Researchers


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-31 of 31 (Search time: 0.011 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Researcher profiles
FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Lyzenko, DarjaSocialinių mokslų fakultetas Istorija / History
Mejerė, OksanaSocialinių mokslų fakultetas Istorija / History
Baltrušaitytė, RenidaSociologijos katedra Darbuotojas / Employee
Čubrinskas, VytisSociologijos katedra Darbuotojas / EmployeeMigration and diaspora studies; ethnicity, nationalism and cosmopolitanism; politics of identity, heritage and social memory; post-socialist and postcolonial processes in Europe; Asia and Northern America; history, epistemology and politics of sociocultural anthropology and ethnology.
Šliavaitė, KristinaSociologijos katedra Darbuotojas / EmployeeEtniškumas, etniniai procesai Lietuvoje ir Baltijos šalyse, etniškumas, socialinė įtrauktis ir atskirtis, švietimo antropologija, socializmo ir post-socializmo antropologija, jaunimo (sub)kultūros, deindustrializacija, rizikos sampratos. / Ethnicity; ethnic processes in Lithuania and the Baltic States; social inclusion and exclusion; education anthropology; anthropology of socialism and post-socialism’ youth (sub) culture; deindustrialization; risk concepts.
Eidukevičiūtė, JulijaSocialinio darbo katedra Darbuotojas / EmployeeSocialinio darbo studentų mokomoji praktika, pagalba vaikui ir šeimai vaikų dienos centruose, socialinio darbuotojo profesinis identitetas.
Naujanienė, RasaSocialinio darbo katedra Darbuotojas / EmployeePalyginamasis socialinis darbas su šeima, gerontologinis socialinis darbas, socialinių paslaugų organizacijų veiklos ir žmogiškųjų išteklių plėtotė, darbo kokybės tyrimai, socialinio darbuotojo identitetas.
Vyšniauskytė-Rimkienė, JorūnėSocialinio darbo katedra Darbuotojas / EmployeeSocialinis darbas švietimo, globos sistemoje, socialinių gebėjimų lavinimo technologijos ir tyrimai, socialinis darbas su grupe ir šeima, jaunimu, socialinių darbuotojų profesinis rengimas.
Malinauskas, GedasSocialinio darbo katedra Darbuotojas / EmployeeŠeimos narių patirtys migracijos procese, patirties rekonstrukcija naudojantis naratyvo metodologija, neįgaliųjų integracija ir įgalinimas (bendruomeninės socialinės paslaugos neįgaliesiems).
Liobikienė, Nijolė TeresėSocialinio darbo katedra Istorija / HistoryPosovietinės socialinės kaitos procesai, pilietiškumo raiška ir nevyriausybinės organizacijos, krizių intervencija, šeimos raidos dinamika ir socialinis darbas su šeima, traumos ir potrauminis stresinis sindromas. / Post-soviet society transitions, expression of public spirit and NGOs, crisis intervention, family development dynamics and social work with families, traumas and post-traumatic stress disorder.
Mažeikienė, NataljaSocialinio darbo katedra Darbuotojas / EmployeeLyčių aspektas socialiniame darbe, feministinis ir kritinis socialinis darbas, socialinio darbo teorijos, tarptautinis ir tarpkultūrinis socialinis darbas, kokybinių tyrimų metodų (autobiografinis tyrimas, autoetnografija, naratyvinis tyrimas, grindžiamoji teorija) taikymas socialiniame darbe.
Ivanauskienė, VioletaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeePriklausomybės ligų priežastys, pagalba, prevencija, socialinis darbas su šeima bei švietimo sistemos institucijose, sociokultūrinės problemos globaliame kontekste, tarptautinis socialinis darbas.
Baltrušaitytė, GiedrėSociologijos katedra Darbuotojas / EmployeeSveikatos ir psichikos sveikatos sociologija, medikalizacija, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos politika, visuomenės raida ir sveikata, sveikata ir socialinė atskirtis, pacientų pasitenkinimas sveikatos priežiūra. / Medical and mental health sociology; medicalization; health care reforms; health policy; societal development and health; health and social exclusion; patient satisfaction with healthcare services.
Civinskas, RemigijusViešojo administravimo katedra Darbuotojas / EmployeeViešųjų organizacijų pokyčiai, viešasis sektorius, NVO veiklos / Changes in public organizations, public sector, NGO activities
Tamutienė, IlonaViešojo administravimo katedra Darbuotojas / EmployeeSveikatos politika, alkoholio kontrolės politika, žmogaus raida, vaikų socialinė rūpyba ir teisės / Health policy, alcohol control policy, human development, child welfare and rights
De Munck, Victor CSociologijos katedra Istorija / History
Snieškienė, DalijaSocialinio darbo katedra Istorija / History
Ruškus, JonasSocialinio darbo katedra Darbuotojas / EmployeeNegalios studijos ir žmogaus teisės, socialinės aprėpties ir edukacinių įgalinančių aplinkų kūrimas, dalyvaujančio veiklos tyrimo metodologija ir praktika.
Motiečienė, RobertaSocialinio darbo katedra Darbuotojas / EmployeePsichosocialinių veiksnių socialinėse įstaigose analizės tyrimai, socialinio darbo su šeima praktikos tyrimai; socialinių paslaugų srities tyrimai.
Kuznecovienė, JolantaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeTautinės ir etninės tapatybės konstravimas, Lietuvių imigrantų integracijos naujose visuomenėse procesai, sociologiniai darbo aspektai, religingumo raiškos formos šiuolaikinėje visuomenėje, valstybės ir bažnyčios santykiai. / Development of national and ethnic identity; processes of integration of Lithuanian immigrants into new societies; sociological aspects of work; forms of religiosity in modern society; state and church relations.
Imbrasaitė, JūratėSociologijos katedra Darbuotojas / EmployeePokomunistinė transformacija, piliečių dalyvavimas, lyginamoji gerovės režimų analizė, socialinės politikos procesas ir analizė, viešoji teisė. / Post-communist transformation; citizen participation; comparative analysis of welfare regimes; social policy process and analysis; public law.
Varžinskienė, LauraVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeSocialinio darbo profesija; socialinis darbas su šeima, socialinis darbas su neįgaliais asmenimis, negalios fenomenas, socialinių darbuotojų kompetencijos ypatumai, socialinis darbas su jaunimu.
Legkauskas, VisvaldasPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeSavimonė, tapatumas, susivokimas; Veiksniai, turintys įtakos romantinių santykių stabilumui ir kokybei; Socialinė įtaka ir manipuliacija; Kūrybiškumas; Veiklos motyvacija. / Psychological aspects of identity; factors associated with relationship satisfaction; development of social competence; motivation; creativity; social influence and manipulation.
Bučaitė-Vilkė, JurgaSociologijos katedra Darbuotojas / EmployeePilietinės visuomenės problemos, (decentralizacija, valdymas), demokratizacijos procesai, vietos bendruomenių raida, socialinių tinklų tyrimai, ekonomikos sociologija. / Civil society issues (decentralization, governance); democratization processes; development of local communities; research on social networks; sociology of economics.
Indriliūnaitė, RasaSociologijos katedra Darbuotojas / EmployeeBenamystė, socialinės atskirties grupių studijos, socialinė nelygybė, miesto sociologija, jaunimo politika. / Homelessness; studies of social exclusion groups; social inequality; urban sociology; youth policy.
Dryžaitė, IevaSociologijos katedra Darbuotojas / Employee
Leonavičius, VyliusSociologijos katedra Darbuotojas / EmployeeModernizacijos teorijos ir moderniosios visuomenės kaita, moderniosios Lietuvos visuomenės transformacija, sociologijos ir socialinio pažinimo teorijos, grupės ir asmens tapatybė, sveikatos sociologija, aukštojo mokslo sociologija, aplinkosaugos sociologija. / Modernization theory and the change in modern society; transformation of modern Lithuanian society; theories of sociology and social cognition; personal and group identity; medical sociology; sociology of higher education; environmental sociology.
Genys, DainiusSociologijos katedra Darbuotojas / Employee
Ališauskienė, MildaPolitologijos katedra Darbuotojas / EmployeeReligijos sociologija ir antropologija, religinis pliuralizmas ir fundamentalizmas, naujosios religijos, deviacijų sociologija. / Sociology and anthropology of religion; religious diversity and religious fundamentalism; religion and politics; new religions; role of religion in post-communist society; sociology of deviance; human rights.
Tereškinas, ArtūrasSociologijos katedra Darbuotojas / EmployeeKultūros sociologija, lyčių sociologija, vyrų studijos, popkultūros studijos, socialinės atskirties ir mažumų grupių studijos. / Cultural sociology; sociology of gender; sociology of emotions; men’s studies; pop culture studies, social exclusion and minority group studies.
Žilys, ApolonijusSociologijos katedra Darbuotojas / EmployeeModernizacijos diskursas, miesto sociologija, gerovės valstybės diskursas ir stratifikacija, industrializacija ir post-fordizmas. / Discourse of modernization; urban sociology; discourse and stratification of the welfare state; industrialization and post-fordism.

 

  • previous
  • 1
  • next