Jurgis Vilemas

Garbės profesorius

Garbės profesoriaus vardas suteiktas 1994-03-09

Gimė 1938 m. lapkričio 20 d. Klaipėdoje. 1956 m. J. Vilemas studijas pradėjo Kauno politechnikos institute. 1958 m. Vyriausybės sprendimu buvo pervestas studijuoti Maskvos energetikos institute, kurį baigė 1962 m., įgydamas branduolinės inžinerijos specialybę. 1966 m. ten pat apgynė technikos mokslų kandidato (PhD) disertaciją branduolinių reaktorių šilumos mainų srityje. 1980 m. apgynė technikos mokslų daktaro disertaciją branduolinės energetikos srityje. 1983 m. jam suteiktas profesoriaus vardas.

1985 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu-korespondentu, o 1987 m. – tikruoju nariu. Nuo 1966 m. dirba Lietuvos energetikos institute (ankstesnis pavadinimas – Fizikinių-techninių energetikos problemų institutas) jaunesniojo, vėliau vyresniojo mokslinio bendradarbio pareigose, 1973–1981 m. – laboratorijos vadovo pareigose. 1981 m. išrenkamas instituto direktoriumi ir pakartotinai perrenkamas toms pareigoms 1986, 1990, 1992, 1996 ir 2000 metais. Nuo 2004 m. to paties instituto vyriausias mokslo darbuotojas, Tarybos pirmininkas (2004–2010).

J. Vilemo pagrindinė mokslinio darbo sritis – įvairių tipų ir įvairios paskirties branduolinių reaktorių termohidrodinaminių procesų tyrimas bei su ta sritimi susijusių fundamentinių hidro ir dujų dinamikos dėsningumų nagrinėjimas, branduolinių jėgainių saugos problemos. Tais klausimais yra paskelbęs keletą monografijų, per 270 mokslinių straipsnių, dalyvavęs su pranešimais daugelyje tarptautinių konferencijų.

J. Vilemas yra įvairių tarptautinių organizacijų ir komitetų narys (Tarptautinės energetikos agentūros Vandenilio įdiegimo sutarties vykdomojo komiteto narys, Lietuvos branduolinės saugos konsultacinio komiteto pirmininkas, Tarptautinio šilumos ir masės mainų centro mokslinio komiteto narys, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto garbės narys, Europos atominės energijos draugijos narys, Švedijos Karališkosios inžinerinių mokslų akademijos ir Suomijos technologijų akademijos užsienio narys, Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos narys, VDU rektorius Atkūrimo tarybos sprendimu (1989–1990), Atkūrimo tarybos ir Atkuriamojo Senato pirmininkas (1989–1993), Kauno medicinos universiteto Tarybos (2000–2010) ir Vytauto Didžiojo universiteto Tarybos narys (2001–2006), VDU Senato narys, vėliau – pirmininkas (2008–2010). Nuo 2010 m. rugpjūčio mėnesio yra VDU Tarybos pirmininko pavaduotojas.

1970–1984 m. dirbo antraeilėse pedagoginėse pareigose Kauno politechnikos institute, skaitė bendrosios fizikos, branduolinių reaktorių, atominių elektrinių kursus. 1994–1997 m. buvo tarptautinės Ignalinos AE saugumo žiuri narys. Ši žiuri vadovavo EBRD finansuojamam Ignalinos AE saugumo analizės projektui. Darbo rezultatai ir rekomendacijos pateiktos Lietuvos Vyriausybei ir jo pagrindu paruošta Ignalinos AE saugumo pagerinimo programa, kuri šiuo metu yra pilnai įgyvendinta. 1993–2008 m. vadovavo Lietuvos Vyriausybės įsteigtam Lietuvos branduolinės saugos konsultaciniam komitetui, kurio didžioji dalis narių buvo užsienio valstybių Vyriausybių deleguoti branduolinės saugos specialistai.

Nuo 1990 m. J. Vilemas įsitraukė į energetikos ekonomikos ir strateginio planavimo reikalus, žymią savo mokslinės ir organizacinės veiklos dalį skiria Lietuvos energetikos politikos, ekonomikos ir saugos klausimams. Vadovavo ar aktyviai dalyvavo vykdant Lietuvos energetikos strategijų rengimui reikalingas mokslinių tyrimų programas. Yra Lietuvos energetikos ekonomistų asociacijos pirmininkas, Ukrainos branduolinės saugos konsultacinio komiteto narys. Nuo 2000 m. iki 2008 m. buvo AB „Lietuvos energija“ valdybos pirmininku, 1993–2007 m. – Lietuvos  Respublikos Vyriausybės patarėju (visuomeniniais pagrindais) energetikos klausimais.

Daug dėmesio J. Vilemas skiria mokslinių tyrimų plėtrai vandenilio energetikos srityje, sutelkiant turimą mokslinį potencialą Lietuvos energetikos institute, Vytauto Didžiojo ir Kauno technologijos universitetuose, bei įsitraukiant į tarptautines tam tikslui skirtas programas. Iniciavo Lietuvos vandenilio ir kuro elementų technologinės platformos sukūrimą, vadovauja Vandenilio energetikos asociacijai.

Šiuo metu jis taip pat yra Lietuvos mokslų akademijos žurnalo „Energetika“ vyriausiasis redaktorius, žurnalo „Mokslas ir technika“ redakcinės kolegijos narys.  Apdovanojimai: Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 3-jo laipsnio ordinas; Vytauto Didžiojo universiteto garbės profesorius; Kauno technologijos universiteto garbės daktaras; Lietuvos nusipelnęs mokslo veikėjas; Lietuvos valstybinės mokslo premijos laureatas; Baltarusijos Mokslų Akademijos A. V. Lykovo premijos laureatas; Akademiko A. Žukausko premijos laureatas.

Parengta pagal VDU bibliotekos informaciją.