loader image

Polski

Uniwersytet Witolda Wielkiego (Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) lit.) – jedna z najbardziej liberalnych uczelni wyższych na Litwie. Posiada ciekawą historię, dba o ciągłąść bogatej tradycji, odgrywa szczególną rolę nie tylko w przestrzeni intelektualnej i kulturowej Litwy, lecz i w całym regionie Morza Bałtyckiego.

Początków uczelni należy doszukiwać się w 1922 roku, kiedy po reorganizacji Wyższych kursów, działajacych w Kownie (Kaunas), powołano uniwersytet. W drugim pod względem wielkości mieście na Litwie, które w latach 1919 – 1939 pełniło rolę Tymczasowej Stolicy, powstała jedyna litewska wyższa uczelnia, która stała się życiowo ważnym ośrodkiem kultury, nauki oraz zarzewiem nowoczesnej, wolnej myśli intelektualnej. W roku 1930, kiedy na Litwie obchodzono 500-lecie śmierci Witolda Wielkiego, uniwersytetowi nadano imię tego władcy.

Po zamknięciu uniwersytetu przez władze sowieckie w roku 1950, tradycje akademickie tej uczelni kontynuowane były na emigracji, a w roku 1989 wspólnymi wysiłkami naukowców litewskich z kraju i emigracji Uniwersytet Witolda Wielkiego został odrodzony.

Dzisiaj uniwersytet wciela w życie cele, jakie przyświecały w momencie odrodzenia uczelni intelektualistom z kraju i zza granicy: dba o otwartość, dialog i tolerancję, ciągłość kultury narodowej, tworzy unikatowy model studiów w oparciu o demokratyczne i liberalne zasady. Społeczność akademicką uczelni, którą stanowi niemal 9500 studentów, ponad 500 wykładowców i pracowników naukowych, 23 000 absolwentów (od 1989 roku), jednoczy duch artes liberales: idea klasycznego, wolnych sztuk uniwersytetu, serdeczne i ciepłe wzajemne stosunki, stale wzmacniający się duch humanizmu.

Fakty i liczby

 • 1922 rok – data założenia uniwersytetu.
 • 1930 rok – uniwersytet otrzymuje imię Witolda Wielkiego.
 • 1950 rok – Uniwersytet Witolda Wielkiego zostaje zamknięty.
 • 1989 rok – Wspólny wysiłek naukowców z emigracji i Litwy doprowadza do odrodzeniea uniwersytetu. 2009 rok – Odrodzony Uniwersytet Witolda Wielkiego obchodzi 20-lecie.
 • 2012 rok – Będziemy świętować 90-lecie założenia uniwersytetu.

Współpraca międzynarodowa – priorytetem

Uniwersytet Witolda Wielkiego szczególną uwagę udziela kontaktom międzynarodowym. Zapoczątkowały je wykłady naukowców, którzy przybywając na uczelnię z emigracji, dbali o odrodzenie tego ośrodka kultury i myśli intelektualnej. Dzisiaj Uniwersytet Witolda Wielkiego współpracuje z wieloma uniwersytetami i naukowcami na świecie, realizuje wspólne projekty, wymianę studentów i wykładowców, doskonali system studiów i badań naukowych.

Udział w organizacjach międzynarodowych

Uniwersytet Witolda Wielkiego należy do wielu miedzynarodowych organizacji i stowarzyszeń. Jest pełnoprawnym członkiem EUA(European University Association). Członkostwo w tej organizacji zapewnia prawo do korzystania z wszelkich usług, które to stowarzyszenie udziela, do udziału w konferencjach oraz prawo głosu podczas zgromadzeń Asamblei Generalnej EUA.

W 2002 r. Uniwersytet Witolda Wielkiego został członkiem European Association for International Education. Członkostwo w tej organizacji pozwala uniwersytetowi na doskonalenie kwalifikacji podczas róznych seminariów, konferencji i pracy grup roboczych.

Od roku 2006 Uniwersytet Witolda Wielkiego należy do stowarzyszenia uniwersytetów regionu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region University Network). Organizacja ta najwięcej uwagi udziela studiom z zakresu bałtystyki, integracji europejskiej, rozwojowi regionu, kwestiom technologii informacyjnej.

Uniwersytet Witolda Wielkiego od 2008 roku jest partnerem w realizacji programów GreenLight (The European GreenLight Programme). Celem tego programu jest zmniejszenie w skali całej Europy zużycia energii podczas oświetlania pomieszczeń i ulic, w ten sposób zmniejszając emisję zanieczyszczeń i ograniczając ocieplenie klimatu.

To tylko kilka przykładów umiędzynarodowienia studiów na Uniwersytecie Witolda Wielkiego, również poszczególne wydziały uczelni należą do wielu międzynarodowych organizacji.

Uniwersytet skupia Litwinów z całego świata

Uniwersytet, odrodzony staraniem naukowców z emigracji i kraju, dąży do tego, aby stać się jądrem akademickim Litwinów z całego świata. Uniwersytecki projekt „Ogólnoświatowa Akademia Litewska“ skupia rodaków spoza kraju, propaguje współpracę litewskich naukowców i studentów z emigracji i z kraju w różnorodnych projektach akademickich,jest otwarty dla chętnych poznania Litwy i jej kulrury.

„Ogólnoświatowa Akademia Litewska“ działa wszechstronnie: organizuje kursy języka i kultury litewskiej („Refresh in Lithuania”), umożliwia nauczanie zdalnie sterowane, staże, wymiany, podczas których młodzież pochodzenia litewskiego odbywa praktyki w różnych instytucjach państwowych, w szpitalach lub w organizacjach niepaństwowych.

Wymiana i programy międzynarodowe

Uniwersytet Witolda Wielkiego na podstawie umów dwustronnych wspólpracuje z 73 uniwersytetami z 27 krajów świata: z Europy, Azji, USA. Odbywa się wymiana studentów i pracowników, staże, organizowane są wspólne seminaria i konferencje, realizowane są projekty, badania naukowe. Z niektórymi uniwersytetami, np. z Bolonii, realizowany jest program wspólnych studiów magisterskich według programu MIREES, z niektórymi wspólne studia doktoranckie (z uniwersytetami w Tallinie i Rydze), z innymi tworzone są wspólne programy studiów magistarskich, wydawane są czasopisma naukowe, również w wersji elektronicznej.

Od 1999 roku uniwersytet uczestniczy w programie „Socrates/Erasmus“, co umożliwia studentom doskanalenie języków obcych, poznanie kultur, doświadczenia studiów w różnych krajach europejskich. Od roku 2007 program „Socrates/Erasmus“ został poszerzony i funkcjonuje pod nazwą „LLP/Erasmus“ (Lifelong Learning Programme). Program ten pozwala studentom na to, aby raz w ciągu swoich studiów mogli je kontynuować za granicą i jeden raz odbyli praktykę w przedsiębiorstwach zagranicznych. Uniwersytet Witolda Wielkiego posiada obecnie 159 partnerów programu „LLP/Erasmus“ w 28 państwach.

W ciągu 10 lat funkcjonowania programu „Erasmus“ na semestralne studia zagraniczne wyjechało 1200 studentów.

W 2003 roku uniwersytet dołączył sie do projektu „Campus Europae“, który jednoczy 18 uniwersytetów europejskich, a celem projektu jest zachęcenie studentów do poznania języków, realiów życia krajów europejskich, nawiazania potrzebnych kontaktów zawodowych

W 2009 roku na podstawie umów dwustronnych „LLP/Erasmus“, „Campus Europae“ w wymianie uczestniczyło 202 studentów Uniwersytetu Witolda Wielkiego, a na UWW przybyło 102 studentów zza granicy.

2009 roku niemal 270 pracowników uniwersytetu wyjeżdżało za granicę na praktyki, konferencje, seminaria, a UWW gościł 350 naukowców z uczelni zagranicznych.

Fakty i liczby

 • UWW jest członkiem następujących organizacji i stowarzyszeń: European University Association, European Association for International Education, Baltic Sea Region University Network, The European GreenLight Programme, Association for the Advancement of Baltic Studies
 • Różne wydziały UWW należą do stowarzyszeń: Institute of Electronic and Electrical Engineers, American Mathematical Society, International Federation for Information Processing, Network of Institutes and Schools of Public Administration, European Consorcium for Political Science, International Associaction of School of Social Work, European Association of Schools of Social Work, Eastern European Sub-Regional Association of Schools of Social Work, European Law Faculties Association, Association of American Law Schools.
 • Na podstawie umów dwustronnych uniwersytet współpracuje z 73 uniwersytetami w 27 państwach świata.
 • UWW ma 159 partnerów „LLP/Erasmus“ w 28 państwach. ? UWW jest jedynem w Kownie partnerem projektu międzynarodowego „Campus Europae“, który skupia 18 uniwersytetów europejskich.
 • W 2009 roku na podstawie umów dwustronnych „LLP/Erasmus“, „Campus Europae“ w wymianie uczestniczyło 202 studentów Uniwersytetu Witolda Wielkiego, a na UWW przybyło 102 studentów zza granicy.
 • 2009 roku niemal 270 pracowników uniwersytetu wyjeżdżało za granicę na praktyki, konferencje, seminaria, a UWW gościł 350 naukowców z uczelni zagranicznych.

Translated by: Irena Miklaševič, Lecturer at the VMU Foreign Languages Centre.