Darnaus vystymosi kompetencijos ugdymas(is) aukštojo mokslo institucijoje (anglų kalbos studijų aspektas) (Edukologija 07 S)

  • VardasAsta
  • PavardėBalčiūnaitienė
  • Vadovasprof. habil. dr. Margarita Teresevičienė
  • Data2016-06-03
  • KryptisEdukologija

Anotacija

Disertacijoje nagrinėjama darnaus vystymosi kompetencijos (DVK) ugdymas(is) mokantis anglų kalbą (A1 – B2 lygiu) universitete. Taip pat yra analizuojama aukštojo mokslo institucijos (AMI) sudaromos galimybės ir aplinka DVK ugdymui(si) ir gvildenamos iškylančios problemos. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, diskusija, išvados ir rekomendacijos. Pirmojoje dalyje apžvelgiama darnaus vystymosi teorinė apibrėžtis: darnaus vystymosi koncepcija, nagrinėjama DVK apibrėžimai bei DVK sudedamosios dalys, DVK koncepcijos taikymas universitete, AMI sąsajos su darnaus vystymosi koncepcija, visi parametrai susiejami į universitete įgyvendinamų darnaus vystymosi idėjų procesų modelį ir pateikiama DVK ir jos (subkompetencijų) struktūra. Taip pat šioje dalyje yra siekiama nustatyti anglų kalbos mokymosi sąsajas su DVK ugdymu(si) AMI. Antroji dalis yra skiriama tyrimo metodologijos, tyrimo etapų ir metodų pristatymui ir apibūdinimui. Visi 5 tyrimo etapai yra detaliai nagrinėjami. Trečiojoje dalyje yra pristatomi vykdytų empirinių tyrimų rezultatai. Pateikiama anglų kalbos A1 – B2 lygių programų, žvalgomojo, veiklos tyrimo rezultatų analizė demonstruojanti teigiamą studentų nuomonę apie darnaus vystymosi elementų svarbą anglų kalbos mokymosi procese AMI. Statistiškai apdorojus kiekybinio tyrimo rezultatus apie anglų kalbos suteikiamas galimybės ir anglų kalbos mokymosi patirties poveikį vertinant DVK, nustatyta stipriausias statistiškas reikšmingumas tarp anglų kalbos komunikacinės subkompetencijos ir darnaus vystymosi žinių; užsienio (anglų) kalbos komunikacinės subkompetencijos ir tarpkultūrinės subkompetencijos.

Reikšminiai žodžiai: darnus vystymasis, darnaus vystymosi kompetencija (DVK), ugdymas(is) aukštojo mokslo institucija (AMI), anglų kalbos mokymasis

Išsamiau