Socialinių mokslų fakultetas

Studijos VDU Socialinių mokslų fakultete pasižymi kokybe, tarptautiniais ryšiais, projektine veikla, dėmesiu moksliniams tyrimams. Esminis dėmesys skiriamas studentų profesinių žinių, vertybių ir gebėjimų lavinimui derinant teorines studijas ir praktinę veiklą. Kolegiškas dėstytojų ir studentų akademinis bendravimas yra svarbi fakulteto kultūros dalis. Diskusijos ir debatai, kritinis mąstymas ir reflektavimas yra akademinės bendruomenės fakultete pagrindas.

Socialinių mokslų fakultete įgyjama tarptautinė patirtis. Studentai turi puikias galimybes dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose moksliniuose ar studijų projektuose, vykti dalinėms studijoms į JAV, Pietų Korėjos, Japonijos Europos šalių universitetus, atlikti praktiką užsienio įstaigose bei bendruomenėse pagal dvišales, „LLP / Erasmus“, „Campus Europae“ sutartis. Studentai reguliariai dalyvauja intensyviuose paskaitų kursuose, kuriuos skaito vizituojantys dėstytojai iš įvairių užsienio šalių universitetų. Fakulteto dėstytojai turi didelę dėstymo užsienio universitetuose (JAV, Kanados, Europos šalių) patirtį, kuria dalinamasi paskaitų ir seminarų metu.

Socialinių mokslų fakultete, laikantis artes liberales vertybių, siekiama, kad studentai turėtų galimybę ugdyti savo erudiciją ne tik įgydami profesines kompetencijas, tačiau ir formuodami savo universalų ir humanistinį požiūrį į pasaulį, ugdydami kritinį mąstymą, kurdami tolerancijos kultūrą, dalyvaudami įvairiausiose akademinėse veiklose. Didelis dėmesys fakultete skiriamas studentų praktinių universalių ir profesinių įgūdžių ugdymui. Aktyviai bendradarbiaujama su valstybės institucijomis, įmonėmis ir bendruomenėmis. Jose studentai plėtoja savo kompetencijas reflektuodami ir derindami teorines bei praktines žinias, studentai susipažįsta su darbo aplinka, užmezga ryšius su potencialiais darbdaviais.

Tyrimų bei studijų kokybę liudija leidžiami socialinių mokslų krypties žurnalai „Aukštojo mokslo kokybė“, „Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos“, „Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris“, „Socialinis darbas: patirtis ir metodai“, „Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas“, įtraukti į tarptautines mokslinių duomenų bazes. Juose publikuojami universiteto, Lietuvos ir užsienio autorių mokslo darbai. Žurnaluose skelbiami straipsniai tampa puikia mokymosi ir patirties dalijimosi priemone.

Socialinių mokslų fakulteto akademinė bendruomenė aktyviai dalyvauja įvairiuose Lietuvos bei Europos Sąjungos institucijų finansuojamuose studijų bei tyrimų projektuose. Fakultete vykdoma apie 60 studijų ir tiriamųjų projektų, kuriuos finansuoja įvairios nacionalinės bei ES programos.

Studentai kviečiami plėsti savo patirtį ir kompetencijas, įgyti akademinės ir profesinės veiklos įgūdžių dalyvaujant projektuose, konferencijose, seminaruose, klubinėje ar savanoriškoje veikloje. Fakultete veikia Psichologijos studentų asociacija (VDU PSA) ir Socialinio darbo studentų klubas „Vesta“.

Apie fakultetą trumpai

Fakulteto bendruomenė

  • 1200 studentų
  • 58 dėstytojai ir 39 mokslo darbuotojai

Fakulteto struktūra

Bakalauro studijų programos

Magistrantūros studijų programos

Gretutinių studijų programos

Galimybės išvykti dalinėms studijoms į užsienį

  • 2 semestrų studijos viename iš 17 „Campus Europae“ universitetų tinklo narių
  • 1 semestro studijos pagal „LLP / Erasmus“ programą Vokietijos, Ispanijos, Portugalijos, Italijos, Švedijos, Belgijos, Slovėnijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Danijos ir kitų šalių universitetuose
  • Studijos pagal dvišales sutartis JAV, P. Korėjos, P. Amerikos, Rusijos ir kitų šalių universitetuose

Studentų veikla