Researchers


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-32 of 32 (Search time: 0.018 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Researcher profiles
FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Kavaliauskaitė, RūtaPsichologijos katedra Darbuotojas / Employee
Vaitkūnienė, LijanaSocialinių mokslų fakultetas Istorija / HistorySocialinių kognityvinių neuromokslų taikomieji tyrimai (organizacinis kognityvinis neuromokslinis požiūris); asmens socialinės informacijos apdorojimo ypatumai; sensorinio apdorojimo jautrumas; kognityvinis/pažintinis stilius; vadovavimo ir lyderystės komunikacijos tyrimai (vadovo/lyderio – darbuotojų komunikavimas, lyderystės komunikacija, vadovo/lyderio komunikacijos efektyvumas, motyvuojanti komunikacija / vadovo motyvuojantis kalbėjimas; paradoksinė komunikacija ir t.t.); asmens elgesys darbe / veikloje, asmens darbo /veiklos atlikimas (efektyvumas, produktyvumas ir kita). / Applied studies of social cognitive neurosciences (the organizational cognitive neuroscience approach ); social information processing; Sensory processing sensivity; cognitive style; leadership communication research (head/leader – employees communication; leaders communication effectiveness; leader motivating language (motivational communication); paradoxical and double-bind communication, etc.); human behavior at work; human work performance (or performance in other activities; efficiency, productivity).
Cirtautienė, LinaSocialinių mokslų fakultetas Darbuotojas / EmployeeVadovavimo ir lyderystės psichologija; Psichologiniai ir organizaciniai vadovavimo efektyvumo veiksniai; Efektyvi lyderystė tarpkultūriniame kontekste; Lyderystė IT sektoriuje
Goštautas, AntanasVytauto Didžiojo universitetas Istorija / History
Valiūnė, DovilėPsichologijos katedra Darbuotojas / Employee
Magelinskaitė, ŠarūnėSocialinių mokslų fakultetas Istorija / History
Šmitas, AndriusPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeSubjektyviai vertinamą gerovę veikiantys biopsichosocialiniai veiksniai; Asmenybės bruožų reikšmė asmens funkcionavimui; Biologinių rodiklių reikšmė psichologiniams reiškiniams. / Positive psychosocial factors of human functioning. >
Alčiauskaitė, LauraPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeMotyvavimo pokalbis ir jo taikymo galimybės praktikoje; Su sveikata susijęs elgesys; Negalios psichologija; Fizinę negalią turinčių asmenų psichosocialiniai resursai ir jų skatinimas. / Motivational interviewing and its implementation in practice; health related behaviour; the psychology of disabilties; psychosocial recources of people with physical disabilities.
Urvelytė, EglėSocialinių mokslų fakultetas Darbuotojas / Employee
Kovalčikienė, KristinaŽemės ūkio akademija Darbuotojas / EmployeeAsmens atitikimas darbui/profesijai; Profesinis identitetas bei psichologinių charakteristikų svarba profesinio identiteto formavimuisi; Mąstymo stilių reikšmė įvairiose darbo ir mokymosi aplinkose; Darbo/mokymosi motyvacija; Pasitenkinimas darbu/studijomis. / Professional/career interests; Professional identity, the importance of psychological characteristics for professional identity formation; The impact of thinking styles in human resource management and education; Working/learning motivation; Job/studies satisfaction.
Balsevičienė, BirutėSocialinių mokslų fakultetas Istorija / History
Čepukienė, ViktorijaPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeĮ sprendimus sutelkta trumpalaikė terapija (praktika ir moksliniai tyrimai; susitelkimo į sprendimus požiūrio taikymas ir tyrimai įvairiuose kontekstuose); Į sprendimus sutelktos savipagalbos metodo kūrimas, pritaikymas įvairioms klientų grupėms, veiksmingumo tyrimai; Šeimos psichologija (įvairūs tėvų-vaikų bei poros santykių / sąveikų aspektai); Globojamų paauglių psichologinio atsparumo ypatumai. / Solution-Focused Brief Therapy research and practice in different contexts (individual, pair, family, community); solution-focused self-help: theoretical premises, outcome studies; resilience (of foster care adolescents); family psychology.
Gustainienė, LoretaPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeePozityvūs psichologiniai ir socialiniai su asmens sveikata ir darbo aplinka susiję veiksniai; Psichosocialiniai rizikos veiksniai darbe. / Positive psychosocial factors of human functioning within the context of organizational, school and health psychology; psychosocial risk factors at work.
Paluckaitė, UgnėPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeSavęs atskleidimo tyrimai, rizikingo elgesio internete tyrimai, bendravimo psichologijos tyrimai. / Self-disclosure research; risky behaviour on the Internet; interpersonal communication research.
Kern, Roy MPsichologijos katedra Istorija / History
Misiūnienė, JurgaPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeKognityvinė psichologija: psichologinių intelekto, kūrybiškumo, dėmesio ir kalbos (skaitymas, rašymas, kalbėjimas) tyrimai. Gabių vaikų identifikavimas ir savijautos ugdymo įstaigoje tyrimai. Veiksniai, lemiantys intelektinių gabumų realizavimą bei pasiekimų akademinėje veikloje lygį mokykliniame ir jauno suaugusiojo amžiuje. Psichologiniai brandumo mokyklai aspektai. / Cognitive psychology: psychological aspects of intelligence, creativity, and language (reading, writing, speaking); identification of gifted children and their feeling in educational settings; factors determining realization of intellectual and creative abilities and level of academic achievements in child and young adult ages; psychological factors related to the school readiness.
Zajančkauskaitė-Staskevičienė, LoretaPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeLigos suvokimas, prisitaikymas prie ligos, emocijų ir elgesio sunkumai. / Topics of aggressiveness and self-esteem; peculiarities of self and illness perception of patients with various diseases.
Legkauskas, VisvaldasPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeSavimonė, tapatumas, susivokimas; Veiksniai, turintys įtakos romantinių santykių stabilumui ir kokybei; Socialinė įtaka ir manipuliacija; Kūrybiškumas; Veiklos motyvacija. / Psychological aspects of identity; factors associated with relationship satisfaction; development of social competence; motivation; creativity; social influence and manipulation.
Kravčenko, KarinaSocialinių mokslų fakultetas Darbuotojas / Employee
Žardeckaitė-Matulaitienė, KristinaPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeePsichologinių intervencijų efektyvumo vertinimas; Rizikingo elgesio tyrimai (narkotinių medžiagų vartojimas, rizikingas seksualinis elgesys, pavojingas vairavimas, emigracija); Lyčių problematika psichologijoje (lyčių skirtumų ir panašumų tyrimai, lyčių stereotipai bei jų reikšmė asmeniui); Bendravimo psichologijos tyrimai (tarpasmeninių santykių užmezgimo, palaikymo ir nutraukimo apsektai; žodinės ir nežodinės komunikacijos elementų tyrimai, įvairių bendravimo komponentų ryšys su pasitenkinimu santykiais); Religijos psichologijos tyrimai (religingumo ir dvasingumo skirtingais amžiaus tarpsniais analizė, religingumo reikšmė asmens psichologinei savijautai bei jo tarpasmeniniams santykiams); konsultavimo psichologijos tyrimai. / Effectiveness of psychological interventions; psychological aspects of risky behaviour (drug usage, risky sexual behaviour, risky driving, emigration); interpersonal communication research (interpersonal relationships, verbal and nonverbal communication, relationship satisfaction); gender issues in psychology research (gender similarities and differences, gender stereotypes); research in religiosity/spirituality; counselling psychology research.
Pakrosnis, RytisPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeĮ sprendimus sutelkta trumpalaikė terapija (Solution-Focused Brief Therapy): teorija, praktika, efektyvumo tyrimai, taikymo įvairiose srityse (psichoterapijoje, šeimos konsultavime, savipagalbos tikslais, švietimo, sveikatos priežiūros, verslo organizacijose) galimybės; Psichoterapijos efektyvumo, poveikio mechanizmų tyrimai; Konstruktyvizmas psichologijoje; Pozityvioji psichologija; laisvos valios problema psichologijoje / Solution-Focused Brief Therapy: theory, practice, outcome research, application in different contexts (psychotherapy, family therapy, self-help, education, health care, organisations); psychotherapy outcome, process research; positive psychology; psychology of free will.
Kepalaitė, AlbinaŠvietimo akademija Darbuotojas / EmployeeAsmenybės funkcionavimo ypatumai (prieraišumo stilius; A. Adlerio asmenybės sampratos reiškiniai; emocinių išgyvenimų ypatumai; streso ir jo įveikos ypatumai; refleksijos ypatumai, atidėliojimo ypatumai). / Personality peculiarities (attachment style, development, therapy in the frame of individual psychology, role theory, stress and coping, reflection, procrastination).
Morkevičiūtė, ModestaPsichologijos katedra Darbuotojas / Employee
Jarašiūnaitė-Fedosejeva, GabijaPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeMokslinių interesų kryptys: Emocinis ir fiziologinis atsakas į stresorius; Fiziologinis reaktyvumas; Streso įveika; A tipo elgsena; Eksperimentinė psichologija. / Stress, psychophysiological response to stressors, stress management and the aspects of coping with stress, effectiveness of relaxation techniques; psychological factors related to the diseases’ development; type A personality; biofeedback; neurofeedback; experimental psychology.
Šinkariova, LiudaPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeAsmens psichosocialinio funkcionavimo ypatumai bei psichosocialinės reabilitacijos galimybės įvairiose tiriamųjų grupėse; Įvairių psichologinių ir elgesio sunkumų nesiekiančių klinikinio lygmens (depresiškumo, nerimastingumo, impulsyvumo, socialinio nerimo, vienišumo, potrauminio streso simptomų, įkyrių minčių, savireguliacijos, miego sunkumų, priklausomybių nuo psichoaktyviųjų medžiagų, pirkimų, azartinių lošimų, interneto) tyrimai įvairiose socialinėse demografinėse grupėse; Vaikų ir paauglių psichosocialinės adaptacijos sunkumų tyrimai. / Psychological factors peculiarities and psychological interventions efficiency of psychosocial rehabilitation; non-clinical psychological and behavioural difficulties research in various sociodemographic groups; the research of children and adolescents psychosocial adaptation.
Stelmokienė, AurelijaPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeVadovavimo psichologija (teoriniai požiūriai vadovavime, vadovavimo efektyvumo vertinimas, vadovų vystymas, vadovavimo ir tėvų auklėjimo stilių dermė); Organizacijų vystymas remiantis žmogiškaisiais ištekliais (psichologinė darbuotojų gerovė); Darbo-šeimos sąveika; Socialinio suvokimo ypatumai (organizacinės psichologijos tyrimuose). / Leadership psychology (effectiveness assessment from the perspective of different leadership theories); peculiarities of social perception in the context of organizational psychology; work-family interface; organization development and psychological well being of employees.
Perminas, AidasPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeMokslinių interesų kryptys: įvairių asmenų grupių (suaugusių, vaikų, sergančiųjų ir kt.) streso bei įveikimo ypatumai, su nepalankiu sveikatai elgesiu (rūkymu, alkoholio vartojimu, mažu fiziniu aktyvumu ir kr.) susiję psichosocialiniai veiksniai, sirgti linkusios asmenybės (tipai A, C, D, aleksitimija) psichosocialiniai ypatumai, su pasitenkinimu kūnu bei valgymo elgesiu susiję psichosocialiniai veiksniai, asmenybės savybių (perfekcionizmo, narcisizmo, empatiškumo, dvasingumo, pykčio, nerimastingumo, depresiškumo, iracionalių įsitikinimų ir kt.) reikšmė psichosocialinei adaptacijai, įvairių psichologinių intervencijos metodų (relaksacijų, grupinių psichologinių intervencijų ir kt.) efektyvumo tyrimai. / Stress, stress management and the aspects of coping with stress in various groups of individuals (e.g. aspects of children’s, adults’, students’ stress management); psychological factors related to the diseases’ development; evaluation of the effectiveness of behaviour change intervention in psychological diseases’ prevention; personality traits related to the disease development; disease-prone personality; psychosocial factors related to eating behaviours and body image satisfaction; the effectiveness of psychological interventions.
Bukšnytė-Marmienė, LoretaPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeAsmens psichosocialinės adaptacijos problemos; Vyresnių klasių mokinių savijauta ar kitos psichosocialinės adaptacijos problemos mokykloje; Komunikacija organizacijoje, asmens atitikimo darbo vietai/organizacijai problema, darbuotojų atranka, darbo efektyvumą lemiantys veiksniai ir kitos organizacinės psichologijos temos; Konfliktų diagnostika ir jų valdymas; Karjeros valdymo, profesinio identiteto tematika. / Psychosocial functioning of personality; psychological correlates of job performance; counselling of organization; senior students’ psychosocial adaptation in school; diagnostic of conflicts and their management; career management; professional identity.
Šeibokaitė, LauraPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeRizikingo vairavimo ypatumai; Rizikingas elgesys paauglystėje ir suaugusiame amžiuje; Paauglystės amžiaus tarpsnio ypatumai; Emigracijos psichologiniai veiksniai. / Risky driving; psychosocial correlates of risk taking behavior in childhood, adolescence and adulthood; developmental features in adolescence; psychological aspects of emigration.
Markšaitytė, RasaPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeEmigracijos veiksniai ir priežastys; Emigracinės nuostatos; Rizikingo vairavimo prielaidos bei pasekmės; Bendravimo įgūdžių mokymas kaip tabako, alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencija; Psichologinių asmens savybių ir kognityvinių gebėjimų įvertinimas. / Emigration: factors, causes, emigrational attitudes; risky driving; communication skills education and drug prevention; assessment of personality traits and cognitive skills.
Endriulaitienė, AuksėPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeLyderystė ir vadovavimas organizacijoje, psichologinės rizikingo elgesio kelyje prielaidos bei pasekmės. / Psychosocial correlates of safe and risky behaviour on the road across life span; psychological correlates of leadership and organizational commitment; teamwork in organizations; mental health stigma in occupational settings.
Slavinskienė, JustinaPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeRizikingą vairavimą lemiantys psichologiniai veiksniai; Sveikatai nepalankus elgesys (priklausomybės); Lyčių psichinių mechanizmų ir elgesio skirtumų analizė; Psichologiniai žmogaus įvertinimo metodai. / Research of psychological factors, related to risky driving; research of various health non – related behavior; psychological assessment methods.

 

  • previous
  • 1
  • next