Researchers


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 856 (Search time: 0.186 seconds).
:
Relevance

 

Researcher profiles
FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Pipiras, NerijusŠvietimo akademija Darbuotojas / Employee
Gurskienė, OdetaŠvietimo akademija Istorija / History
Tamošaitis, MindaugasŠvietimo akademija Istorija / History
Gudžinskienė, VidaŠvietimo akademija Istorija / History
Veršinskienė, RenataEdukologijos tyrimų institutas Istorija / History
Dukynaitė, RitaŠvietimo akademija Istorija / History
Ušpurienė, Aistė-BarboraEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeeŠokėjų ugdymas, sportas, sveikatinimas, laisvalaikis / Education, learning, sport, health, dance, leisure activities
Greenspon, RasaŠvietimo akademija Darbuotojas / Employee
Rinkauskienė, ReginaMokytojų rengimo institutas Darbuotojas / EmployeeDialektologija, morfologija, senieji raštai, kalbos istorija / Lithuanian dialects, morphology, old texts, language history
Stonis, Jonas RimantasŠvietimo akademija Istorija / History
Diškus, ArūnasŠvietimo akademija Istorija / History
Vaičiulienė, AldonaŠvietimo akademija Istorija / HistoryAsmenybės raida, identiteto raida, tarpasmeniniai santykiai / Personality development, identity development, interpersonal relationships
Ruškytė, DžiuljetaŠvietimo akademija Darbuotojas / Employee
Ralys, KęstutisŠvietimo akademija Istorija / History
Kazragytė, VidaŠvietimo akademija Darbuotojas / EmployeeTeatro pedagogika, mažų vaikų vaidyba, meninio ugdymo teorija, meninio ugdymo programos / theatre pedagogy, role playing of young children, arts education theory, arts education curriculum
Kudinovienė, JolitaŠvietimo akademija Darbuotojas / Employee
Autukevičienė, BirutėMokytojų rengimo institutas Darbuotojas / EmployeeIkimokyklininis ir priešmokyklinis ugdymas, mentorystė mentoriaus kompetencijos pedagoginė praktika / mentoring, mentor competences, pre-school and pre-primary education, teaching practice
Buitkienė, JaninaŠvietimo akademija Istorija / History
Verikaitė-Gaigalienė, DaivaMokytojų rengimo institutas Istorija / HistoryDiskurso lingvistika, lingvistinė pragmatika, Anglų kalbos mokymo metodika, CLIL / Discourse analysis, linguistic pragmatics, ELT methodology, and CLIL
Abramauskienė, JolantaMokytojų rengimo institutas Darbuotojas / EmployeeMuzikinis ugdymas, muzikos didaktika, pradinių klasių mokytojų muzikinis rengimas, muzikos mokymosi motyvacija, inegravimas, muzikos kompiuterinės technologijos / Music education, didactics of music, musical training of primary school teachers, motivation of music learning, integration, computer technology of music
Vilkelienė, AldonaMokytojų rengimo institutas Darbuotojas / Employee
Pileckas, MarijusŠvietimo akademija Darbuotojas / EmployeeLietuvos kraštovaizdžio kaita, saugomos teritorijos, šlapynės, geografinės informacinės sistemos (GIS) / Landscape change, protected areas, wetlands, geoinformatics (GIS)
Alekna, DariusŠvietimo akademija Istorija / History
Balevičiūtė, RūtaŠvietimo akademija Istorija / HistoryPedagoginė praktika, fizinis aktyvumas, gimnastika, aerobika, ritminis ugdymas, sveikatos ugdymas / Pedagogical practice, physical activity, gymnastics, aerobics, rhythmic education, health education
Cidzikaitė, DaliaŠvietimo akademija Istorija / HistoryLietuvių kalba kaip užsienio kalba / Lithuanian language as a second language
Lietuvių išeivijos literatūra / Lithuanian émigré literaturee as a second language
Diasporos studijos / Diaspora studies
Černiuvienė, RimaŠvietimo akademija Darbuotojas / EmployeeSocialinė pedagoginė pagalba šeimai
Giparaitė, JuditaŠvietimo akademija Darbuotojas / EmployeeGramatika / Grammar
Kontrastinė lingvistika / Contrastive linguistics
Tekstynų lingvistika / Corpus linguistics
Gramatiniai ryšiai / Grammatical relations
Salienė, VilijaŠvietimo akademija Istorija / HistorySocialiniai mokslai/Social Sciences; Edukologija / Educology
Malonaitis, ArvydasMokytojų rengimo institutas Darbuotojas / EmployeeGeležies amžiaus baltų visuomenės istorija / History of the Iron Age Baltic society
Įrankių ir ginklų tipologija ir ergonomika / Typology and ergonomics of tool and weapon
Senosios technologijos / Old technology
Matonienė, RasaŠvietimo akademija Darbuotojas / EmployeeKalbų tipologija, vertimas, gramatika / Language typology, translation, grammar
Pažusienė, IevaŠvietimo akademija Darbuotojas / EmployeeVaiko žaidimo pedagogika, kūdikių ir ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas, bendradarbiavimas su šeima, vaiko teisių apsauga/ Pedagogy of child’s play, infant and toddler education, communication between family and kindergarten, child’s rights protection
Petkevič, GendrikŠvietimo akademija Istorija / HistoryKomparatyvistika (baltarusių, lietuvių ir rusų literatūra), tautosaka (vaikų tautosaka), rusų kalbos didaktika, autorinės dainos žanras, Vilniaus kultūrinis gyvenimas / Comparative studies (Belarusian, Lithuanian, and Russian literature), folklore (children’s folklore), Russian language didactics, ‘bard’ music, VIlnius cultural life
Pumputis, DaliusŠvietimo akademija Istorija / HistoryImčių metodai / Survey statistics
Radzevičienė, AldonaŠvietimo akademija Istorija / HistoryRegimasis suvokimas, Geštalto psichologija, pažinimo psichologija / Visual perception, Gestalt psychology, Cognitive psychology
Gerulaitis, VirginijusŠvietimo akademija Darbuotojas / EmployeeUpių slėnių struktūra ir apgyvendinimas, antropogeniniai kraštovaizdžiai, turizmo geografija, geografijos didaktika / Structure and accommodation of river valleys, anthropogenic landscapes, geography of tourism, didactics of geography
Ivanauskas, AudriusŠvietimo akademija Darbuotojas / EmployeeNėščiųjų psichologija / Psychology of pregnancy
Edukacinė psichologija / Educational psichology
Sveikatos psichologija / Psychology of health
Saikauskienė, AlbinaŠvietimo akademija Istorija / HistoryPedagoginė psichologija, raidos psichologija, kognityvinė psichologija / Educational psychology, develpomental psychology, cognitive psychology
Stankevič, ErnestaŠvietimo akademija Darbuotojas / EmployeeAnglų kalbos (žodyno) mokymas ir mokymasis, mokytojų profesinis tobulėjimas, mokytojų veiklos tyrimai / English (vocabulary) teaching and learning, teacher professional development, teacher research
Mikalonytė, RasaŠvietimo akademija Darbuotojas / EmployeeSportas, treniravimas, edukologija / Sports, coaching, educology
Sabaliauskas, StanislavŠvietimo akademija Darbuotojas / Employee
Mėlinis, RimantasŠvietimo akademija Darbuotojas / Employee
Grigaravičiūtė, SandraŠvietimo akademija Istorija / HistoryXX a. Lietuvos diplomatijos istorija, Lietuvos ir Skandinavijos santykiai XX a., Lietuvos užsienio politika 1918–1940 m., Lietuvos konsulinis tinklas Skandinavijos šalyse 1921–1940 m. / History of Lithuanian diplomacy in the 20th century, Relations between Lithuania and Scandinavian countries: 20th c., Lithuanian foreign policy, 1918–1940, Lithuanian consular network in Scandinavian countries, 1921–1940
Baranov, AndreyŠvietimo akademija Darbuotojas / EmployeeXIX-XX a. lenkų literatūra, literatūrinės komparatyvistikos teorija, lietuvių-lenkų kultūriniai ryšiai Vakarų Europos kontekste, gender tyrimai
Bučienė, LaimutėMokytojų rengimo institutas Darbuotojas / EmployeeSintaksė, skyryba, sintaksinių kalbos vienetų semantika, funkcinė gramatika, kalbos norminimas ir vartosena, kognityvinė lingvistika / Syntax, punctuation, semantics of syntactical linguistic units, functional grammar, theoretical and practical issues of usage of linguistic units, cognitive linguistics
Daugirdienė, AušraMokytojų rengimo institutas Darbuotojas / EmployeeNervofiziologija, regos psichofizika, neuropsichologija, neurodidaktika, psichofiziologija / Neurophysiology, vision psychophysics, neurodidactics, psychophysiology
Karkockienė, DaivaMokytojų rengimo institutas Darbuotojas / EmployeeKūrybos ir gabumų psichologija, Šeimos psichologija, Psichologinis konsultavimas, Mokytojų ugdymas / Creativity, Gifted children, Family psychology, Psychological Counselling, Teachers Education
Dvilevič, BarbaraŠvietimo akademija Darbuotojas / EmployeeLenkų, rusų ir lietuvių kalbiniai ir kultūriniai ryšiai, grožinės literatūros vertimas, lenkų kalbos kaip svetimosios mokymas / Linguistic and cultural links of Polish, Russian and Lithuanian, translation of fiction, teaching Polish as foreign language
Kaušylienė, AngelėMokytojų rengimo institutas Darbuotojas / EmployeeModernios socialinio darbo ir ugdymo technologijos. Socialinis darbas kaip pagalbą teikianti profesija. Edukacinės novacijos. / Modern Social Work and Education Technologies. Social work as a support profession. Educational novation.
Kolevinskienė, ŽydronėMokytojų rengimo institutas Darbuotojas / EmployeeTekstų analizė, šiuolaikinė literatūra, moterų literatūra, išeivijos literatūra, komparatyvistinės literatūros studijos / Text analysis, contemporary literature, women’s literature, literature of diaspora, comparative literary studies
Mazolevskienė, AldonaMokytojų rengimo institutas Darbuotojas / EmployeeKalba ir komunikacija, literatūrinis ugdymas, multikultūrinis ugdymas, vaiko teisių apsauga / Language and communication, literacy education, multicultural education, child’s rights protection