Researchers


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1251-1283 of 1283 (Search time: 0.009 seconds).
:
Relevance

 

Researcher profiles
FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Danytė, Milda JulijaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / Employee
Bucevičiūtė, LaimaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienos ir erdvė, valstybės teritorinė raida, istorinė geografija, istorinė kartografija, Pirmosios Lietuvos Respublikos socialinis ir kultūrinis gyvenimas / Boundaries and space of Grand Duchy of Lithuania, state territorial development, historical geography, historical cartography, social and cultural life of the First Republic of Lithuania
Aleksandravičius, EgidijusVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / Employee
Šilkūnas, MantasBiologijos katedra Darbuotojas / Employee
Saulė, RitaBiologijos katedra Darbuotojas / Employee
Batiuškaitė, DanutėBiologijos katedra Darbuotojas / Employee
Saulis, GintautasBiologijos katedra Darbuotojas / EmployeeInovatyvios bioelektrotechnologijos: mechanizmai, susiję elektrocheminiai procesai, šių technologijų panaudojimas medicinoje ir maisto pramonėje; bionanotechnologija; sistemų ir sintetinė biologija, biologinių sistemų modeliavimas, molekulinis modeliavimas.
Kulaitienė, JurgitaŽemės ūkio ir maisto mokslų institutas Darbuotojas / EmployeeAugalinės žaliavos cheminė sudėtis ir kokybė priklausomai nuo veislės, auginimo sąlygų, laikymo ir perdirbimo, maisto sauga ir higiena. Inovatyvių maisto produktų kūrimas panaudojant augalines žaliavas. Raw plant materials biochemical composition, quality which were depending from cultivar, growing conditions, storage and processing, food safety and hygiene. Non-traditional raw materials search of the new food product development.
Repovienė, RūtaMarketingo katedra Darbuotojas / EmployeeSkaitmeninis marketingas, turinio rinkodara, reklamos efektyvumas, kliento vertė / Digital marketing, content marketing, advertisement effectiveness, customer value
Motiečienė, RobertaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeePsichosocialinių veiksnių socialinėse įstaigose analizės tyrimai, socialinio darbo su šeima praktikos tyrimai; socialinių paslaugų srities tyrimai.
Naujanienė, RasaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeePalyginamasis socialinis darbas su šeima, gerontologinis socialinis darbas, socialinių paslaugų organizacijų veiklos ir žmogiškųjų išteklių plėtotė, darbo kokybės tyrimai, socialinio darbuotojo identitetas.
Žydžiūnaitė, VilmaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeAukštasis mokslas, lyderystė, darbas komandoje, kompetencijų vertinimas, kokybinių tyrimų metodologija, slaugos vadyba, etinės dilemos slaugos vadyboje / Higher education, leadership, teamwork, competence evaluation, qualitative research methodology, nursing management, ethical dilemmas in nursing management
Mažeikienė, NataljaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeLyčių aspektas socialiniame darbe, feministinis ir kritinis socialinis darbas, socialinio darbo teorijos, tarptautinis ir tarpkultūrinis socialinis darbas, kokybinių tyrimų metodų (autobiografinis tyrimas, autoetnografija, naratyvinis tyrimas, grindžiamoji teorija) taikymas socialiniame darbe.
Kuznecovienė, JolantaSociologijos katedra Darbuotojas / EmployeeTautinės ir etninės tapatybės konstravimas, Lietuvių imigrantų integracijos naujose visuomenėse procesai, sociologiniai darbo aspektai, religingumo raiškos formos šiuolaikinėje visuomenėje, valstybės ir bažnyčios santykiai. / Development of national and ethnic identity; processes of integration of Lithuanian immigrants into new societies; sociological aspects of work; forms of religiosity in modern society; state and church relations.
Baležentienė, LigitaAgroekologijos centras Darbuotojas / Employee
Miškinytė, AuksėAplinkotyros katedra Darbuotojas / Employee
Račys, DonaldasFortepijono katedra Darbuotojas / Employee
Aleknevičienė, VilijaŽemės ūkio akademija Darbuotojas / EmployeeInvesticijų, jų rizikos ir įmonių vertinimas. Finansų rinkų efektyvumo ir finansinės elgsenos tyrimai. Bioekonomikos vystymosi tyrimai / Valuation of Investment, Risk and Companies. Efficiency of Financial Markets and Financial Behaviour. Bioeconomy Development
Katutytė, SilvaŽemės ūkio akademija Darbuotojas / Employee
Tūtlys, VidmantasEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeePirminio ir tęstinio profesinio rengimo politika bei organizavimas; nacionalinės kvalifikacijų sistemos ir jų plėtra; žmogiškųjų išteklių vystymas ir mokymasis visą gyvenimą. / Initial vocational education and training policy and organization; national systems of qualifications and their development; human resource development and lifelong learning.
Pažėraitė, AušraMarketingo katedra Darbuotojas / Employee
Civinskas, RemigijusViešojo administravimo katedra Darbuotojas / EmployeeViešųjų organizacijų pokyčiai, viešasis sektorius, NVO veiklos / Changes in public organizations, public sector, NGO activities
Bukšnytė-Marmienė, LoretaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeAsmens psichosocialinės adaptacijos problemos; Vyresnių klasių mokinių savijauta ar kitos psichosocialinės adaptacijos problemos mokykloje; Komunikacija organizacijoje, asmens atitikimo darbo vietai/organizacijai problema, darbuotojų atranka, darbo efektyvumą lemiantys veiksniai ir kitos organizacinės psichologijos temos; Konfliktų diagnostika ir jų valdymas; Karjeros valdymo, profesinio identiteto tematika. / Psychosocial functioning of personality; psychological correlates of job performance; counselling of organization; senior students’ psychosocial adaptation in school; diagnostic of conflicts and their management; career management; professional identity.
Vaitkūnienė, LijanaSocialinių mokslų fakultetas Darbuotojas / EmployeeSocialinių kognityvinių neuromokslų taikomieji tyrimai (organizacinis kognityvinis neuromokslinis požiūris); asmens socialinės informacijos apdorojimo ypatumai; sensorinio apdorojimo jautrumas; kognityvinis/pažintinis stilius; vadovavimo ir lyderystės komunikacijos tyrimai (vadovo/lyderio – darbuotojų komunikavimas, lyderystės komunikacija, vadovo/lyderio komunikacijos efektyvumas, motyvuojanti komunikacija / vadovo motyvuojantis kalbėjimas; paradoksinė komunikacija ir t.t.); asmens elgesys darbe / veikloje, asmens darbo /veiklos atlikimas (efektyvumas, produktyvumas ir kita). / Applied studies of social cognitive neurosciences (the organizational cognitive neuroscience approach ); social information processing; Sensory processing sensivity; cognitive style; leadership communication research (head/leader – employees communication; leaders communication effectiveness; leader motivating language (motivational communication); paradoxical and double-bind communication, etc.); human behavior at work; human work performance (or performance in other activities; efficiency, productivity).
Kovalčikienė, KristinaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeAsmens atitikimas darbui/profesijai; Profesinis identitetas bei psichologinių charakteristikų svarba profesinio identiteto formavimuisi; Mąstymo stilių reikšmė įvairiose darbo ir mokymosi aplinkose; Darbo/mokymosi motyvacija; Pasitenkinimas darbu/studijomis. / Professional/career interests; Professional identity, the importance of psychological characteristics for professional identity formation; The impact of thinking styles in human resource management and education; Working/learning motivation; Job/studies satisfaction.
Ganusauskaitė, AurelijaEkonomikos ir vadybos fakultetas Darbuotojas / EmployeeOrganizacinis kūrybingumas, asmeninė lyderystė, efektyvumas / Organizational creativity, personal leadership, efficiency
Gustainienė, LoretaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeePozityvūs psichologiniai ir socialiniai su asmens sveikata ir darbo aplinka susiję veiksniai; Psichosocialiniai rizikos veiksniai darbe. / Positive psychosocial factors of human functioning within the context of organizational, school and health psychology; psychosocial risk factors at work.
Bičiūnaitė-Svobonienė, VilijaEkonomikos ir vadybos fakultetas Darbuotojas / EmployeeVartotojų psichologija, kokybiniai tyrimai, vertė vartotojui / Consumer psychology, qualitative research, consumer value
Pečiuliauskienė, PalmiraŠvietimo akademija Darbuotojas / EmployeeGamtamokslinio ugdymo didaktika, gamtamokslinė motyvacija / Didactics of science education, motivation for learning science
Dvarionas, JustasFortepijono katedra Darbuotojas / Employee
Kaklauskaitė, KotrynaFortepijono katedra Darbuotojas / Employee
Mulerčikas, PovilasŽemės ūkio akademija Darbuotojas / EmployeeBestuburių zoologija, entomologija, vabzdžių ekologija, bioįvairovė, integruotoji augalų apsauga, žemės ūkio entomologija, miško entomologija ir patologija, vabzdžių taksonomija, vabzdžių paplitimas, vabzdžių rūšinė sudėtis, vabzdžių sistematika, rūšinė įvairovė, vabzdžių ekologija, invazinės rūšys, biotechnologija / Invertebrate Zoology, Entomology, Insect Ecology, Biodiversity, Integrated Pest Management, Agricultural Entomology, Forest Entomology and Pathology, Insect Taxonomy, Insect Distribution, Insect Diversity, Systematic Entomology, Species Diversity, Ecology and Evolution, Invasive Species, Animal Biotechnology.
Kazlauskaitė, SonataŽemės ūkio akademija Darbuotojas / EmployeeAugalų apsauga, nematodologija, entomologija, fitopatologija / Plant protection, nematology, entomology, phytopathology.

 

Discover