Search:


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 349 (Search time: 0.028 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
11971Garbės nario ir žurnalisto sąvokos : nuomonės : [atsiliepimas į V. Rastenio straipsnį dėl garbės titulų suteikimo tradicijų, išspausdintą laikraštyje „Akiračiai“, 1971, nr. 8] / Vyt. Alantasnewspaper article
21969Maskva mūsų susiskaldymo siekia, o mes patys jį vykdome: santykiai su kraštu / Vaclovas Alksninis ; [su redakcijos prierašu]newspaper article
31976Žmonių su vizija beieškant : Lietuvių fronto bičiuliai : [veiklos apžvalga] / Donatas Bielskus ; [su prierašu „1967 metų klevelandiškos vizijos po svetimas kišenes“]newspaper article
41973Baltiečių vienybė : [dėl Lietuvos, Latvijos bei Estijos išeivių bendrų organizacijų kūrimo] / A. Daugvydasnewspaper article
51969Inteligentų palata : [apie skirtingas politines pažiūras tarp išeivijos lietuvių] / A. Daugvydasnewspaper article
61970Bendrabutis Vasario 16 gimnazijai : [apie būtinumą aukoti lietuviškiems reikalams] / A. Daugvydasnewspaper article
71974Intelektualai : [dėl politinių veikėjų išpuolių prieš intelektualus] / A. Daugvydasnewspaper article
81971Išeivijos beprasmiškumas? : [apie lietuvybės išlaikymo problemą] / A. Daugvydasnewspaper article
91970Bendruomenės tarybos rinkimai : [dėl rinkimų struktūros] / A. Daugvydasnewspaper article
101974Išeivijos ateitis : [dėl lietuvybės išlaikymo] / A. Daugvydasnewspaper article
111972Dar apie Jaunimo kongreso tikslus / A. Daugvydasnewspaper article
121979Bendruomenės atstovo pareiškimas VLIKo valdybai : [dėl glaudesnio išeivijos organizacijų bendradarbiavimo] / Algimantas P. Gureckas ; [su redakcijos prierašu]newspaper article
131968Vytis prieš Vytį : Petraitis atsako Jonaičiui : [dėl Kęstučio Keblio pranešimo Pasaulio lietuvių bendruomenės seime] / A. Petraitisnewspaper article
141972Naujagimė sąjunga ir gimnazistiška dvasia : Jaunimo kongresas : [analizė ir įvertinimas] / Artūras Hermanas ; [su ištrauka iš Jaunimo kongreso nutarimų]newspaper article
151974Mūsų politinės veiklos koordinavimas : [pasiūlymai išeivijos politinės veiklos koordinavimo ir reformų klausimu] / Algimantas Gureckasnewspaper article
161973Lietuva, lietuvybė ir jaunas žmogus : išeivijos verpetuose : [dėl jaunosios kartos lietuviškumo ugdymo] / Artūras Hermannnewspaper article
171972Pasisakymas be savęs apgaudinėjimo : apie lietuviškos veiklos prasmę / Artūras Hermann ; [su autoriaus prierašu]newspaper article
182003Lietuviai liberalai Vakaruose : [recenzija] / Algimantas Gureckasnewspaper article
191968Mažais žingsniais : [apie išeivijos uždavinius siekiant Lietuvos laisvės] / Arthur Hermannnewspaper article
201976Kas darytina tarp kongresų : III Jaunimo kongreso proga / Artūras Hermannnewspaper article
211984Nuo netiesos iki beprasmybės: Vyriausiame komitete : [apie dr. Kazio Bobelio kalbą, pasakytą Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto konferencijoje, 1983, geg. 28–29 d.] / Bronius Nemickasnewspaper article
221984Visuomenės apgaudinėjimas : [atsiliepimas į straipsnį apie Lietuvos Nepriklausomynės fondo tarybos veiklą, išspausdintą laikraštyje „Dirva“, 1983, nr. 42] / Bronius Nemickas ; [su redakcijos prierašu]newspaper article
231993Lietuvos konstitucinis teismas ne Vašingtone ir ne bendruomenėje : [dėl JAV Lietuvių bendruomenės Krašto valdybos kreipimosi] / „Akiračių“ redakcijaAkiračių redakcijanewspaper article
241971Memorandumas ALT politikos klausimu / Antanas B. Mažeika ; [su redakcijos pastaba]newspaper article
251969Išeiviškosios politikos fenomenas : Vaclovas Sidzikauskas / (rem)newspaper article
261974Lietuvių bendruomenės bėdos: kur „šuva pakastas“ : [apie Lietuvių bendruomenės tarybos posėdį, 1974 m. birž. 15–16 d.]?newspaper article
271969Lietuviškasis totorius Otavos muziejuje: Kanados LB suvažiavimas [Torontas, 1969 m. spal. 18 d.] / (pl)newspaper article
281970Kad bent vieną dar turėtumėm : nebaigti pasikalbėjimai su Juozu Bačiūnu : [iš susitikimų su Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininku jo mirties metinių proga] / Z.V. Rekašiusnewspaper article
292001Kvailystes pasėjęs – kvailystes ir pjausi : [apie formalias klaidas amerikiečių žurnalisto Neilo Steinbergo straipsnių cikle apie Lietuvą ir išeivijos veikėjų reakciją] / Z.V. Rekašiusnewspaper article
301968Generolai, admirolai ir vaikai : [įspūdžiai iš 5-osios skautų tautinės stovyklos] / Z.V. Rekašiusnewspaper article
311975Nutarimai, nutarimai, nutarimai ... : [apie išeivijos visuomeninių organizacijų tarpusavio santykius] / V. Rastenisnewspaper article
321977Neo-davatkizmas : [dėl perdėto tautiečių patriotizmo] / V. Rastenisnewspaper article
331969Taip ginamos Lietuvos atstovybės: VLIK ir LDT : [dėl Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininko Kęstučio Valiūno pokalbio Jungtinių Valstijų Valstybės departamente apie Lietuvos diplomatinės tarnybos padėtį ir ateitį] / V.R. ; [su J.K. Valiūno prierašu „Pro Memoria“]newspaper article
342006Kazys Lozoraitis (1929-2007) : [iškilus Lietuvos diplomatas, lietuvių išeivijos veikėjas, 1929-2007 : nekrologas] / Asta Petraitytėnewspaper article
351986Reikalinga ir nereikalinga veikla : [atsiliepimas į Broniaus Nainio straipsnį „Ar reikia mums tiek daug tų visokių studijų, suvažiavimų, konferencijų?“, išspausdintą laikraštyje „Draugas“, 1986 m. birž. 13] / Algirdas Titus Antanaitisnewspaper article
361974Šluba logika frontininkų žurnale : [atsiliepimas į Anatolijaus Kairio straipsnį dėl bendruomenės susiskaldymo, išspausdintą žurnale „Į laisvę“, 1974, rugs.] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article
371977Sėklos į dirvonuojančius plotus : [dėl lietuvybės išlaikymo Pennsylvanijoje] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article
381973Rezoliucijos ir sąžinės balsas : [apie rezoliucijų naudą ir beprasmiškumą] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article
391972Svajonės ir realybė : [dėl išeivijos gyvenimo tikrovės] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article
401998Prof. M. Biržiška Lietuvos atstatymo klausimais : [paskaita, skaityta Lietuvių rezistencinės santarvės susirinkime, Los Angeles, 1953 m. kovo 1 d.] / [M. Biržiška ; su redakcijos prierašu apie autorių]newspaper article
411971„Ar tai ne veiklos paradoksas?“ : [ištrauka iš metinio Amerikos lietuvių tarybos pirmininko pranešimo, 1971 m. lapkr. 13 d.] / K. Bobelis ; [su redakcijos prierašu]newspaper article
421972„Kultūrinė revoliucija“ lietuviškai : laiškas iš Australijos : [apie lietuviško gyvenimo kontraversijas Australijoje] / Servusnewspaper article
431971Išsigimimas : [dėl išeivijos lietuvių nutautėjimo ir atsiribojimo nuo Lietuvos] / A. Daugvydasnewspaper article
441972Kongresas ir narkotikai : [tarybinis požiūris į Jaunimo kongresą] / Juozas Bulotanewspaper article
451974Išeivių jaunimo kelias : [dėl jaunosios kartos nutautėjimo] / A. Daugvydasnewspaper article
461975Jaunimo reikalai : [apie jaunimo organizacijas] / A. Daugvydasnewspaper article
471972Kam skirtinos Lietuvių fondo lėšos? / A. Daugvydasnewspaper article
481972Jaunimo kongreso tikslai / A. Daugvydasnewspaper article
491977Reikėjo įsigilinti ir sveikiau aiškintis : [atsiliepimas į Sauliaus Garšvos straipsnį dėl išeivijos reikšmės Lietuvos laisvinime paneigimo, išspausdintą laikraštyje „Akiračiai“, 1977, nr. 2] / Pr. Narušonisnewspaper article
501980Jaunimo kongresas ir Lietuvos jaunimas: veidmainystė ar principingumas? : [atsiliepimas į R. Šilerio straipsnį dėl nesklandumų IV Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese] / Viktoras Nakas ; [su redakcijos prierašu]newspaper article