Researchers


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-33 of 33 (Search time: 0.011 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Researcher profiles
FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Platačiūtė, VijaPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Istorija / History
Antanaitis, ArūnasIstorijos katedra Darbuotojas / Employee
Dvorak, JaroslavVytauto Didžiojo universitetas Istorija / History
Jovaišienė, DianaHumanitarinių mokslų fakultetas Darbuotojas / Employee
Kuzmickaitė, Daiva KristinaViešojo administravimo katedra Istorija / History
Dačiolienė, IngridaSociologijos katedra Darbuotojas / Employee
Kripienė, IevaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / Employee
Daukšas, DariusSociologijos katedra Istorija / History
Žindžiūtė, IevaPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Istorija / HistoryViešasis administravimas / Public administration
Aurylaitė, KristinaUžsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra Darbuotojas / EmployeeŠiuolaikinė dramaturgija, dramaturgijos teorijos; Kanados ir Pietų Afrikos literatūra, kultūra; etninių mažumų literatūra; postkolonializmo, multikultūralizmo studijos; vizualumo aspektai šiuolaikinėje literatūroje; naratologija, kinematografinis, skaitmeninis naratyvas Contemporary dramaturgy, dramaturgy theories; Canadian and South African literature, culture; ethnic minority literature; postcolonialism, multicultural studies; aspects of visuality in contemporary literature; naratology, cinematographic, digital narrative
Danytė, Milda-JulijaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeLietuvių diasporos istorija, kultūra, literatūra, tapatybės problematika. Žemaitės kūryba, feminizmas. Populiarios literatūros žanrai, ypač detektyviniai romanai įvairių šalių lyginamajame kontekste, Vaikų ir paauglių literatūra anglų kalba. Literatūrinio vertimo problematika
Bučinskytė, IlonaVytauto Didžiojo universitetas Istorija / HistoryLietuvių išeivijos, ypač jos katalikiškosios srovės, istorija, Katalikų Bažnyčios socialinis mokymas, migracijos istorija, šiuolaikinės migracijos tendencijos History of Lithuanian emigration, especially Catholic current emigration, social teaching of Catholic Church, migration history, trends of contemporary migration
Vaicekauskas, ArūnasKultūrų studijų katedra Darbuotojas / EmployeeLietuvių etnoso ir kultūros genezė, ritualinių elgsenos formų ir šventinio kalendoriaus kaita, tradicijos išradinėjimas, karnavalinės kultūros raiška, etninės tradicijos reprezentavimas šiuolaikinėje visuomenėje
Čubrinskas, VytisSociologijos katedra Darbuotojas / EmployeeMigration and diaspora studies; ethnicity, nationalism and cosmopolitanism; politics of identity, heritage and social memory; post-socialist and postcolonial processes in Europe; Asia and Northern America; history, epistemology and politics of sociocultural anthropology and ethnology.
Dapkutė, DaivaLietuvių išeivijos institutas Darbuotojas / EmployeeIdėjinė ir politinė lietuvių veikla emigracijoje liberalioji lietuvių išeivijos srovė / Lithuanian idea and political activity in emigration liberal stream of Lithuanian emigrants
Drunga, Mykolas-JurgisLietuvių išeivijos institutas Darbuotojas / EmployeeObjektyvumas ir subjektyvumas žiniasklaidoje ir socialiniuose moksluose, užsienio ir Lietuvos diasporos žiniasklaida / Objectivity and subjectivity in the media and social sciences, foreign and Lithuanian diaspora media
Pivoras, SauliusVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeViešojo valdymo ir viešosios politikos teorijos, valstybės tarnybos sistemos ir reformos, viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymas, administraciniai tapatumai ir kompetencijos, skandinaviškasis modelis, Lietuva Švedijos Baltijos politikoje / Theories of public administration and public policy, civil service systems and reforms, public sector human resource management, administrative identities and competencies, Scandinavian model, Lithuania in Swedish Baltic politics
Buckley, IrenaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeXIX amžiaus lietuvių literatūra, retorika ir komunikacija, mitopoetiniai diskursai, senoji Lietuvos literatūra
Skirius, JuozasŠvietimo akademija Darbuotojas / EmployeeLietuvos ir JAV santykiai 1918-1940 m., JAV lietuvių politinė ir ekonominė veikla XX a., Lietuvos diplomatijos istorija 1918-1940 m. / Lithuania and USA relations 1918-1940, American Lithuanians political and economical activities in the 20th century, History of Lithuanian diplomacy in 1918-1940
Raškauskas, KęstutisIstorijos katedra Darbuotojas / Employee
Kuznecovienė, JolantaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeTautinės ir etninės tapatybės konstravimas, Lietuvių imigrantų integracijos naujose visuomenėse procesai, sociologiniai darbo aspektai, religingumo raiškos formos šiuolaikinėje visuomenėje, valstybės ir bažnyčios santykiai. / Development of national and ethnic identity; processes of integration of Lithuanian immigrants into new societies; sociological aspects of work; forms of religiosity in modern society; state and church relations.
Milerytė, GiedrėIstorijos katedra Istorija / History
Kuizinienė, DaliaLituanistikos katedra Darbuotojas / EmployeeIšeivijos literatūra ir kultūra, literatūros kritika, populiarioji kultūra
Janauskas, GiedriusRegionistikos katedra Darbuotojas / EmployeeŠaltojo karo laikų diplomatija, Baltijos emigrantų politinės veiklos po Antrojo Pasaulinio karo, Baltijos jūros regiono formavimas(is) / Cold War diplomacy, Baltic émigrés political actions since World War II, Baltic Sea region formation
Kasperavičiūtė, VitalijaHumanitarinių mokslų fakultetas Darbuotojas / EmployeeLietuvos emigracijos istorija, migracijos politikos istorija, Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. istorija
Žukienė, RasutėMenotyros katedra Darbuotojas / EmployeeModernizmo dailės raida Rytų Europoje, Lietuvos dailės raida XX amžiuje, Lietuvos dailės istorija, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba Europos meno kontekstuose, Baltijos šalių (Lietuvos, Lenkijos, Latvijos) kultūrų tarpusavio ryšiai, Lietuvos egzilio dailės istorija ir šiandieniniai procesai, šiuolaikinio Lietuvos ir Europos meno raida, sociokultūriniai procesai XX - XXI a. dailėje / Development of modernism in Eastern Europe, development of Lithuanian art in the 20th century, history of Lithuanian art, works of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis in the context of European art, intercultural relations of the Baltic States (Lithuania, Poland, Latvia), history of Lithuanian exile art and today's processes, contemporary Lithuanian and European art development, socio-cultural processes in the 20th century art
Čičelis, RamūnasLituanistikos katedra Darbuotojas / Employee
Grigaravičiūtė, SandraŠvietimo akademija Istorija / HistoryXX a. Lietuvos diplomatijos istorija, Lietuvos ir Skandinavijos santykiai XX a., Lietuvos užsienio politika 1918–1940 m., Lietuvos konsulinis tinklas Skandinavijos šalyse 1921–1940 m. / History of Lithuanian diplomacy in the 20th century, Relations between Lithuania and Scandinavian countries: 20th c., Lithuanian foreign policy, 1918–1940, Lithuanian consular network in Scandinavian countries, 1921–1940
Petraitytė-Briedienė, AstaLietuvių išeivijos institutas Darbuotojas / Employee1918–1940 m. m. Lietuvos istorija, Lietuvos diplomatijos istorija ir užsienio šalių diplomatinio korpuso Lietuvoje veikla, 1940–1991 m. m. lietuvių išeivijos istorija, Lietuvos diplomatinės tarnybos išeivijoje veikla History of Lithuania, history of Lithuanian diplomacy and activities of the foreign diplomatic corps in Lithuania in 1918-1940; history of Lithuanian emigration, activities of Lithuanian diplomatic service in emigration in 1940-1991
Balandis, EgidijusIstorijos katedra Darbuotojas / Employee
Genys, DainiusSociologijos katedra Darbuotojas / Employee
Aleksandravičius, EgidijusIstorijos katedra Darbuotojas / EmployeeIstoriografija ir atmintis šiandieniame pasaulyje; sąmoningumo istorija egzilyje ir priklausomybės metais; pilietinės visuomenės atsiradimas ir Lietuvos atgimimas XIX - XX a.
Juraitė, KristinaViešosios komunikacijos katedra Darbuotojas / EmployeePosovietinės visuomenės ir žiniasklaidos transformacijos, medijų raštingumas, socialinės atsakomybės komunikacija, viešosios erdvės diskursai, kultūros ir visuomenės mediatizacijos procesai, vizualinė komunikacija, medijos, kultūra / Transformation of post-Soviet society and media, media literacy, social responsibility communication, public space discourses, cultural and societal mediatization processes, visual communication, media, culture

 

  • previous
  • 1
  • next