Department Search Results

Now showing 1 - 10 of 23
 • Department
  Floros sistematikos grupė / Flora Systematics Group
  Administracinis / Administrative
    1
 •   4
 • Department
  Pomologijos mokslo sektorius / Pomologijos mokslo sektorius
  Administracinis / Administrative
    10
 •   14
 •   85
 • Arboretumas (lot. arbor – medis, arboretum – medžių sodiniai) yra mokslo ir studijų padalinys, kaupiantis vietinius savaiminius ir svetimžemius introdukuotus sumedėjusius augalus – medžius, krūmus, krūmokšnius, lianas ir jų bendrijas moksliniams tyrimams, studijų programų vykdymui, eksponavimui, visuomenės švietimui, architektūriniam dekoratyviniam puošimui, pažintinei rekreacijai.
    34
 •   7
 • Katedroje dirbantys dėstytojai pasižymi aukščiausia didaktine kompetencija, atliepiančia ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo, įtraukiojo ir socialinio ugdymo poreikius. Dėstytojai yra aktyvūs mokslininkai, publikuojantys savo mokslinės veiklos rezultatus Lietuvoje ir užsienyje, vykdantys mokslinius ir taikomuosius Lietuvos ir tarptautinius projektus, rengia nacionalinio lygmens metodinius leidinius ugdymo įstaigoms. Dalindamiesi savo didaktine patirtimi su švietimo bendruomene, jie aktyviai dalyvauja praktinėse šalies konferencijose, veda seminarus, mokymus ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų, mokyklų ir kitų švietimo įstaigų darbuotojams, vykdo ekspertinį darbą. Vykdomose studijų programose Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika bei Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas dėstytojai ugdo nuolat besimokančius, kūrybingus ir kompetentingus pedagogus, gebančius modeliuoti kokybišką ankstyvąjį ir pradinį vaikų ugdymą(si), tyrimais ir įrodymais grįsti savo ugdymo praktiką, kuriant šios srities inovacijas ir jas įgyvendinti, darant pozityvų poveikį šių ugdymo sričių kokybinei kaitai.
    16
 • Aplinkos ir ekologijos institutas vykdo ekologijos ir aplinkotyros, aplinkos inžinerijos, chemijos inžinerijos, agronomijos bei miškotyros krypčių aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą ekologijos ir aplinkos mokslų tematikoje; rengia mokslininkus ir vykdo ekologijos ir aplinkotyros, aplinkos inžinerijos doktorantūros studijas, dalyvauja agronomijos ir miškotyros krypčių doktorantūros studijose.
    204
 • Miško mokslų katedra buvo įsteigta 2021 m. rugsėjo 1 dieną sujungus du Miškų ir ekologijos fakulteto institutus – Miško biologijos ir miškininkystės bei Miškotvarkos ir medienotyros. Šiuo metu katedroje vykdomi moksliniai tyrimai bei dėstomi dalykai dengia visus šiuolaikinės miškininkystės aspektus. Katedra taip pat koordinuoja tokias studijų programas: „Miškininkystė“ (I ir II pakopos) bei „Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas“ (II pakopa).
    279