimo tvarka.

Programos šalys Šalys partnerės
Dalyvaujančios šalys 28 Europos Sąjungos šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir Makedonija. Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Rusijos Federacija, Pietų Viduržemio šalys, Azijos šalys, Centrinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys.
Pretenduoti į Erasmus+ dėstymo vizitų vietas turi teisę: Visi VDU akademinio personalo atstovai.Trečiųjų šalių piliečiai, norintys vykti dėstymo vizitams, turi būti sudarę darbo sutartį su VDU ir turi turėti leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje
VDU darbuotojai dėstymo vizitams gali vykti: Į bet kurią Erasmus+ programos šalį, išskyrus Lietuvą bei kilmės šalį (angl. country of residence) Į bet kurią Erasmus+ šalį partnerę, išskyrus Lietuvą bei kilmės šalį (angl. country of residence)
Į tas užsienio institucijas, su kuriomis jų akademinis padalinys yra sudaręs Erasmus+ programos bendradarbiavimo sutartis (dėstoma Erasmus+ sutartyje nurodytoje studijų srityje). Erasmus+ partnerių sąrašas. Į tas užsienio institucijas, kurios yra skelbiamos konkurso skelbime (dėstoma Erasmus+ sutartyje nurodytoje studijų srityje).
Erasmus+ atrankos dėstymo vizitams vykdomos: Decentralizuotai Centralizuotai                 Centralizuotai
Kada teikiamos paraiškos? Paskelbus atrankos konkursą Visus metus Paskelbus atrankos konkursą
Kaip teikiamos paraiškos? Užpildyta dėstymo sutartis teikiama fakultetų koordinatoriui   Užpildyta dėstymo sutartis teikiama TRD koordinatoriui
Iki kada teikiamos paraiškos? Kaip skelbiama atrankos konkurso skelbime Iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos Kaip skelbiama atrankos konkurso skelbime
Kada skelbiami rezultatai? Rezultatai skelbiami pasibaigus atrankai Iki mėnesio 10 d. Rezultatai skelbiami pasibaigus atrankai
Paraiškos dokumentai Dėstymo sutartis
Kas vykdo atranką? Fakultetų dekanų sudaryta komisija                        Rektoriaus sudaryta komisija
Kokie yra dėstymo vizitų reikalavimai? Vizitas turi trukti ne trumpiau kaip 2 dienas (neįskaitant kelionės) ir ne ilgiau kaip 6 dienas (įskaitant kelionę). Dėstymo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 akademinės valandos (valandų skaičius nurodytas Erasmus+ dvišalėje sutartyje, jei sutartyje tikslus valandų skaičius nėra nurodytas, dėstoma ne mažiau kaip 8 akademines valandas). Vizitas turi trukti ne trumpiau kaip 2 dienas (neįskaitant kelionės), ir ne ilgiau kaip 14 dienų (įskaitant kelionę). Dėstymo vizitui trunkant ne ilgiau kaip 7 dienas (įskaitant kelionę), dėstymo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 valandos. Jeigu dėstymo vizitas trunka nuo 8 iki 14 dienų (įskaitant kelionę), dėstymo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 16 valandų. Vizitas turi trukti ne trumpiau kaip 5 dienas (neįskaitant kelionės), ir ne ilgiau kaip 14 dienų (įskaitant kelionę). Dėstymo vizitui trunkant ne ilgiau kaip 7 dienas (įskaitant kelionę), dėstymo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 valandos. Jeigu dėstymo vizitas trunka nuo 8 iki 14 dienų (įskaitant kelionę), dėstymo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 16 valandų.
Kam atrankoje teikiama pirmenybė?
 • Kandidatams, kurie atrankos metu jau bus suderinę dėstymo vizitą (pateiks suderintą dėstymo programą);
 • kandidatams, kurie VDU dėsto anglų ar kita užsienio kalba;
 • kandidatams, kurie vizito metu aptars Erasmus+ studentų studijų ir (ar) praktikos galimybes priimančioje AMI ar jos partnerinėse įmonėje / organizacijoje;
 • vizitams, kurių metu (pa)rengiama nauja mokomoji medžiaga / bendros programos;
 • vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami akademinių padalinių ryšiai bei (pa)rengiami būsimo bendradarbiavimo projektai;
 • kandidatams, dalyvaujantiems Erasmus+ dėstymo vizitų programoje pirmą kartą (ar mažiau kartų lyginant su kitais kandidatais) per pastaruosius 2 metus.
 • kandidatams, kurie VDU dėsto anglų ar kita užsienio kalba;
 • vizitams, kurių metu (pa)rengiama nauja mokomoji medžiaga / bendri dalykai ar programos;
 • vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami akademinių padalinių ryšiai bei (pa)rengiami būsimo bendradarbiavimo projektai;
 • kandidatams, kurių akademiniai padaliniai paraiškos mobilumui teikimo metu išreiškė poreikį bei pateikė reikiamą informaciją „Erasmus+“ projekto (KA107) paraiškai;
 • kandidatams, kurie atstovauja padalinius, kurie aktyviau (lyginant su kitų atrankos dalyvių) dalyvauja „Erasmus+“ mainų programoje (paskutinių 2 metų akademinio padalinio mobilumo duomenys);
 • kandidatams, kurių dėstymo sritis VDU atitinka „Erasmus+“ Tarpinstitucinėje bendradarbiavimo sutartyje nurodytą dėstymo sritį;
 • vizitams, kurių metu suplanuota dėstymo trukmė per savaitę yra didesnė už minimalius „Erasmus+“ reikalavimus, t.y. daugiau nei 8 valandos;
 • kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus+“ dėstymo vizitų programoje pirmą ar mažiau kartų (lyginant su kitais kandidatais) per pastaruosius 2 metus.

Užsienio įmonių / organizacijų personalo atranka dėstymui

Fakultetams suteikiama galimybė dėstymo vizitams pasikviesti užsienio įmonių / organizacijų darbuotojus. Įmonių / organizacijų darbuotojų vizitų skaičius derinamas su TRD. Atranka vykdoma siūlomos dėstymo programos pagrindu. Konkursas į šias vietas tęsiasi iki kovo 1 d., atranka vykdoma sulaukus įmonės atstovo paraiškos (dėstymo programos). Įmonių darbuotojų vizitai tvirtinami fakulteto dekanato posėdžio nutarimu, siūlomos dėstymo programos pagrindu.

Dėstymo vizito organizavimas

1. Su priimančia MSI suderinkite:

Dėstymo laikotarpio įvardijimas mobilumo sutartyje:

 • Planned period of the teaching activity – nurodyti laikotarpį kuriuo bus dėstoma;
 • Duration (days) – excluding travel days – nurodyti dėstymo dienų skaičių (be kelionės dienų);
 • Additional day for travel needed directly before the first day of the activity abroad ir Additional day for travel needed directly following the last day of the activity abroad – laukeliai žymimi tuo atveju, kai reikalingos papildomos dienos kelionei (kelionės dieną nėra dėstoma).

2. Suderinę kelionės datą ir sulaukę pasirašytos mobilumo sutarties:

3. Jei nesate apsidraudę, siūlome:

 • apsidrausti privačiai;
 • įsigyti Europos sveikatos draudimo kortelę. Ši kortelė išduodama nemokamai. Ją galite įsigyti Kauno apskrities ligonių kasoje (Aukštaičių g. 10, tel.: +370 37 20 88 46). Detalesnę informaciją galite rasti Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje. Jau turintiems kortelę patariama patikrinti jos galiojimą.

4. Prieš pat išvykstant į Erasmus+ dėstymo vizitą užeikite į Tarptautinių ryšių departamentą pasiimti informacinio paketo, skirto universiteto pristatymui partnerinėje MSI.

Dėstymo vizito finansavimas

Dėstytojams vykstantiems dėstymo vizitams pagal Erasmus+ programą, kompensuojamos dviejų tipų išlaidos:

1. Pragyvenimo išlaidos

Programos šalys Vienai dienai skiriama suma
Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 153,00 Eur
Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 136,00 Eur
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija 119,00 Eur
Šalys partnerės 160,00 Eur

*Pastaba. Šveicarijoje dalinį arba pilną finansavimą skiria priimanti institucija, skirtumas gali būti kompensuojamas VDU, iš Erasmus+ programos lėšų, gautų iš valstybės biudžeto.

2. Kelionės išlaidos

Kelionės atstumas* tarp mobilumo dalyvio kilmės vietos ir veiklos vykdymo vietos apskaičiuojamas atstumų skaičiuokle, kuri yra pateikta Europos Komisijos tinklalapyje.

Kelionei skiriamas finansavimas

Kelionės atstumas Skiriama suma
Nuo 100 iki 499 km: 180,00 Eur
Nuo 500 iki 1999 km: 275,00 Eur
Nuo 2000 iki 2999 km: 360,00 Eur
Nuo 3000 iki 3999 km: 530,00 Eur
Nuo 4000 iki 7999 km: 820,00 Eur
8000 km arba daugiau: 1.100,00 Eur

*Pastaba. „Kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „Skiriama suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.

70 proc. komandiruotės išlaidų siekiantis avansas išmokamas per 30 dienų po finansinės sutarties pasirašymo, jei darbuotojas pateikia prašymą vykti į komandiruotę (bei dėstymo sutartį) likus ne mažiau kaip 30 d. iki planuojamo vizito.

Grįžęs po vizito darbuotojas privalo atsiskaityti, pristatydamas žemiau nurodytus dokumentus (žr. „Atsiskaitymas po dėstymo vizito“). Ne vėliau kaip per 45 dienas po galutinio atsiskaitymo darbuotojui išmokamas 30 proc. likutis.

Atsiskaitymas po dėstymo vizito

Per tris dienas po vizito TRD pristatyti:

 • užsienio šalies MSI įgalioto atstovo pasirašytą dalyvavimo pažymėjimą (angl. Certificate of attendance), kuriame būtų nurodyta:
  • dėstymo vizito laikotarpis, įskaitant kelionės dienas;
  • dėstymo vizito laikotarpis, neįskaitant kelionės dienų;
  • dėstymo valandų skaičius;
  • nurodyta, kad šis vizitas buvo organizuotas pagal Erasmus+ programą.
 • dėstymo vizito ataskaitą (informacija apie ataskaitą Jums bus išsiųsta el. laišku);
 • kelionės dokumentus (lėktuvo / autobuso/ traukinio bilietus ir t. t.);
 • pristatyti Finansų departamentui užpildytą ir pasirašytą komandiruotės pažymėjimą.

Tik pilnai atsiskaičius už dėstymo vizitą (VDU TRD bei FT), dalyviui bus išmokėtas 30 proc. komandiruotės išlaidų likutis.

Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių departamente:

 • Erasmus+ programa su Šalimis partnerėmis
 • Eglė Januškevičienė
 • Telefonas(8 37) 327 981
 • El. paštas Egle.Januskeviciene@vdu.lt
 • Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Socialinių mokslų fakultetas, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas ir Teisės fakultetas
 • Monika Lisauskaitė
 • Telefonas(8 37) 327 988
 • El. paštas Monika.Lisauskaite@vdu.lt
 • Humanitarinių mokslų fakultetas, Katalikų teologijos fakultetas, Gamtos mokslų fakultetas, Informatikos fakultetas, Menų fakultetas ir Muzikos akademija
 • Gabrielė Gugytė
 • Telefonas(8 37) 327 988
 • El. paštas Gabriele.Gugyte@vdu.lt