Researchers


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-35 of 35 (Search time: 0.017 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Researcher profiles
FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Visockytė, ErnestaViešojo administravimo katedra Istorija / HistoryViešoji politika, viešasis administravimas, valstybės tarnyba / Public policy, public administration, public service
Kaselis, MindaugasViešojo administravimo katedra Istorija / History
Jasiulevičienė, ReginaPolitologijos katedra Istorija / History
Šėporaitytė, DeimantėSocialinių mokslų fakultetas Istorija / History
Skirmantienė, AstaPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Istorija / History
Norkevičius, MindaugasPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Darbuotojas / EmployeeSaugumo ir užsienio politika, regionai ir regionalizmas, politika ir medijos, rizikos komunikacija, darnus vystymasis / Security and foreign policy, regions and regionalism, politics and media, risk communication, sustainable development
Kavoliūnaitė-Ragauskienė, EglėPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Istorija / History
Jurgelionytė, AušrinėPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Istorija / History
Žindžiūtė, IevaPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Istorija / HistoryViešasis administravimas / Public administration
Krupavičius, AlgisPolitologijos katedra Darbuotojas / EmployeeLyginamoji politika, viešoji politika, politinės partijos ir rinkimų studijos, kokybiniai ir kiekybiniai tyrimų metodai socialiniuose moksluose Comparative politics, political sociology, public policy, quantitative and qualitative research methods
Nugaraitė, AudronėViešosios komunikacijos katedra Darbuotojas / EmployeeIntegruota komunikacija, strateginė ir lyderystės komunikacija, ryšiai su visuomene, žurnalistikos transformacijos, socialinės medijos, profesinė etika / Integrated communication, strategic and leadership communication, public relations, journalism transformation, social media, professional ethics
Švarplys, AndriusPolitologijos katedra Istorija / HistoryEuropinės tapatybės / European identities
Greenspon, JaqViešosios komunikacijos katedra Darbuotojas / Employee
Sutkutė, RūtaPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Darbuotojas / EmployeePabėgėlių integracija, reprezentacijos, žiniasklaidos diskursas, socialinės medijos / Refugee integration, representations, media discourse, social media
Venclauskas, LinasPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Darbuotojas / EmployeeModernusis antisemitizmas Lietuvos visuomenėje, periodikos tyrinėjimai (nuo XIX a. antros pusės iki šių dienų), (ne)tolerancijos fenomenas Lietuvoje, holokausto Lietuvoje istorija / Modern antisemitism in Lithuanian society, periodic studies (from the second half of the 19th century to the present), phenomenon of (non) tolerance in Lithuania, history of the Holocaust in Lithuania
Žukaitė-Zelenkienė, GintarėPolitologijos katedra Darbuotojas / EmployeeLotynų Amerikos politika, socialiniai judėjimai, žmogaus teisės / Latin American politics, social movements, human rights
Leščauskaitė, VaidaPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Istorija / HistoryVietos savivalda, lobizmas / Local self-government, lobbying
Dvarionas, DžiugasSocialinio darbo katedra Darbuotojas / EmployeeSocialinė gerovė, socialinė politika, vaiko ir šeimos gerovė, bendruomeninio lygmens socialinių paslaugų plėtra, socialinė ekonomika ir pilietinė visuomenė, socialinis verslas ir socialinio darbo bendruomenėje vadyba.
Auškalnienė, LinaPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Darbuotojas / Employee
Jakštaitė-Confortola, GerdaPolitologijos katedra Darbuotojas / EmployeeTarptautiniai santykiai, JAV užsienio politika, Lietuvos užsienio politika / International relations, US foreign policy, Lithuanian foreign policy
Česnakas, GiedriusPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Istorija / History
Pukšto, AndžejPolitologijos katedra Darbuotojas / EmployeeRytų ir Centrinės Europos šalių politika / Eastern and Central European policy
Mažylis, LiudasViešojo administravimo katedra Istorija / HistoryEuropos integracija, vietinės valdžios institucijos / European integration, local authorities
Liekis, ŠarūnasPolitologijos katedra Darbuotojas / EmployeeIstorija, politologija, mažumų problematika, religijos politika, egodokumentacija / History, political science, minorities, religion politics, ego-documentation
Vinciūnienė, AušraViešosios komunikacijos katedra Istorija / History
Imbrasaitė, JūratėSociologijos katedra Darbuotojas / EmployeePokomunistinė transformacija, piliečių dalyvavimas, lyginamoji gerovės režimų analizė, socialinės politikos procesas ir analizė, viešoji teisė. / Post-communist transformation; citizen participation; comparative analysis of welfare regimes; social policy process and analysis; public law.
Pranaitytė, GiedrėPolitologijos katedra Darbuotojas / EmployeeKultūrinė diplomatija, viešoji diplomatija, Prancūzijos užsienio politika, vertimo ir politikos sąsajos, kultūros reiškinių analizė
Bocullo, DonataPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Darbuotojas / EmployeeTurizmas, vietos marketingas, šalies įvaizdžio formavimas ir komunikacija, kultūros politika, Europos Sąjungos kultūros politika, Europinės tapatybės formavimas ir komunikavimas, kūrybinės industrijos, kino industrija, vizualinė komunikacija / Tourism, local marketing, country image formation and communication, cultural policy, European Union culture policy, European identity formation and communication, creative industries, film industry, visual communication
Baločkaitė, RasaVytauto Didžiojo universitetas Istorija / HistoryDiskursyviniai galios santykiai, klasės, lyčių, rasės reprezentacija žiniasklaidoje, kolonializmo ir postkolonializmo studijos, sovietinio laikotarpio, tranzitologijos ir postkomunizmo studijos / Discursive power relations, classes, gender, race representation in media, studies of colonialism and postcolonialism, studies of the Soviet period, transitology and post-communism
Gajauskaitė, IevaPolitologijos katedra Istorija / History
Unikaitė-Jakuntavičienė, IngridaPolitologijos katedra Darbuotojas / EmployeePolitinė komunikacija, politinės kampanijos, rinkiminis elgesys, partijų ir kampanijų finansavimas, pilietybė, konfliktų sprendimas / Political communication, political campaigns, electoral behavior, party and campaign funding, citizenship, conflict resolution
Kalpokas, IgnasViešosios komunikacijos katedra Darbuotojas / EmployeePolitinė komunikacija, duomenys ir internetinės platformos, informacinis karas, medijų ir politinė filosofija / Political communication, data and online platforms, information warfare, political and media philosophy
Juraitė, KristinaViešosios komunikacijos katedra Darbuotojas / EmployeePosovietinės visuomenės ir žiniasklaidos transformacijos, medijų raštingumas, socialinės atsakomybės komunikacija, viešosios erdvės diskursai, kultūros ir visuomenės mediatizacijos procesai, vizualinė komunikacija, medijos, kultūra / Transformation of post-Soviet society and media, media literacy, social responsibility communication, public space discourses, cultural and societal mediatization processes, visual communication, media, culture
Balčytienė, AuksėViešosios komunikacijos katedra Darbuotojas / EmployeeŽiniasklaidos vaidmuo demokratijoje, žurnalistikos kultūros, Europos viešosios erdvės problematika, politinė komunikacija, informacijos ir komunikacijos politika, Rytų ir Vidurio Europa ir posovietinės erdvės transformacijos / Comparative aspects in studying political communication and journalism cultures, media system change, the development of European public sphere, information and communication policies as well as multicultural and multilingual journalism online
Rakutienė, SimaPolitologijos katedra Darbuotojas / EmployeeTarptautinės institucijos ir institucionalizmai, ES institucijos, ES kaimynystės politika, ES užsienio politika, regioninis ir tarp-regioninis bendradarbiavimas / International institutions and institutionalities, EU institutions, EU neighborhood policy, EU foreign policy, regional and interregional cooperation

 

  • previous
  • 1
  • next