Researchers


Add/Remove Filters (2 filters currently applied)
Results 1-24 of 24 (Search time: 0.017 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Researcher profiles
FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Antanaitis, ArūnasIstorijos katedra Darbuotojas / Employee
Aleksandravičius, EgidijusIstorijos katedra Darbuotojas / Employee
Raškauskas, KęstutisIstorijos katedra Darbuotojas / Employee
Pivoras, SauliusViešojo administravimo katedra Darbuotojas / EmployeeŽmogiškųjų išteklių viešajame sektoriuje valdymas, lyginamoji viešoji politika, Skandinavijos šalys / Management of human resources in the public sector, comparative public policy, Scandinavian countries
Dapkutė, DaivaIstorijos katedra Darbuotojas / EmployeeIdėjinė ir politinė lietuvių veikla emigracijoje liberalioji lietuvių išeivijos srovė / Lithuanian idea and political activity in emigration liberal stream of Lithuanian emigrants
Aurylaitė, KristinaUžsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra Darbuotojas / EmployeeŠiuolaikinė dramaturgija, dramaturgijos teorijos; Kanados ir Pietų Afrikos literatūra, kultūra; etninių mažumų literatūra; postkolonializmo, multikultūralizmo studijos; vizualumo aspektai šiuolaikinėje literatūroje; naratologija, kinematografinis, skaitmeninis naratyvas Contemporary dramaturgy, dramaturgy theories; Canadian and South African literature, culture; ethnic minority literature; postcolonialism, multicultural studies; aspects of visuality in contemporary literature; naratology, cinematographic, digital narrative
Jovaišienė, DianaHumanitarinių mokslų fakultetas Darbuotojas / Employee
Drunga, Mykolas-JurgisViešosios komunikacijos katedra Darbuotojas / EmployeeObjektyvumas ir subjektyvumas žiniasklaidoje ir socialiniuose moksluose, užsienio ir Lietuvos diasporos žiniasklaida / Objectivity and subjectivity in the media and social sciences, foreign and Lithuanian diaspora media
Kasperavičiūtė, VitalijaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / Employee
Dačiolienė, IngridaSociologijos katedra Darbuotojas / Employee
Čubrinskas, VytisSociologijos katedra Darbuotojas / EmployeeMigration and diaspora studies; ethnicity, nationalism and cosmopolitanism; politics of identity, heritage and social memory; post-socialist and postcolonial processes in Europe; Asia and Northern America; history, epistemology and politics of sociocultural anthropology and ethnology.
Kripienė, IevaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / Employee
Balandis, EgidijusHumanitarinių mokslų fakultetas Darbuotojas / Employee
Buckley, IrenaLituanistikos katedra Darbuotojas / EmployeeXIX amžiaus lietuvių literatūra, retorika ir komunikacija, mitopoetiniai diskursai, senoji Lietuvos literatūra
Kuizinienė, DaliaLituanistikos katedra Darbuotojas / EmployeeIšeivijos literatūra ir kultūra, literatūros kritika, populiarioji kultūra
Danytė, Milda-JulijaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeLietuvių diasporos istorija, kultūra, literatūra, tapatybės problematika. Žemaitės kūryba, feminizmas. Populiarios literatūros žanrai, ypač detektyviniai romanai įvairių šalių lyginamajame kontekste, Vaikų ir paauglių literatūra anglų kalba. Literatūrinio vertimo problematika
Žukienė, RasutėMenotyros katedra Darbuotojas / EmployeeModernizmo dailės raida Rytų Europoje, Lietuvos dailės raida XX amžiuje, Lietuvos dailės istorija, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba Europos meno kontekstuose, Baltijos šalių (Lietuvos, Lenkijos, Latvijos) kultūrų tarpusavio ryšiai, Lietuvos egzilio dailės istorija ir šiandieniniai procesai, šiuolaikinio Lietuvos ir Europos meno raida, sociokultūriniai procesai XX - XXI a. dailėje / Development of modernism in Eastern Europe, development of Lithuanian art in the 20th century, history of Lithuanian art, works of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis in the context of European art, intercultural relations of the Baltic States (Lithuania, Poland, Latvia), history of Lithuanian exile art and today's processes, contemporary Lithuanian and European art development, socio-cultural processes in the 20th century art
Genys, DainiusEnergetinio saugumo tyrimų centras Darbuotojas / Employee
Juraitė, KristinaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeePosovietinės visuomenės ir žiniasklaidos transformacijos, medijų raštingumas, socialinės atsakomybės komunikacija, viešosios erdvės diskursai, kultūros ir visuomenės mediatizacijos procesai, vizualinė komunikacija, medijos, kultūra / Transformation of post-Soviet society and media, media literacy, social responsibility communication, public space discourses, cultural and societal mediatization processes, visual communication, media, culture
Kuznecovienė, JolantaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeTautinės ir etninės tapatybės konstravimas, Lietuvių imigrantų integracijos naujose visuomenėse procesai, sociologiniai darbo aspektai, religingumo raiškos formos šiuolaikinėje visuomenėje, valstybės ir bažnyčios santykiai. / Development of national and ethnic identity; processes of integration of Lithuanian immigrants into new societies; sociological aspects of work; forms of religiosity in modern society; state and church relations.
Janauskas, GiedriusRegionistikos katedra Darbuotojas / EmployeeŠaltojo karo laikų diplomatija, Baltijos emigrantų politinės veiklos po Antrojo Pasaulinio karo, Baltijos jūros regiono formavimas(is) / Cold War diplomacy, Baltic émigrés political actions since World War II, Baltic Sea region formation
Skirius, JuozasMokytojų rengimo institutas Darbuotojas / EmployeeLietuvos ir JAV santykiai 1918-1940 m., JAV lietuvių politinė ir ekonominė veikla XX a., Lietuvos diplomatijos istorija 1918-1940 m. / Lithuania and USA relations 1918-1940, American Lithuanians political and economical activities in the 20th century, History of Lithuanian diplomacy in 1918-1940
Petraitytė-Briedienė, AstaIstorijos katedra Darbuotojas / Employee1918–1940 m. m. Lietuvos istorija, Lietuvos diplomatijos istorija ir užsienio šalių diplomatinio korpuso Lietuvoje veikla, 1940–1991 m. m. lietuvių išeivijos istorija, Lietuvos diplomatinės tarnybos išeivijoje veikla History of Lithuania, history of Lithuanian diplomacy and activities of the foreign diplomatic corps in Lithuania in 1918-1940; history of Lithuanian emigration, activities of Lithuanian diplomatic service in emigration in 1940-1991
Čičelis, RamūnasLituanistikos katedra Darbuotojas / Employee

 

  • previous
  • 1
  • next