Mokslininkai


Pridėti/Pašalinti filtrus (1 šiuo metu taikomi filtrai)
Rezultatai 1-50 iš 1169 (Paieškos laikas: 0.011 sekundės).
:
Aktualumą

 

Mokslininkų profiliai
Pavardė, vardasPadalinysBūsenaMoksliniai interesai
Žukauskas, PranasVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeTarptautiniai ekonominiai santykiai, tarptautinis verslas, tarptautinis marketingas / International economic relations, international business, international marketing
Pranevičius, LiudasVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / Employee
Danilevičius, EugenijusReligijos studijų katedra Darbuotojas / EmployeeAsmenybės raida profesiniame rengime, švietimo filosofija, pašaukimų teologija, santuokos edukologija, mokytojų rengimo, asmenybės ugdymo tyrimai, religinis ugdymas Personality development in vocational education, educational philosophy, vocational theology, marital education, research in teacher training and personality development, religious education
Tandzegolskienė, IlonaEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeeKarjeros valdymas; mokymosi kultūra; savarankiškas mokymasis; įsidarbinamumo gebėjimai; motyvacijos teorijos. / Higher education system and leadership; autonomous learning; career design; adult education; research methods in social sciences.
Obelenienė, BirutėVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeLytiškumo etika, vaisingumo pažinimas, bioetika, jaunimo rengimas šeimai, šeimotyra, mokslinių darbų rašymo metodologija Sexual ethics, fertility awareness, bioethics, youth preparation for family life, family research, methodology of writing scientific papers
Žemaitis, KęstutisTeologijos katedra Darbuotojas / EmployeeLietuvos Katalikų Bažnyčios ir valstybės santykiai XIX–XX amžiuje, teologija Catholic Church relations with the state in Lithuania in 19-20th centuries, theology
Bukantaitė, DaivaEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / Employee
Savickienė, IzabelaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / Employee
Višomirskytė, VijolėVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeLiteratūros tekstų ir kultūros procesų sąsajos, posovietinio periodo literatūros strategijos, modernistinė ir postmodernistinė poetika, naratologija, lyginamieji lietuvių ir užsienio literatūros tyrimai, miesto (Kauno) literatūrinės reprezentacijos, ekokritika / Links between literary texts and cultural processes, post-Soviet literary strategies, modernist and postmodernist poetics, narratology, comparative research of Lithuanian and foreign literature, urban (Kaunas) literary representations, eco-criticism
Danilevičiūtė, AstaAplinkotyros katedra Darbuotojas / Employee
Paulauskas, AlgimantasBiologijos katedra Darbuotojas / EmployeeMolekulinei ekologija, organizmų genetinis kintamumas, parazito-šeimininko koegzistavimas, aukštesniųjų organizmų biotechnologija; GMO rizikos vertinimas
Šeinauskienė, ErikaVaistinių ir prieskon. augalų kol. Sektorius Darbuotojas / Employee
Žaltauskaitė, JūratėAplinkotyros katedra Darbuotojas / Employee
Karpavičiūtė, IevaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeTarptautiniai santykiai, tarptautinių santykių teorijos, saugumo studijos, regioninis saugumas, tarptautiniai režimai, ginklų kontrolė, užsienio politikos analizė, viešoji diplomatija, tarptautinė politinė ekonomija, tarptautinės organizacijos / International relations, theories of international relations, security studies, regional security, international regimes, arms control, foreign policy analysis, public diplomacy, international political economy, international organizations
Taluntytė, NijolėVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeKultūros paveldas, Lietuvos kultūros paveldo savitumas, menotyros tekstologija Cultural heritage, peculiarity of Lithuanian cultural heritage, textology of art history and criticism
Janauskas, GiedriusVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeŠaltojo karo periodo diplomatija, Baltijos emigrantų politinės veiklos po Antrojo Pasaulinio karo, Baltijos jūros regiono formavimas / Cold War period diplomacy, Baltic emigrants political activity after Second World War, Baltic Sea region formation
Čepinskis, JonasŽemės ūkio akademija Darbuotojas / EmployeeAplinkonaudos valdymas, draudimo problemos / Environmental management, insurance problems
Leonavičius, VyliusSociologijos katedra Darbuotojas / EmployeeModernizacijos teorijos ir moderniosios visuomenės kaita, moderniosios Lietuvos visuomenės transformacija, sociologijos ir socialinio pažinimo teorijos, grupės ir asmens tapatybė, sveikatos sociologija, aukštojo mokslo sociologija, aplinkosaugos sociologija. / Modernization theory and the change in modern society; transformation of modern Lithuanian society; theories of sociology and social cognition; personal and group identity; medical sociology; sociology of higher education; environmental sociology.
Petkevičiūtė, NijolėEkonomikos ir vadybos fakultetas Darbuotojas / EmployeeDarnios karjeros valdymas, asmeninė ir organizacinė perspektyvos, tarpasmeninės ir tarpkultūrinės komunikacijos, darnumo lyderystė / Sustainable career management, personal and organizational perspectives, interpersonal and cross-cultural communication, sustainability leadership
Januškaitienė, IrenaAplinkotyros katedra Darbuotojas / Employee
Teresevičienė, MargaritaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeMokymasis visą gyvenimą, technologijomis grindžiamas mokymasis/ Lifelong learning, technology enhanced learning
Grebliauskas, ArtūrasVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / Employee
Venclauskas, LinasIstorijos katedra Darbuotojas / EmployeeModernusis antisemitizmas Lietuvos visuomenėje, periodikos tyrinėjimai (nuo XIX a. antros pusės iki šių dienų), (ne)tolerancijos fenomenas Lietuvoje, holokausto Lietuvoje istorija / Modern antisemitism in Lithuanian society, periodic studies (from the second half of the 19th century to the present), phenomenon of (non) tolerance in Lithuania, history of the Holocaust in Lithuania
Genys, DainiusSociologijos katedra Darbuotojas / Employee
Gedvilienė, GenutėEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeeMokymasis bendradarbiaujant; bendrosios kompetencijos ir jų vertinimas; mokymo ir mokymosi paradigma; socialiniai ir kognityviniai gebėjimai; socialinis verslumas ir technologijų diegimas profesiniame mokyme; profesijos mokytojų rengimo poreikių tyrimai; mentorystė ir savanorystė. / Development of generic competencies; social and social entrepreneurship competencies; problems of learning in groups; teaching and learning paradigm; learning and self-assessment of various institutional levels; development of interactive technologies; social and cognitive skills; teachers‘ training needs research; lifelong learning.
Civinskas, RemigijusVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeViešųjų organizacijų pokyčiai, viešasis sektorius, NVO veiklos / Changes in public organizations, public sector, NGO activities
Buckley, IrenaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / Employee
Truskauskaitė, VitalijaTeatrologijos katedra Darbuotojas / Employee
Pukšto, AndžejVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeRytų ir Centrinės Europos šalių politika / Eastern and Central European policy
Aleksandravičius, EgidijusVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / Employee
Endriulaitienė, AuksėPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeLyderystė ir vadovavimas organizacijoje, psichologinės rizikingo elgesio kelyje prielaidos bei pasekmės. / Psychosocial correlates of safe and risky behaviour on the road across life span; psychological correlates of leadership and organizational commitment; teamwork in organizations; mental health stigma in occupational settings.
Pukelis, KęstutisVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeKarjeros projektavimas; studijų kokybė; mokytojų rengimas; šeimotyra. / Career designing; quality of studies; teacher education; family research.
Mačianskienė, NemiraUžsienio kalbų institutas Darbuotojas / EmployeeKalbų politika, taikomoji lingvistika, visuomeninė ir individuali daugiakalbystė, anglų kalbos dėstymo metodika, mokymosi strategijos, mokymas/is įvairiakultūrėje ir daugiakalbėje aukštojo mokslo erdvėje, vertimas, tarpkultūrinė komunikacija / Language policy, applied linguistics, multilingualism and plurilingualism, teaching English as a foreign language, learner strategies, teaching and learning in multicultural and multilingual higher education learning space, translation and interpretation, intercultural communication
Stasiūnaitienė, EglėEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeeSuaugusiųjų švietimas, neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas, mokytojų rengimas, įtraukusis ugdymas
Tūtlys, VidmantasEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeePirminio ir tęstinio profesinio rengimo politika bei organizavimas; nacionalinės kvalifikacijų sistemos ir jų plėtra; žmogiškųjų išteklių vystymas ir mokymasis visą gyvenimą. / Initial vocational education and training policy and organization; national systems of qualifications and their development; human resource development and lifelong learning.
Stankevičienė, AntaninaFitopatologijos grupė Darbuotojas / Employee
Česonienė, LaimaPomologijos kolekcijų sektorius Darbuotojas / Employee
Bakanauskas, Arvydas PetrasMarketingo katedra Darbuotojas / Employee
Poniškaitis, StanislovasVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / Employee
Levandauskas, VytautasMenotyros katedra Darbuotojas / EmployeeArchitektūros istorija, architektūros meno ir mokslo sąsajos, kultūros paveldas, statybos technikos istorija (mūro architektūroje), architektūros ikonografija / History of architecture, links between art and architecture science, cultural heritage, history of construction techniques (masonry architecture), iconography of architecture
Cemnolonskė, AušrinėMenotyros katedra Darbuotojas / EmployeeXIX – XX I a. Lietuvos ir Europos vaizduojamoji dailė: personalijos, raidos procesai, bajoriškosios kultūros paveldas, istorinė atmintis dailėje, dailėtyros istorija ir teorija 19th - 21st centuries Lithuanian and European fine arts: personalities, development processes, noble cultural heritage, historical memory in art, history and theory of art studies
Žukienė, RasutėVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeModernizmo dailės raida Rytų Europoje, Lietuvos dailės raida XX amžiuje, Lietuvos dailės istorija, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba Europos meno kontekstuose, Baltijos šalių (Lietuvos, Lenkijos, Latvijos) kultūrų tarpusavio ryšiai, Lietuvos egzilio dailės istorija ir šiandieniniai procesai, šiuolaikinio Lietuvos ir Europos meno raida, sociokultūriniai procesai XX - XXI a. dailėje / Development of modernism in Eastern Europe, development of Lithuanian art in the 20th century, history of Lithuanian art, works of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis in the context of European art, intercultural relations of the Baltic States (Lithuania, Poland, Latvia), history of Lithuanian exile art and today's processes, contemporary Lithuanian and European art development, socio-cultural processes in the 20th century art
Jonkus, DaliusVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeFenomenologija, filosofinė antropologija, kultūros filosofija / Phenomenology, philosophical anthropology, cultural philosophy
Antanaitis, ArūnasHumanitarinių mokslų fakultetas Darbuotojas / Employee
Narbekovas, AndriusTeologijos katedra Darbuotojas / EmployeeBioetika, santuokinė etika, moralinė teologija Bioethics, marital ethics, moral theology
Strumickienė, IlonaLietuvių išeivijos institutas Darbuotojas / EmployeeLietuvių išeivijos, ypač jos katalikiškosios srovės, istorija, Katalikų Bažnyčios socialinis mokymas, migracijos istorija, šiuolaikinės migracijos tendencijos History of Lithuanian emigration, especially Catholic current emigration, social teaching of Catholic Church, migration history, trends of contemporary migration
Dabašinskienė, InetaLituanistikos katedra Darbuotojas / EmployeePsicholingvistika, sociolingvistika, taikomoji kalbotyra, gramatika; daugiakalbystė ir kalbos politika; sakytinė kalba, pragmatika ir pokalbio analizė. / Psycholinguistics, sociolinguistics, and applied linguistics, studies of grammar, spoken language and pragmatics, language policy and multilingualism.
Kazlauskienė, AstaLituanistikos katedra Darbuotojas / EmployeeAkustinės garsinės kalbos ypatybės, fonotaktika, akcentologija, ritmas, intonacija, taikomoji kalbotyra / The acoustic characteristics of sounds, phonotactics, accentuation and rythmics, intonation, applied linguistics
Raškauskienė, AudronėUžsienio kalbų, lit. ir vert. s. katedra Darbuotojas / EmployeeGotikinė literatūra, moterų literatūra, lyginamoji literatūra, autobiografinė literatūra, akademinis rašymas, kultūrologija, tarpkultūrinė komunikacija / Gothic literature, female literature, comparative literature, autobiographical literature, academic writing, culturalology, intercultural communication
Motuzas, AlfonsasReligijos studijų katedra Darbuotojas / EmployeeBaltijos šalių krikščioniškoji etninė kultūra, religijotyra, pasaulio religijų etninė kultūra ir muzika, krikščioniškoji etninė muzika / Christian ethnical culture in Baltic states, religious studies, ethnic culture and music in world religions, Christian ethnic music

 

Pagal rūšį