Projektinė veikla

2012 metai, vykdant universiteto projektinę veiklą, buvo sėkmingiausi per visą 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo laikotarpį ir pasiekė 193 projektų, finansuojamų ES struktūrinių ir kitų fondų lėšomis, įgyvendinimo ribą. Ši riba priklauso ne tik nuo universiteto įdirbio gauti paramą, bet ir nuo struktūrinės paramos paskirstymo kitimo, kuris 2007 – 2012 metais yra susijęs su ES struktūrinių fondų programavimo savitumais, kuomet tam tikrais momentais paskirstomos visos programavimo laikotarpyje numatytos lėšos.

2012 metais ženkliai išaugo Universiteto dalyvavimas ES struktūrinių fondų projektuose. Palyginus su 2011 metais, vien koordinuojamų projektų skaičius išaugo 34,62 proc. (viso buvo vykdomi 35 projektai). Bendra Universiteto koordinuojamų struktūrinių fondų projektų vertė siekia 82,3 mln. Lt. ir lyginant su praėjusiais metais beveik nepasikeitė.

2012 m. atlikta projektinės veiklos analizė parodė, kad įgyvendinant projektus buvo vykdomas studijų inovacijų diegimas ir studijų kokybės tobulinimas, naujų studijų programų rengimas, sudarytos didesnės galimybės mokslinės veiklos sklaidai (per 2012 m. apie 260 mokslininkų dalyvavo tarptautinėse konferencijose, stažuotėse), vykdyta mokslinė veikla, įsigyta naujų knygų, spaudinių, nupirkta įrangos, paslaugų ir kt. Visos šios priemonės buvo vykdomos įgyvendinant VDU strategijos 2012-2020 metams 5 skyriaus „Darni ir kūrybiška aplinka“ nuostatas. Didelė dalis ES ir LR paramos, skirtos universitetui, lėšų buvo panaudos projektų vykdytojų darbo užmokesčiui. Tai sudaro daugiau kaip 50 proc. visų projektų lėšų, kurios yra skirtos paremti dėstytojų, mokslininkų, tyrėjų, ekspertų darbą. Ši informacija skatina universiteto bendruomenę dar aktyviau įsijungti į projektinę veiklą.

Reikia paminėti ir studijų ir mokslinės veiklos produktus (iš viso sukurta apie 400 įvairių mokslinių produktų), kuriuos sukūrė universiteto mokslininkų grupės, ekspertai, tyrėjai, 2012 m. aktyviai dalyvaudami Lietuvos mokslo tarybos, ES struktūrinių fondų, Europos Komisijos ir kitų fondų finansuojamose programose. Didžioji dalis mokomųjų priemonių buvo sukurta įgyvendinant ES struktūrinių fondų projektus, o dauguma mokslinių straipsnių parengta atsiliepiant į Lietuvos mokslo tarybos organizuojamus kvietimus. Dalis mokslinės produkcijos buvo sukurta ir tarptautinių projektų metu. Mokomųjų priemonių kūrimas ženkliai prisideda prie studijų kokybės gerinimo, edukacinių inovacijų procese kūrimo – vieno iš univeristeto strateginio plano uždavinių.

Kita svarbi ES ir LR paramos lėšų panaudojimo sritis – studijų infrastruktūros gerinimas, modernizavimas, naujų pastatų statyba ir kt. Šiuo metu universitetas vykdo 10 infrastruktūrinių projektų, kuriuose numatyta pagerinti studijų infrastruktūrą 8 universitetui priklausiančiuose pastatuose. Planuojama pastatyti daugiafunkcinį pastatą V. Putvinskio g. 23 (šiuo metu rengiamas detalusis planas, vykdomas projektavimo paslaugų pirkimo konkursas), įrengti Socialinių mokslų fakultetą erdviose patalpose Jonavos g. 66 (parengtas techninis projektas, šiuo metu vyksta rangos darbų viešojo pirkimo procedūra), įkurti modernų Menų fakultetą Muitinės g. 7 (parengtas techninis projektas, šiuo metu vyksta rangos darbų viešojo pirkimo procedūra), rekonstruoti laboratorijas Ž. E. Žilibero g. 7 (vyksta projektavimo ir rangos darbų viešojo pirkimo konkursas), pastatyti naujas laboratorijas Vileikos g. 8 (parengtas techninis projektas, šiuo metu vyksta rangos darbų viešojo pirkimo konkursas), modernizuoti V. Biržiškos biblioteką, įrengti aukščiausius technologinius reikalavimus atitinkančias serverinės patalpas K. Donelaičio g. 52, sukurti modernią virtualizacijos aplinką visai universiteto bendruomenei ir kt. 2012 m. projektų lėšomis jau atnaujinta pastatų už 2,51 mln. Lt., modernių IT diegimui (virtualizacijos aplinkai) skirta 2,1 mln. Lt.

2012 m. universiteto mokslininkai ir darbuotojai aktyviai rengė paraiškas ES ir kitų fondų paramai gauti. Iš viso buvo pateiktos 102 paraiškos, iš kurių jau patvirtintas finansavimas 30 paraiškų, dar 40 paraiškų yra vertinamos pagal kvietimo administravimo ir finansavimo atitikties kriterijus. Daugiausia paraiškų buvo teikiama į Lietuvos mokslo tarybos skelbiamus kvietimus: iš viso buvo pateiktos 72 paraiškos. Į struktūrinių fondų kvietimus buvo pateikta 16 paraiškų, tarptautinių ir kitų fondų kvietimams buvo pateikta 14 paraiškų. Vertinant sėkmingų paraiškų kiekį, matyti, kad į ES struktūrinius fondus teikiamų paraiškų sėkmės procentas buvo 69 proc., į tarptautines programas – 44 proc., o į LMT – 21 proc.

Daugiau informacijos apie VDU projektinę veiklą

Projektinės veiklos tarnyba